Home

Achtergrond 261 x bekeken

Vergunning vernietigd wegens Duits natuurgebied

Een veehouder uit de gemeente Oost-Gelre heeft onterecht een vergunning voor het aanpassen van zijn bedrijf gekregen. De gemeente volgde het 'Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden' om te beoordelen of het bedrijf schade veroorzaakt aan het nabije natuurgebied aan de andere kant van de Duitse grens. Stichting Gelderse Milieufederatie en anderen vochten met succes de vergunning aan bij de Raad van State. Het genoemde toetsingskader sluit immers niet uit dat er schade aan kwetsbare natuur kan ontstaan.

De Stichting Gelderse Milieufederatie en anderen betogen dat het bestreden besluit, de vergunning voor verandering van het veehouderijbedrijf, zich niet verdraagt met de Habitatrichtlijn (voluit Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, Pb L 206). Volgens de federatie heeft de toename van de ammoniakdepositie als gevolg van de bestreden vergunning significante gevolgen voor de kwaliteit van het door de Habitatrichtlijn beschermde natuurgebied "Zwillbrocker Venn".

Op grond van artikel 6, 3de lid van de Habitatrichtlijn wordt voor elk plan of project dat niet direct te maken heeft met het beheer ervan, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen en projecten significante gevolgen kan hebben voor het gebied, een passende beoordeling gemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelstellingen van de instandhouding. De bevoegde instanties mogen slechts toestemming voor het plan of project geven nadat zij zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van dit gebied niet aantast.

Niet in geschil is dat de vergunde verandering van het veehouderijbedrijf leidt tot een toename van de ammoniakdepositie op het genoemde natuurgebied. Ook niet in geschil is dat de ammoniakdepositie op dit gebied al hoger is dan de kritische depositiewaarde van het gebied.

De gemeente zocht bij de beoordeling aansluiting bij het 'Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000 gebieden' (het toetsingskader), dat bij brief van 22 mei 2007 door de minister van LNV is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het toetsingskader stelt dat een vergunning voor een veehouderij kan worden verleend als de ammoniakdepositie door de veehouderij op de dichtstbijzijnde rand van het gebied niet meer bedraagt dan 5 procent van de kritische depositiewaarde van het gebied.

De uitspraak,
De Afdeling van Bestuursrechtspraak van de Raad van State doet uitspraak op 29 oktober 2008. De Afdeling overweegt dat niet met voldoende zekerheid kan worden gesteld, dat een veehouderij in de nabijheid van een natuurgebied geen significante negatieve gevolgen voor dat gebied veroorzaakt als de ammoniakdepositie door de veehouderij op de dichtstbijzijnde rand van het gebied niet meer bedraagt dan 5 procent van de kritische depositiewaarde. Zij verwijst hierbij naar haar uitspraak van 24 september 2008 in zaak nr. 200708180/1.

Door aan te sluiten bij het toetsingskader motiveerde de gemeente onvoldoende, waarom de vergunning geen significante gevolgen heeft voor het gebied “Zwillbrocker Venn”. De Afdeling verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden vergunning. Pech dus voor de veehouder en voor de gemeente die de proceskosten moet betalen. Landsgrenzen vormen geen belemmering voor toepassing van de Habitatrichtlijn; ze waren geen geschilpunt.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘toetsingskader’

Meer informatie Uitspraak Raad van Stade, 29 oktober 2008: nr. 200707666/1

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.