Home

Achtergrond 2205 x bekeken

Agrariër moet koopkosten grond activeren

De Hoge Raad deed op 28 november 2008 een belangrijke principiële uitspraak: een fruitteler is verplicht de aankoopgrond te activeren op de balans. Dit heeft als gevolg dat de aankoopkosten niet direct ten laste van de winst gebracht mogen worden. In deze proefprocedure is de vraag voorgelegd of een uitspraak van de Hoge Raad in 2002 over de deelnemingsvrijstelling doorgetrokken kan worden naar de landbouwvrijstelling.

In de zaak over de deelnemingsvrijstelling in 2002 werd wel geconcludeerd tot aftrek van aankoopkosten van de winst. Helaas is dit niet het geval voor de besproken fruitteler. De landbouwvrijstelling werkt volgens de Hoge Raad op dit punt anders uit dan de deelnemingsvrijstelling. Deze uitspraak heeft als gevolg dat bij de aankoop van landbouwgrond de hoofdregel blijft gelden. De aankoopkosten moeten geactiveerd worden met als gevolg dat deze kosten in de praktijk niet ten laste van de winst kunnen worden gebracht.

De Hoge Raad verspilt weinig woorden aan de voorgelegde vraag. Hieronder is de kern van de uitspraak opgenomen:

“3. Beoordeling van de klachten

3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. Belanghebbende exploiteert een agrarische onderneming (een fruitteeltbedrijf). In het onderhavige jaar heeft hij landbouwgrond gekocht. De aankoopkosten beliepen een bedrag van €4988. Belanghebbende heeft het bedrag van de aankoopkosten ten laste van zijn resultaat over 2002 gebracht.

3.2. Het Hof heeft geoordeeld dat de tekst noch de totstandkomingsgeschiedenis van het sedert 27 juni 2000 geldende landbouwvrijstellingsregime aanknopingspunten biedt voor de juistheid van de stelling dat de landbouwvrijstelling niet langer als een netto- maar als een brutovrijstelling moet worden beschouwd. Daarbij heeft het Hof verworpen het betoog van belanghebbende dat het arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2002, nr. 37021, BNB 2002/262, van overeenkomstige toepassing is op de landbouwvrijstelling zoals die geldt vanaf 27 juni 2000. Het Hof heeft aan deze oordelen de conclusie verbonden dat belanghebbende – overeenkomstig de regels van goed koopmansgebruik – gehouden is de aankoopkosten als onderdeel van de kostprijs van de landbouwgrond te activeren en dat die aankoopkosten niet ten laste van het resultaat van het onderhavige jaar gebracht kunnen worden.

3.3. Voor zover de klachten deze oordelen bestrijden, kunnen zij reeds op grond van het navolgende niet tot cassatie leiden.
De aankoopkosten van grond dienen tot de kostprijs van die grond te worden gerekend en mitsdien te worden geactiveerd. Dit is niet anders indien ter zake van die grond de landbouwvrijstelling van toepassing is. Deze vrijstelling leidt er immers toe dat bij verkoop van de grond slechts een in artikel 3.12 van de Wet IB 2001 omschreven waardeverandering van de grond wordt vrijgesteld.

3.4. De klachten kunnen voor het overige evenmin tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 van de Wet op de rechterlijke organisatie, geen nadere motivering, nu de klachten in zoverre niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.”

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Aankoop grond, kosten waarmee je (bijna) niets kunt

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad, 28 november 2008: 07/11612

Meer informatie Uitspraak Hof Arnhem, 10 augustus 2007: 06/00147

Meer informatie Uitspraak Rechtbank Arnhem, 1 maart 2006: AWB 05/768

Meer informatie Uitspraak Hoge Raad, 24 mei 20028: 37.021

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.