Home

Achtergrond

Een zesde duurzame energie uit reststromen natuur, bos, landschap en houtsector

LNV, het Bosschap en Platform Hout in Nederland ondertekenden gezamenlijk een intentieverklaring over het gebruik van biomassa uit natuur, bos, landschap en houtketen op 14 februari 2008. Volgens deze verklaring komt in 2020 een zesde deel van de duurzame energie uit reststromen uit het beheer van bos, natuur, landschap en de houtverwerking. Overigens werd in 2007 minder biomassa gebruikt voor opwekking van elektriciteit.

Het gebruik van energie uit de producten uit natuur, bos en landschap en uit de houtketen kent veel voordelen: de productie is vrijwel CO2-neutraal, leidt niet tot aantasting van de biodiversiteit, is niet strijdig met de voedselvoorziening, geeft minder afval en biedt kansen voor een beter bedrijfsresultaat in het bos- en natuurbeheer.

Volgens onderzoek kan er 32 Pèta-joules energie komen uit de reststromen uit het beheer van bossen, landschapselementen en natuurgebieden en uit de houtketen (bijvoorbeeld de zagerijen en de papierindustrie). Die hoeveelheid komt overeen met de energie uit 1 miljard kubieke meter aardgas, het energieverbruik van 8% van de Nederlandse huishoudens en een zesde deel van de LNV-ambitie van de 200 Petajoules aan duurzame energie in 2020.

De ondertekenaars van de intentieverklaring geven aan dat ze zich gaan inspannen om deze 32 Peta-joules daadwerkelijk te leveren. Voorbeelden van de te gebruiken reststromen zijn tak- en tophout en riet en gras. Bij de verwerking van houtige biomassa wordt gestreefd naar toepassing volgens het Cascade-principe (c.q. de Ladder van Lansink). Dit houdt in dat hoogwaardig hout voor hoogwaardige toepassingen is, dat hout en reststromen zoveel mogelijk worden hergebruikt en dat energie vooral komt uit de achterblijvende restproducten.

Er moeten nog wel de nodige innovaties plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op inzamelstructuren voor snoei- of dunningshout of technische ontwikkelingen waarmee houtige biomassa kan worden omgezet in brandstoffen. De minister van LNV beloofde in de intentieverklaring zich in te spannen belemmeringen in de productie, de oogst en het gebruik in energetische toepassingen van de groene biomassa weg te nemen.

De ondertekende intentieverklaring is een onderdeel van het Regeringsprogramma 'Schoon en Zuinig'. Een van de doelstellingen uit dit programma is het aandeel duurzame energie te verhogen van ongeveer 3% nu naar 20% van het totale energiegebruik in 2020. Van die duurzame of hernieuwbare energie moet dus een zesde deel uit de houtige reststromen komen.

Minder biomassa verstookt in 2007
Vorig jaar ging het gebruik van biomassa voor energieopwekking juist omlaag volgens het CBS. Het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales halveerde bijna. In de periode 2003-’05 verviervoudigde dit meestoken nog. Dit is mede het gevolg van verlaagde subsidiebedragen per 1 juli 2006. Ook is er maatschappelijke discussie of verstook van de verschillende soorten biomassa (bijvoorbeeld palmolie) wel goed is voor het milieu.

Lees ook Landbouw moet emissie broeikasgassen 16 procent verminderen

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘energie’

Meer informatie Ministerie LNV, 14 februari 2008: Grote voordelen biomassa uit natuur, bos, landschap en de houtketen

Meer informatie Website van het bosschap

Meer informatie CBS: Productie duurzame electriciteit gedaald in 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.