Home

Achtergrond 288 x bekeken

Onduidelijkheid over milieuvergunning door nieuwe Wro

Met de invoering van de nieuwe Wet ruimgelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 kunnen gemeenten een milieuvergunning weigeren als het object in strijd is met het bestemmingsplan (en enkele andere ruimtelijke instrumenten). Het is echter onduidelijk of de gemeente de vergunning dan moet weigeren of mag weigeren. De gemeente zou de vergunning kunnen toekennen als bijvoorbeeld het bestemmingsplan veranderd wordt.

Door de Invoeringswet Wro zijn ook enkele artikelen van de Wet milieubeheer (Wm) gewijzigd, namelijk de artikelen 8.9 en 8.10.

De letterlijke tekst van artikel 8.9, derde lid Wm luidt:
Het bevoegd gezag draagt er bij de beslissing op de aanvraag zorg voor dat er geen strijd ontstaat met regels die met betrekking tot de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens deze wet, bij of krachtens de Wet ruimtelijke ordening dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid, genoemde wetten.

De letterlijke tekst van artikel 8.10, derde lid Wm luidt:
In afwijking van het eerste lid kan de vergunning tevens worden geweigerd ingeval door verlening daarvan strijd zou ontstaan met een bestemmings- of inpassingsplan, een beheersverordening of regels gesteld bij of krachtens een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, onderscheidenlijk artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Het weigeren is geen verplichting voor het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag kan toch een milieuvergunning verlenen, bijvoorbeeld wanneer het van plan is het bestemmingsplan op korte termijn te wijzigen. De milieuvergunning kan geweigerd worden wegens strijd met het bestemmingsplan. De wetgever heeft dit altijd beoogd, zo zegt het ministerie van Vrom op de pagina van meest gestelde vragen over de Wro.

Aangezien het gewijzigde artikel 8.9 Wm gelezen kan worden als een moet-bepaling, is er onduidelijkheid ontstaan. Het ministerie van Vrom kondigt een reparatiewet aan die in september het wetgevingsproces ingaat. Hiermee moet de onduidelijkheid weggenomen worden, zodat de kan-bepaling uit het aangepaste artikel 8.10 Wm overblijft.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘wro’
(momenteel werkt de zoekfunctie niet)

Meer informatie Vrom bij Meest gestelde vragen op het ruimteforum, 14 oktober 2008: Kunnen milieuvergunningen geweigerd worden wegens strijd met het bestemmingsplan?

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.