Home

Achtergrond 194 x bekeken

Limburg stelt geen extra voorwaarden aan megastal

De Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg willen geen extra voorwaarden stellen aan nieuw te bouwen grote stallen voor intensieve veehouderij. Stichting Behoud de Parel diende op 19 september 2008 het burgerinitiatiefvoorstel ‘JA tegen boerenlandbouw, NEE tegen megastallen’ in.

Met het burgerinitiatief over de megastallen wordt verzocht het Reconstructieplan zo aan te passen dat nadere voorwaarden worden gesteld aan de nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven in Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s). De voorwaarden richten zich met name op de schaalgrootte en effecten op milieu en volksgezondheid. De Provinciale Staten behandelen het Burgerinitiatief op 19 december 2008.

Gedeputeerde Staten (GS) zien in het Burgerinitiatief geen reden om het Reconstructieplan, zoals door Provinciale Staten in 2004 is vastgesteld, te wijzigen. De realisatie van moderne megastallen in daartoe aangewezen LOG’s en de hiermee gepaard gaande sanering van verouderde bedrijven op locaties bij natuurgebieden en woonkernen, is immers juist de gewenste ontwikkeling die met het Reconstructieplan wordt beoogd.

De nadere invulling van de landbouwontwikkelingsgebieden door gemeenten geeft ook geen aanleiding tot aanvullende voorwaarden. De betrokken gemeenten doorlopen bij initiatieven voor nieuwvestiging een besluitvormingsproces waarbij alle belangen zorgvuldig worden afgewogen en waarbij wordt getoetst aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. Deze wet- en regelgeving is overigens geen bevoegdheid van Provinciale Staten maar van de Rijksoverheid.

GS vindt het niet wenselijk om grenzen te stellen aan de economische omvang van een bedrijf of enkel bedrijven toe te staan die voedsel produceren voor de eigen regio. Het gaat er immers om wat de effecten van een bedrijf op zijn omgeving zijn, waarbij een grootschalig bedrijf dat over de modernste technieken beschikt vaak minder overlast veroorzaakt dan een klein verouderd bedrijf. Bovendien is het niet realistisch om te stellen dat een voedselkringloop in de eigen regio tot de mogelijkheden behoort. In de praktijk biedt schaalvergroting juist mogelijkheden om tot meer gesloten bedrijfsstructuren te komen en het aantal transportbewegingen te beperken.

Met dit standpunt sluiten GS aan bij de adviezen van het ministerie van LNV over de megastallen aan de Tweede Kamer. Volgens deze provinciale bestuurders is de algemene conclusie uit deze onderzoeken dat ten opzichte van de bestaande intensieve veehouderijbedrijven de ontwikkeling van megastallen juist kansen biedt op het gebied van milieu, landschap en dierenwelzijn. Hiermee volgen ze de tegenovergestelde lijn ten opzichte van de provincie Groningen, die de komst van grote bedrijven voor varkens en kippen verbood.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘megastal’

Meer informatie Provincie Limburg, 12 november 2008: Geen extra provinciale voorwaarden voor nieuwvestiging megastallen in Landbouwontwikkelingsgebieden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.