Home

Achtergrond 272 x bekeken

Europese Rekenkamer: cross compliance is niet eenduidig

De voorwaarden voor de zogenoemde cross compliance worden door de lidstaten niet dan wel in wisselende mate omgezet in regels op bedrijfsniveau die vervolgens niet tot matig gehandhaafd worden. Esther de lange van het Europese Parlement spreekt zelfs van willekeur. De cross compliance is sinds 2005 onderdeel van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en moet de steun aan agrariërs verbinden met het voldoen aan maatschappelijke randvoorwaarden.

Het GLB moet leiden tot een eenmalige betaling aan elke begunstigde die los staat van de productie ("ontkoppeling"). Maar een essentieel element van het nieuwe GLB is dat de begunstigden kunnen worden gekort als zij zich niet houden aan bepaalde bestaande normen op gebied van het milieu, de voedselveiligheid, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn of het niet voldoen aan de nieuwe eis om alle landbouwgronden in goede landbouw- en milieuconditie te houden. De eenmalige betaling van het volledige bedrag is dus aan voorwaarden gebonden en dit beleid met randvoorwaarden is sinds 2007 uitgebreid tot de betalingen voor maatregelen op het gebied van plattelandsontwikkeling.

De Europese Rekenkamer heeft in 2008 een controle verricht van het beleid op het onderdeel cross compliance bij de Commissie en in zeven lidstaten die de diversiteit van de Europese landbouw weerspiegelen. De Rekenkamer concludeert in het door haar vastgestelde verslag dat voor dit beleid geen specifieke, meetbare, relevante en realistische doelstellingen zijn gedefinieerd en dat vele verplichtingen op bedrijfsniveau slechts formeel bestaan en het dus weinig waarschijnlijk is dat deze leiden tot de verwachte ontwikkelingen zoals een vermindering van het betalingsvolume of een verandering van de praktijken.

Concreet constateert de Rekenkamer het volgende:

  • de lidstaten hebben niet alle normen voor cross compliance omgezet in op landbouw-bedrijfsniveau toepasselijke verplichtingen;
  • de controle op de naleving van de verplichtingen laat te wensen over en ontbreekt in bepaalde gevallen geheel. Dat komt onder meer doordat deze controles hoofdzakelijk worden verricht in de zomermaanden terwijl diverse verplichtingen ook in andere seizoenen aan de orde zijn;
  • de tot nu toe geconstateerde geringe vermindering van de directe betalingen hangt samen met zowel de tekortkomingen van de controle als de ontoereikendheid van het sanctiesysteem. Zo bleek uit de controle dat geen enkele overtreding van de randvoorwaarden was ontdekt bij 11.633 controles van de vogelrichtlijn en 14.896 controles van de habitatrichtlijn die in de loop van twee jaar in vier lidstaten waren verricht;
  • de invoering van cross compliance heeft de kernelementen van het controle- en sanctiesysteem voor de plattelandsontwikkeling verzwakt. Bovendien is de scheiding tussen cross compliance en agromilieumaatregelen niet altijd duidelijk;
  • de lidstaten verstrekken de Commissie gegevens die onbetrouwbaar zijn en waarbij zowel de mate van controle van de landbouwers als de naleving van de regels wordt overschat. Het systeem voor toezicht op deze gegevens door de Commissie is ontoereikend en heeft met name te lijden van het ontbreken van prestatie-indicatoren en basisreferenties.
In het algemeen beschouwt de Rekenkamer cross compliance als een essentieel element van het GLB, maar zij concludeert dat het systeem zoals het momenteel door de Commissie wordt beheerd en door de lidstaten wordt toegepast niet doeltreffend is.

Wil cross compliance werken, dan moeten de overheden meetbare doelstellingen bepalen die controleerbaar zijn op het niveau van de landbouwbedrijven. Daarom beveelt de Rekenkamer aan om de toepasselijke regels te vereenvoudigen, te verduidelijken en ze hiërarchisch in te delen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘GLB’

Meer informatie Europese Rekenkamer, 9 december 2008: Speciaal verslag nr8/2008: Is ‘cross compliance’als beleid doeltreffend? (pdf)

Meer informatie Website Esther de Lange, 9 december 2008: Boeren overgeleverd aan willekeur lidstaten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.