Home

Achtergrond

Biomassavergisting is geen agrarische activiteit

Om onder een agrarisch bedrijf te vallen moet sprake zijn van het voortbrengen van een agrarisch product. Een biomassavergistingsinstallatie vergist in hoofdzaak mest en co-producten om duurzame energie op te wekken. Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De voorgenomen activiteit past niet in het bestemmingsplan. Aldus oordeelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 22 augustus 2007 over het plan van een melkveehouder.

Situatie
Een maatschap exploiteert een melkrundveebedrijf met circa 100 stuks vee. Daarnaast houdt ze zich bezig met het telen, verwerken, opslaan of overslaan van gewassen. Ook exploiteert ze een agrarisch loonwerkbedrijf. De maatschap wil het bouwblok vergroten om een installatie voor vergisting van biomassa te realiseren. Ze vraagt een wijziging van het bestemmingsplan aan voor de benodigde grond.

De voorschriften van het bestemmingsplan verstaan onder een agrarisch bedrijf een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door het telen van gewassen en/of het houden van dieren. Het bedrijf moet daarbij hoofdzakelijk gebruik maken van open grond (grondgebonden bedrijf), niet zijnde een veredelingsbedrijf. De gronden op de plankaart voor agrarisch gebied zijn gronden met landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarde bestemd voor agrarische bedrijfsvoering. Deze gronden mogen uitsluitend gebruikt en ingericht worden voor agrarische doeleinden, met de bijbehorende bedrijfsgebouwen, dienstwoningen en bijgebouwen.

B&W van Texel stelden een plan tot wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Texel vast. Deze wijziging moest de biomassavergistingsinstallatie mogelijk maken op een agrarisch bedrijf. Gedeputeerde Staten verleenden hun goedkeuring aan deze wijziging. Bezwaarmakers gaan tegen deze goedkeuring in beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Oordeel rechterDe Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt als volgt. Uit het wijzigingsplan blijkt dat de vergroting van het agrarisch bouwblok dient te geschieden voor een activiteit die op het perceel met de bestemming agrarische doeleinden is toegestaan. Het moet dus gaan om een activiteit ten behoeve van een agrarisch bedrijf. In een biomassavergistingsinstallatie worden in hoofdzaak mest en co-producten vergist om duurzame energie op te wekken en vergiste biomassa te produceren. Om onder de omschrijving van het begrip agrarisch bedrijf als bedoeld in dit bestemmingsplan te vallen, moet sprake zijn van het voortbrengen van een agrarisch product. Het opwekken van energie valt hier niet onder. Uit het vorenstaande volgt dat het vergisten van biomassa in dit geval niet als een agrarische activiteit kan worden aangemerkt.

In dit geval is het opwekken van energie ook niet van ondergeschikte betekenis, dus dat deze activiteit opgaat in het agrarische bedrijf. De behoefte van het bedrijf zal slechts 3 procent zijn van de opgewekte elektriciteit. Het overige deel, 97 procent, wordt verkocht. De biomassavergistingsinstallatie genereert ongeveer 50 procent van de inkomsten van het totale bedrijf. Gelet hierop is het opwekken van elektriciteit niet van ondergeschikte betekenis.

Tip voor de praktijkEen biomassavergister past niet altijd zonder meer in het bestemmingsplan. Ga vooraf na of dit zo is en of de installatie mogelijk van ondergeschikt belang is.

Mr. ir. J.M.M. Kroon, werkzaam bij A&S Advocaten in Wageningen

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘bouwblok’

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘vergisting’

Meer informatie Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 22 augustus 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.