Home

Achtergrond 215 x bekeken

Nieuwe emissie ammoniak salderen tegen die van stoppers

Alleen op regionaal niveau kan worden bepaald of er ruimte is voor de oprichting of uitbreiding van veehouderijbedrijven in of nabij Natura 2000-gebieden. Bij een hoog niveau van de totale stikstofdepositie kan gesaldeerd worden tegen stoppende bedrijven in hetzelfde gebied. Het ministerie van LNV publiceerde een nieuwe handreiking dat het bevoegde gezag in het betreffende gebied kan gebruiken ter beoordeling van nieuwe en bestaande activiteiten qua uitstoot van ammoniak.

Het kabinet kwam met een reactie en de handreiking op advies van de Taskforce Toetsingskader Ammoniak. Minister Gerda Verburg van LNV stuurde beide documenten op 24 november 2008 naar de Tweede Kamer. Het kabinet omarmt de aanbevelingen van de taskforce voor de aanpak van de problemen door een te hoge stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Verder wil minister Verburg stevig inzetten op de terugdringing van de achtergronddepositie. Voorts wil ze aan de slag met het bedenken van creatieve oplossingsrichtingen die juridisch houdbaar zijn.

De Taskforce Toestingskader Ammoniak, onder voorzitterschap van voormalig Europees topambtenaar Carlo Trojan, werd in het voorjaar ingesteld toen bleek dat het toetsingskader juridisch niet houdbaar was. Het landelijke generieke toetsingskader was opgesteld om de sector duidelijke richtlijnen te verschaffen voor de toelaatbaarheid van uitbreiding en oprichting van veehouderijbedrijven in en nabij Natura 2000-gebieden. Deze benadering hield geen stand bij de Raad van State.

Het kabinet vindt het ook belangrijk dat alle betrokken partijen, de landbouwsector en natuur- en milieuorganisaties, in een vroeg stadium meepraten en zich committeren aan het eindresultaat. De gang naar de rechter kan dan worden voorkomen. Het kabinet is het met de taskforce eens dat bij de beoordeling van bedrijfsactiviteiten in of nabij Natura 2000-gebieden ook gekeken moet worden naar andere factoren dan alleen de stikstofdepositie. Zo kan soms de hydrologische situatie de meest belemmerende factor zijn voor de realisatie van de Natura 2000-doelen. Een idee is bijvoorbeeld het toepassen van luchtwassers. Daarmee wordt behalve de stikstofuitstoot ook die van fijnstof en geur aangepakt.

Saldering kan mogelijk ruimte bieden voor bedrijfsontwikkeling. Een veehouder die wil uitbreiden zou bijvoorbeeld de ammoniakemissie van een in de buurt gelegen bedrijf dat stopt kunnen 'overnemen'. Maar het kabinet vindt het ook noodzakelijk dat de achtergronddepositie verder daalt om op termijn de natuurdoelen te kunnen realiseren. Dit aspect neemt het kabinet nadrukkelijk mee bij de onderhandelingsinzet van Nederland met betrekking tot de Europese NEC-richtlijn (National Emissions Ceiling).

De handreiking die moet helpen bij het vinden van een oplossing voor de problematiek van een te hoge stikstofdepositie is opgesteld in overleg met de provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De handreiking geeft aan welke factoren het bevoegde gezag in het betreffende gebied kan laten meewegen bij de beoordeling van activiteiten in en nabij Natura 2000-gebieden en bij de opstelling van het beheerplan. Uitgangspunt is dat de huidige situatie in het betreffende Natura 2000-gebied niet verslechtert en dat gestelde ecologische doelen op termijn gehaald worden.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoorden ‘ammoniak’ en ’Natura 2000’

Meer informatie LNV, 24 november 2008: Kabinet: maatwerk nodig voor oplossing ammoniakvraagstuk bij Natura 2000-gebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.