Home

Achtergrond 1281 x bekeken

Landbouwnormen voor bloembollen, bomen, machines en productierechten

Voor de berekening van de jaarwinst 2008 zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de Belastingdienst en vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven over de waardering en afschrijving van bloembollen, bomen, landbouwmachines en productierechten.

Voor de bloembollenkramen en afschrijving landbouwmachines worden de normen zoals die voor 2007 golden nagenoeg gehandhaafd. Wel is er een aanzienlijke wijziging in de waardering van de leliekraam ten opzichte van vorig jaar.

Voor de waardering van de laanbomen zijn er wel nieuwe afspraken gemaakt. Zo worden bijvoorbeeld de tonkinstokken geacht deel uit te maken van de kostprijs. Dit heeft als gevolg dat deze kosten niet direct ten laste van de winst gebracht kunnen worden. De normbedragen zijn mede daarom aangepast. Omdat er hier sprake is van een grote verandering is er een overgangsregeling afgesproken. De overgangsregeling luidt als volgt:

Overgangsregeling boomteelt
De in de tabel opgenomen normen 2008 gelden uitsluitend voor aanlegkosten en aanwaskosten van aanplant vanaf 2008. Voor aanplant in eerdere jaren blijven voor de tonkinstokken de toen geldende normen van toepassing. De aanwas 2008 voor laan- en vruchtbomen bedraagt voor aanplant in eerdere jaren € 3.500,00 exclusief OB en € 3.650,00 inclusief OB.

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over de productierechten. Hier zijn er geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is dat de toeslagrechten ontbreken in dit onderdeel. De reden hiervoor is dat naar de mening van de Belastingdienst een toeslagrecht geen bedrijfsmiddel is maar een vorderingsrecht. Omdat er geen einddatum voor de toeslagrechten gegeven is, kan er volgens de Belastingdienst eveneens niet op afgeschreven worden. Hier is de adviespraktijk het echter niet mee eens. Naar alle waarschijnlijkheid zullen over de vraag of toeslagrechten een bedrijfsmiddel vormen nog proefprocedures worden opgestart. Op dit moment kunnen er hierover geen afspraken worden gemaakt.

De afschrijvingnormen voor de productierechten zijn voor het kalenderjaar 2008 c.q. boekjaar 2008/2009 als volgt vastgesteld.

ProductierechtenMelk MestSuikerVarkensPluimvee
Bedrijfsmiddel Ja Ja Ja Ja Ja
Tijdelijke regeling Ja Ja Ja Ja Ja
Restwaarde Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Afschrijvingstermijn-- 5 jaar--
Afschrijvingstermijn bij aankoop vóór 1-1-2004 8 jaar----
Afschrijvingstermijn bij aankoop op of ná 1-1-2004 tot 1-4-2015 vervallen per 1-1- 2006- tot 1-1-2007 tot 1-1-2007
Afschrijvingstermijn bij aankoop op of ná 1-1-2006 tot 1-4-2015-- tot 1-1-2015 tot 1-1-2015
Investeringsaftrek Nee Nee Nee Nee Nee
Ingangsdatum investeringen--- Aangaan van overeenkomst van koop en verkoop Aangaan van overeenkomst van koop en verkoop

Voor de productierechten suiker is afgesproken dat per 1 januari 2005 over 5 jaar kan worden afgeschreven. Uiteraard kan pas worden afgeschreven vanaf het tijdstip dat het productierecht in gebruik wordt genomen, dus naar tijdsgelang.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.