Home

Achtergrond

Subsidie voor duurzame energie in 2008

Windmolens op land, zonne-energie, biogasproductie, kleinschalige biomassa met uitzondering van vloeibare biomassa en warmtekrachtkoppeling (WKK) komen per 1 april in aanmerking voor de regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). Het ministerie van Economische Zaken (EZ) maakte 31 januari de verwachte subsidietarieven per categorie bekend. Mestvergisting krijgt volgens landbouworganisaties te weinig subsidie, terwijl natuur- en milieuorganisaties eerder tegen deze subsidiepost zijn.

De subsidiebedragen voor duurzame energie zijn verwachte bedragen, want ze zijn afhankelijk van de prijzen voor gangbare energiesoorten. Aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van deze prijzen worden de subsidies bijgesteld. Bij hogere prijzen is minder subsidie nodig om de duurzame vormen rendabel te maken. Zo speelt EZ flexibel in op marktontwikkelingen en voorkomt het onnodige uitgaven. Minister Van der Hoeven hanteert drie criteria voor haar subsidiebedragen: kosteneffectiviteit, toekomstperspectief en innovativiteit.

Het budget voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) tot en met 2014 is €1,4 miljard. De regeling begint met €10 miljoen subsidie in 2008 voorzichtig. Dan loopt het jaarbudget op tot €336 miljoen. De SDE kent per categorie een subsidieplafond. SenterNovem behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. In maart komen de definitieve regelingen in de Staatscourant.

landbouworganisaties
LTO Nederland doet een beroep op de Tweede Kamer om de subsidie voor mestvergisting (co-vergisting) omhoog te krijgen. Het subsidiebedrag van 5,3 cent per kilowattuur (kWh) is te laag om een vergistinginstallatie rendabel te maken. Het gezamenlijk aandeel van bio- en zonne-energie in de SDE-subsdie tot en met 2011 is slechts 8 procent tegenover 90 procent voor windenergie en afvalverbranding. Ook de subsidie voor gas uit restproducten vindt LTO Nederland ontoereikend.

Natuur en milieuorganisaties
De natuur en milieuorganisaties zijn juist kritisch over de opwekking van energie uit biomassa. Deze energie kan bij aanmaak of verbruik vervuilend zijn dan wel te veel gangbare energie, voedsel of landbouwareaal vereisen. Stichting Natuur en Milieu vindt het goed dat de minister vloeibare biomassa, zoals palmolie, uitsluit van de regeling. Er is immers nog geen goed certificeringsysteem dat aangeeft of de biomassa duurzaam is. Volgens deze stichting en anderen moet de lijn doorgetrokken worden naar andere vormen van biomassa: koolzaad, soja, palm- en zonnebloemolie, tarwe, bieten en mest.

Stikstof en fosfaat
Wellicht is het goed om op te merken dat vergisting van mest het stikstof- of fosfaatoverschot niet laat verdwijnen. Bij vergisting komen ze in een vloeibare fractie terecht. In deze vorm is de stikstof of het fosfaat wel snel opneembaar door planten, maar spoelt ook gemakkelijk uit in de bodem.

Lees ook Biovergisting komt in nieuwe regeling

Meer informatie Economische Zaken: Impuls voor duurzame energie

Meer informatie LTO pleit voor krachtiger stimulans mestvergisting

Meer informatie Stichting Natuur en Milieu over SDE en biomassa

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.