Home

Achtergrond

EU wil toeslagrechten op natuurgrond deels terug

De EU vordert moge­lijk een deel van de toeslagrech­ten die boeren hebben voor het laten grazen van vee op natuur­gronden terug.

Dit is het gevolg van een controlebezoek van de Europese Commissie aan Neder­land. Die oordeelde dat een deel van de toeslagen die boeren ont­vingen voor het laten weiden van runderen en schapen op natuur­terreinen onwettig was.

Na overleg tussen het ministe­rie van LNV en de Europese Com­missie en ook na overleg met LTO Nederland is een deel van deze toeslagen toch nog veiliggesteld. De kans blijft echter bestaan dat van natuurpercelen die zijn opge­geven als voederareaal, en waar sinds de referentieperiode 2000/2001/2002 meer dan vijftig bomen per hectare op staan, de toeslagrechten worden terugge­vorderd. Dienst Regelingen kan nog niets zeggen over de uitkomst van deze kwestie, omdat minister Verburg nog niet is geïnformeerd over de zaak. Om hoeveel veehou­ders en hoeveel toeslagrechten het gaat, is nog niet bekend.

Volgens de Europese regels ko­men natuurterreinen met meer dan vijftig bomen per hectare niet in aanmerking om toeslagrechten over te ontvangen. Dat zou ook gelden voor heide, omdat dit geen kruidachtig gewas zou zijn.Terugvordering van de ontvan­gen toeslagrechten voor het ge­bruik van heide als voederareaal is echter voorkomen. LNV zal ko­mend jaar voor begraasde heide een aparte subsidiecode ontwik­kelen, waardoor het wel voor toe­slagrechten in aanmerking blijft komen.

Verder is het volgens Verburg nodig dat (administratief) duide­lijker moet worden gemaakt dat enige vorm van landbouwactivi­teit plaatsvindt op natuurterrei­nen. Daarom geldt als extra voor­waarde voor het ontvangen van toeslagen dat er jaarrond een vee­bezetting van minstens 0,15 groot­vee- eenheden per hectare (één schaap of geit) op deze terreinen aanwezig is.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.