Home

Achtergrond

Regels voor bezoekers van NSW-landgoederen

Aan de bezoekers van een opengesteld NSW-landgoed mogen eisen worden gesteld. Een landgoedeigenaar mag gedragsregels stellen of entree vragen. De ruimte die het nieuwe besluit openstelling NSW-landgoederen biedt, is slechts gering. De laatste bijdrage over het nieuwe besluit staat hier nader bij stil.

Toegangskaarten en toegangsprijzen
Veel landgoederen dreigen onder hun eigen populariteit te bezwijken. Om de grote bezoekersaantallen in goede banen te leiden en te beperken, mag in sommige situaties gewerkt worden met toegangskaarten. Ook mag een (geringe) toegangsprijs in rekening worden gebracht. Er moet echter wel toestemming zijn van de ministers van LNV en Financiën.

Om voor toestemming in aanmerking te komen gelden de volgende eisen:
• Het landgoed ligt vlakbij een grootstedelijk gebied of is anderszins kwetsbaar voor intensieve betreding. Het landgoed wordt opengesteld op vertoon van toegangskaarten die gratis of tegen een geringe toegangsprijs verkrijgbaar zijn. De eigenaar mag daarbij het aantal uit te geven dag- en jaarkaarten limiteren.
• Onder een geringe toegangsprijs wordt verstaan een bedrag van ten hoogste €0,50 voor een kaart voor één persoon, geldig gedurende 1 dag en ten hoogste €2,50 voor een kaart voor één persoon, geldig gedurende een kalenderjaar.
• Voor historische en educatieve tuinen en parken, gelegen op een landgoed, kunnen de ministers een hogere toegangsprijs toestaan, mits deze parken en tuinen van zodanige betekenis zijn dat zij door meer dan 2.000 bezoekers per jaar worden bezocht. Bovendien moeten de parken en tuinen in een redelijke staat van onderhoud verkeren en moet per park en tuin vast komen te staan dat de kosten voor instandhouding ervan de inkomsten overtreffen.
• De toegangskaarten zijn op tijden dat het landgoed toegankelijk is, op het landgoed of in de directe omgeving daarvan verkrijgbaar. De plaats van verkrijgbaarheid van de kaarten is voor het publiek duidelijk waarneembaar aangegeven met borden die bij de toegangswegen tot het landgoed zijn geplaatst.

Gedragsregels
De eigenaar van een landgoed mag aanvullende gedragsregels voor bezoekers hanteren. Het betreft de volgende regels.
- Het is niet toegestaan zich buiten de wegen en paden te begeven.
- Het is, onverminderd andere verbodsbepalingen in wetten of verordeningen, verboden bloemen, bladeren en vruchten te plukken of te vervoeren, takken af te snijden, bomen, struiken en andere gewassen te beschadigen, hout te sprokkelen, te zwemmen, vuur te maken, in droge tijd te roken, wild of vogels te verontrusten, te vissen, orde en rust te verstoren, papier en ander afval achter te laten, alsmede loslopende honden bij zich te hebben.

De eigenaar mag ook bezoekers weren die zich niet aan de gedragsregels houden.De eigenaar kan de toegang tot het landgoed ontzeggen aan personen die aan bepaalde georganiseerde evenementen deelnemen. Te denken valt hierbij aan een (avond)vierdaagse, wedstrijden, droppings en dergelijke. De eigenaar moet aan de ministers aannemelijk maken dat als gevolg van deze evenementen schade aan het landgoed ontstaat. Evenzo kan de eigenaar beperkingen instellen voor anderen dan wandelaars, bijvoorbeeld (cross-)fietsers of ruiters.

Lees ook Over de openstelling zelf van de NSW-landgoederen

Lees ook Besluit openstelling NSW-landgoederen nader uitgewerkt

Meer informatie Ministerie van Financiën: besluit CPP07-1092 van 20 december 2007 over de (openstelling van) Natuurschoonwet-landgoederen

Meer informatie Het LNV-Loket: zoekresultaten ‘natuurschoonwet’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.