Home

Achtergrond 1 reactie

Veehouders moeten blijven enten tegen blauwtong

Ondanks de kosten zouden veehouders moeten blijven vaccineren tegen blauwtong, vindt Gerrit Hooijer. Preventie is niet alleen belangrijk vanwege het dierenwelzijn, maar ook om een verhoging van het antibioticagebruik tegen te gaan.

Vaccinatie tegen blauwtong (BTV) ligt vanaf nu volledig op het bordje van de veehouder. Er is geen cofinanciering meer vanuit de EU. Dit is geheel in lijn met de EU-regelgeving, omdat het momenteel volstrekt duidelijk is dat BTV niet kan worden uitgeroeid door al of niet verplichte vaccinaties. Dit onderstreept de noodzaak van een al langer door de KNMvD bepleite langere-termijnstrategie voor de aanpak van BTV in Nederland.

Gebleken is dat onder veehouders landelijk gezien geen eensluidende opvatting bestaat over de noodzaak om te vaccineren tegen BTV. Ondanks het feit dat veehouders dit jaar zonder veel kosten hun veestapels konden beschermen, zijn er duidelijke regionale verschillen waarneembaar. Daarvoor zijn diverse oorzaken: in de ene regio veel meer en ernstigere ziektegevallen dan in de andere, maar ook een verschil in principiële bereidheid tot vaccinaties in het algemeen.

Ik verwacht een lagere vaccinatiegraad, die meer afhankelijk zal zijn van opgetreden klinische uitbraken, met name ook omdat vanuit het jongvee (runderen, lammeren) een voortdurende aanwas is van gevoelige dieren. Bestrijding van BTV moet op dezelfde wijze worden beoordeeld als de aanpak van BVD en andere infectieziekten. De ondernemer is vrij om al dan niet bepaalde ziekten aan te pakken of goede preventieve maatregelen te treffen. Er is echter altijd het dilemma dat het handelen van de ene veehouder consequenties kan hebben voor andere veehouders.

Ik blijf me in dit verband verbazen over het gemak waarmee en de wijze waarop een ingrijpende beslissing als aankoop van vee wordt genomen. De dierenarts kan deskundig adviseren over de risico’s en de wijze waarop die geminimaliseerd kunnen worden. Om een goed aankoopprotocol wordt zelden gevraagd. Veehandel en verkopende veehouders vinden bloedonderzoek vooraf lastig of weigeren het. Zolang dat zo blijft, is het streven naar een betere diergezondheid grotendeels een illusie.

De KNMvD bepleit meer aandacht voor preventie, niet alleen omdat dit in het kader van dierwelzijn en diergezondheid belangrijk is, maar ook vanwege de noodzaak om in Nederland het antibioticumgebruik te verminderen. Aangetoond is immers dat weerstandsvermindering door ziekten als BVD en BTV tot een verhoogd middelengebruik leidt. Daarom zal de dierenarts in de huidige situatie adviseren de veestapel tegen BTV te beschermen.

Gerrit Hooijer, portefeuillehouder diergezondheid KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    jan

    Mooi stuk. wat is uw mening in dit kader over de afschaffing van de 21 dagen regeling?

Of registreer je om te kunnen reageren.