Home

Achtergrond

Landbouw behoudt vooralsnog fiscale voordelen

Er is geen reden om enkele fiscale vrijstellingen voor de landbouw af te schaffen of aan te passen. Dat is de conclusie van de evaluatie van BTW-landbouwregeling, de vrijstelling in de overdrachtsbelasting en de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. Bij de landbouwvrijstelling worden echter wel een aantal vraagtekens geplaatst.

De landbouwvrijstelling houdt in dat waardeveranderingen van grond, die behaald worden bij voortzetting van de aanwending van de grond als landbouwgrond èn toe te rekenen zijn aan de ontwikkelingen in het economische verkeer, zijn vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De onderzoekers stellen echter vragen bij het bestaansrecht van de landbouwvrijstelling, onder meer omdat het pachtareaal drastisch is verminderd en er fiscale alternatieven zijn met name bij bedrijfsverplaatsing. De vrijstelling speelt echter nog steeds een grote rol bij de financiering van bedrijfsopvolging, bedrijfsverplaatsing en bedrijfsbeëindiging. Vermogenswinsten behaald binnen de ondernemingssfeer zijn in beginsel echter belast en dus wordt het gelijkheidsbeginsel geschonden met deze regeling. Verder zijn de gevolgen van de regeling op de grondprijs en op de grondmobiliteit niet duidelijk. Daarom heeft het kabinet aan het LEI gevraagd de hoogte van de prijselasticiteiten van grond nader te onderzoeken.

Afschaffing van de landbouwvrijstelling, zonder herwaardering van de grond, zou ertoe leiden dat boeren direct te maken krijgen met een aanzienlijke belastinglatentie. Dit zou betekenen dat winst op landbouwgrond met terugwerkende kracht zou worden belast. Integrale herwaardering kan dat voorkomen, maar leidt tot een éénmalige aanzienlijke administratieve last. Momenteel is er geen aanleiding om de landbouwvrijstelling te wijzigen of af te schaffen. Althans nu niet, maar gezien het aantal vraagtekens dat de onderzoekers bij de regeling plaatsen en het vervolgonderzoek dat er komt, zou de landbouwregeling zijn langste tijd weleens gehad kunnen hebben, zo verwachten de GiboGroep en LTO Vastgoed.

Belang BTW-Landbouwregeling neemt af
De landbouwregeling in de omzetbelasting houdt in dat boeren geen BTW verschuldigd zijn over hun prestaties. Daartegenover staat dat zij dan ook geen recht op aftrek van BTW-voorbelasting hebben. Zij hoeven dan geen BTW-administratie te voeren en geen facturen uit te reiken. De BTW-landbouwregeling heft zich op termijn zelf op. Circa de helft van de boeren valt nog onder de landbouwregeling en dat zijn met name de kleinere bedrijven. Volgens de onderzoekers hebben de oorspronkelijke argumenten voor invoering van de regeling aan betekenis ingeboet, maar zou afschaffing tot extra administratieve lasten voor bedrijven leiden. De regeling blijft dan ook ongewijzigd.

Vrijstellingen voor de landbouw in de overdrachtsbelasting
Tot 2006 viel ongeveer 80 á 90% van de overdrachten van cultuurgrond onder een vrijstelling van overdrachtsbelasting. In de eveluatie is alleen gekeken naar vrijstelling van overdrachtsbelastingen in het kader van de Landinrichtingwet, transacties met het Bureau Beheer Landbouwgronden, ruiling en overdrachten van grond ter verbetering van de landbouwstructuur en grondtransacties in het kader van hervestiging van een land- of tuinbouwbedrijf vanuit een landinrichtingsgebied.

De vrijstellingen bij grondoverdrachten die werden geëvalueerd, beslaan ongeveer een derde van de totale grondoverdrachten. De regeling heeft overduidelijk bijgedragen aan een betere landbouwstructuur. Er waren in de praktijk nog wel wat belemmeringen, welke leidden tot hoge administratieve lasten en advieskosten. Sinds 1 januari 2007 is de regeling echter aangepast en vallen alle bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgronden onder de vrijstelling. Daarmee is het belangrijkste knelpunt van de regeling volgens het kabinet opgelost. De regeling zal verder dan ook ongewijzigd blijven.

Meer informatie Brief van Verburg en De Jager aan de Tweede Kamer
Meer informatie Evaluatie vrijstellingen van de overdrachtsbelasting
Meer informatie Evaluatie BTW-landbouwregeling
Meer informatie Evaluatie landbouwvrijstelling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.