Home

Achtergrond

Hoge houtprijs leidt tot €47 winst per hectare bos

De particuliere bosbouwers realiseerden in 2007 een exploitatieoverschot van €47 per hectare bos. Als de eigen arbeid van de eigenaren niet in rekening werd gebracht, bleef er zelfs €90 per hectare over, zodat ze met hun gemiddelde bezit van 45 hectare bos €4.230 inkomen behaalden. De verbetering is vooral te danken aan de sterk gestegen houtprijzen, terwijl er ook meer subsidie binnenkwam. Tegelijkertijd hielden de particuliere bosexploitanten de kosten gelijk. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten over 2007, die het LEI samenstelde.

Inkomen uit bosbezit
De uitkomsten hebben betrekking op particuliere bosbedrijven met meer dan 5 hectare bos. Hun gemiddelde oppervlakte bedraagt ongeveer 45 hectare. In 2007 maakten deze bedrijven een winst van gemiddeld €47 per hectare bos, tegen een winst van €9 in 2006 en een verlies van €63 per hectare tussen 2001 en 2005. De opbrengsten lagen in 2007 eenvijfde boven de kosten, terwijl in de periode 2001-2005 de opbrengsten slechts driekwart van de kosten dekten.

Wanneer de kosten van de eigen arbeid van de eigenaar niet worden meegerekend, resteerde voor de boseigenaar in 2007 een inkomen van €90 per hectare, tegenover €45 in 2006 en een negatief inkomen van ruim €20 per hectare in de jaren 2001-2005. Overigens worden bij de vaststelling van de bedrijfsresultaten in de particuliere bosbouw geen rentekosten in rekening gebracht voor het in grond en opstanden geïnvesteerde vermogen.

Aantal bedrijven
De opbrengstcijfers hebben betrekking op ruim 1.350 bosbouwbedrijven die samen net geen 59.000 hectare bos bezaten in 2006. Overigens kan een eigenaar meer bedrijven bezitten, die voor deze studie als afzonderlijke eenheden gehandhaafd zijn. Daarmee bezaten ze 21,5% van het bos in eigendommen groter dan 5 hectare, dat iets meer is dan de 20,5% van de natuurorganisaties. Overheden en publiekrechtelijke organisaties bezaten 58% van het bos in grotere eigendommen dan 5 hectare. Eigendommen kleiner dan 5 hectare worden door het Bosschap niet geregistreerd. De berekeningen gebeurde met een steekproef van de bedrijven na indeling in grootteklassen en regio’s (stratificatie).

Opnieuw forse stijging houtprijzen
De gemiddelde opbrengst van het Nederlandse particuliere bosbedrijf steeg van bijna €260 in 2006 tot €293 per hectare bos in 2007. Dat is bijna tweederde meer dan de gemiddelde opbrengst in de jaren 2001-2005. Vooral de hogere opbrengsten uit de verkoop van hout droegen daaraan bij. Tussen 2001 en 2005 lagen deze op gemiddeld €46 en in 2007 op €120 per hectare bos, wat een ruime verdubbeling is.

De prijsverhoging leidde ook tot meer oogsten van hout: van gemiddeld 2,9 m³ per hectare per jaar in de periode 2001-2005 tot 3,7 m³ in 2006 en 2007. Verder lagen de totale subsidies van het Programma Beheer, provincies en gemeenten, en de overige opbrengsten (waaronder uit recreatie) in de afgelopen twee jaar behoorlijk boven het niveau van de jaren daarvoor. De particuliere boseigenaren slaagden er in 2007 in om de kosten ongeveer gelijk te houden aan die in voorgaande jaren, ondanks de toename van het volume van de houtoogst.

Inkomen grotere bedrijven
Op de particuliere bosbedrijven met minstens 50 hectare bos steeg het resultaat van €37 in 2006 tot €74 per hectare bos in 2007. In de periode 2001-2005 werd nog een jaarlijks verlies van gemiddeld €20 per hectare geleden. Wanneer de kosten van de eigen arbeid van de eigenaar niet worden meegerekend, resteerde er in 2007 een inkomen van €89 per hectare, tegen €52 in 2006 en een gemiddeld inkomensverlies van enkele euro's tussen 2001 en 2005. In 2006 waren er 231 particuliere bosbouwbedrijven in deze categorie van grootte.

Vooruitzichten op korte termijn iets minder gunstig
Zowel in Duitsland en Zweden als Finland zijn de houtprijzen in de eerste helft van 2008 op het niveau van 2007 gebleven of zelfs nog gestegen. Volgens het Duitse ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle) staan de prijzen sinds de zomer echter onder druk. In Nederland is sinds februari-maart van dit jaar sprake van een prijsdaling, maar blijven de prijzen nog wel boven het niveau van 2005. Op basis van deze ontwikkelingen zullen naar verwachting de resultaten van de Nederlandse particuliere bosbedrijven in 2008 lager uitkomen dan in 2007.

Vanaf oktober 2008 zal zich mogelijk de invloed van de wereldwijde kredietcrisis sterker doen gelden, zeker wanneer daardoor de reële economie wordt beïnvloed. Zo kan bij een dalend bouwvolume de vraag naar hout en daarmee de houtprijs onder druk komen. Daar staat tegenover dat de waterschapslasten voor de bossen vanaf 2009 dalen, tot minder dan 10 procent van het huidige bedrag. Dat komt neer op een jaarlijkse besparing van ongeveer €20 per hectare voor de gemiddelde particuliere boseigenaar.

Het rapport met de definitieve uitkomsten over 2007 verschijnt eind dit jaar. De voorlopige bedrijfsuitkomsten over 2007 en gegevens over voorgaande jaren zijn te vinden onder het persbericht van het LEI op de website ervan onder de rubriek BINTERNET.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘bosbouw’

Meer informatie LEI Wageningen UR, 24 oktober 2008: Ongekend goede resultaten particuliere bosbouw door hoge houtprijzen (Persbericht met link BINTERNET voor voorlopig rapport)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.