Home

Achtergrond 516 x bekeken

Besluit openstelling van NSW-landgoederen nader uitgewerkt

Openstelling van Natuurschoonwet-landgoederen (NSW-landgoederen) biedt verschillende fiscale voordelen. Na 17 jaar actualiseerden de ministeries van Financiën en LNV de regeling hierover op 20 december 2007. Agrocount.nl berichtte in januari al over de aanpassing van het besluit (CPP07-1092). Het besluit wordt in drie artikelen nader uitgewerkt.

Als een NSW-landgoed is opengesteld, komt de eigenaar in aanmerking voor extra belastingvoordelen. Zo geldt voor een niet-opengesteld NSW-landgoed een vrijstelling in de Successiewet van 50 procent, terwijl de vrijstelling voor een opengesteld landgoed 100 procent bedraagt. Het is dan ook voor de landgoedeigenaar zaak om de vereisten van de openstelling goed na te leven om de extra fiscale faciliteiten te behouden.

De vrijstelling in de Successiewet is een voorwaardelijke. De fiscus volgt de eigenaar nog gedurende een periode van 25 jaar. Tot 25 jaar na de erfrechtelijke verkrijging moet het landgoed nog steeds opengesteld zijn, anders wordt het belastingvoordeel (gedeeltelijk) teruggenomen. In het nieuw uitgevaardigde besluit zijn de vereisten voor de openstelling opgenomen.

Of een NSW-landgoed wordt opengesteld voor publiek, is de vrije keus van de eigenaar. Kiest de eigenaar voor openstelling, dan heeft deze gevolgen voor de heffing en de invordering van de verschuldigde rechten van successie, schenking en overgang (artikel 7, eerste lid, van de Natuurschoonwet 1928). De eigenaar stelt zelf de openstellingsregels op. Vervolgens legt hij die ter goedkeuring voor aan Dienst Regelingen van het ministerie van LNV. De openstellingsregels worden dan getoetst aan de voorwaarden van het nieuwe besluit.

Natuurlijk moet het landgoed ook echt toegankelijk zijn. Een ‘papieren’ toegankelijkheid volstaat niet. De toegangswegen en paden dienen daadwerkelijk onderhouden te worden. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat de belastingfaciliteit (gedeeltelijk) wordt teruggenomen. De goedkeuring moet voor elk landgoed afzonderlijk worden aangevraagd.

Als de door de eigenaar voor het landgoed opgestelde regels worden goedgekeurd, krijgt dat landgoed de status van een opengesteld landgoed in de zin van artikel 7, eerste lid, van de NSW. Dit met ingang van het tijdstip waarop het landgoed daadwerkelijk aan de voorwaarden voldoet, maar niet eerder dan het tijdstip waarop het verzoek is ontvangen. Het is dus zaak om op tijd het verzoek in te zenden.

Voor het geval de onroerende zaak op het moment van overlijden of schenking (nog) niet was aangemerkt als een opengesteld landgoed, geldt het volgende:
Als de erfgenamen of begiftigden gebruik willen maken van de openstellingsfaciliteit, moeten ze uiterlijk op het moment van indiening van de successie- of schenkingsaangifte het verzoek tot goedkeuring van de openstellingsregels bij de eerder genoemde dienst aanvragen. Daarnaast moet in de aangifte een beroep op de faciliteit zijn gedaan en moet het landgoed ook daadwerkelijk opengesteld zijn.

Als na de toekenning van de status niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden en regels, stellen de ministers bij beschikking vast dat het landgoed de status verliest. Dit heeft tot gevolg dat alsnog schenkings- of successierechten verschuldigd zijn.

In de twee volgende artikelen worden de voorwaarden voor de openstelling verder toegelicht en besproken.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Regels openstelling van NSW-landgoederen geactualiseerd

Meer informatie Ministerie van Financiën: besluit CPP07-1092 van 20 december 2007 over de (openstelling van) Natuurschoonwet-landgoederen

Meer informatie Het LNV-Loket: zoekresultaten ‘natuurschoonwet’

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.