Home

Achtergrond 308 x bekeken 6 reacties

Kamer akkoord met vernatting natuur

De plannen om 287 natuurgebieden te vernatten mogen doorgaan.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ton

  Grensboerke heeft het goed gezien; de eerste voortekenen zijn er al in Limburg; BOM+. Vrij vertaald betekent dit dat bij uitbreiding van het bedrijf de agrarisch ondernemer verplicht vooraf aangeeft welke compensatie hij gaat toepassen voor de bebouwing. Afhankelijk van de "omgevingskwaliteiten" oordeelt een "deskundigencommissie" (te vergelijken met een welstandscommissie) of de compensatie afdoende is. En jawel hoor, je raad het al; bij verdroogde natuur in je omgeving is de meest passende compensatie dan anti-verdrogingsmaatregelen, vrij vertaald dus vernatting.
  Je kunt dan kiezen of delen; óf dure landbouwgrond vrijwillig vernatten zonder enige vergoeding, óf je krijgt geen goedkeuring voor bedrijfsontwikkeling en word je dus uitgerookt.
  En zo compenseert de overheid de nadelen van haar eigen infrastructurele werken en bebouwing, opgelegd door europees beleid, over de rug van de landbouw.
  En als klap op de vuurpijl; als nadien blijkt dat door de vernatting de grond niet meer geschikt is voor landbouw en in waarde flink gedaald is, dan is er maar één koper; een door de overheid gesubsidieerde natuurorganisatie.

 • no-profile-image

  MIEKE VODEGEL

  Het is droevig dat de mooie cultuurgrond die Nederland rijk is, wordt achtergesteld en opgegeven door deze rigide ideologie van natte " natuur". Moeras genereeert veel meer broeikasgas dan alle boeren met hun koeien bij elkaar.
  De "natuur " aanleggen en veel subidie beuren is een; onderhoud en een gebied bijhouden is een heel ander verhaal.
  De grutto, de kievit, de patrijs en de fazant zijn alle weidevogels die zonder agrarisch natuurbeheer uitsterven.
  Dit is weggegooid geld.

 • no-profile-image

  addy

  Zomer 2007 : blauwtongvirus rukt voor het tweede seizoen op in Nederland.
  Geleidelijk aan komt nieuwe informatie naar buiten. Het virus tast schapen en koeien aan.
  Verminderde produktie en verminderde vruchtbaarheid. Het virus tast sperma aan.

  26 september 2007: de minister van LNV besluit dat de aanleg van 287 projecten (= 90.000 ha.) aan natte natuur in Nederland zullen doorgaan na aanvankelijke opschorting.

  5 Oktober 2007 : wereldwijd wordt aan het begin van het vogeltrekseizoen gewaarschuwd voor nieuwe ontwikkelingen in het vogelpestvirus.

  Zijn dit losstaande gegevens of moet er ook op de samenhang gelet worden?
  En wat betekent dit voor onze leefwereld en onze leefomgeving?

  NB. De landbouwproductie wordt steeds grootschaliger door uitstoot van arbeid en dus
  inbreng van technologie, tegelijk is vergeleken met 1950 wereldwijd de economie, aan het exploderen met als gevolg nog hogere bevolkingsdichtheden en nog meer gebruiksfuncties en productiefuncties op elkaar gestapeld in het wereldknooppunt Nederland.
  En intussen wordt een grootschalig en zeer ambitieus natuurontwikkelingsprogramma opgezet.

  Maar de samenhang van de volks- en diergezondheid én de ontwikkeling van de voedselproduktie met de inrichting van de leefomgeving en samenhang met diverse maatregelen die in het komende decennium ter uitvoering komen worden op zijn minst niet zichtbaar gemaakt

  Terwijl juist in de afgelopen 5- 6 decennia uitermate sterk is ingegrepen in de inrichting van Nederland. Het oude web van waterwegen, dat de mens in de loop der eeuwen heeft geweven over ons stukje van de aarde, het gewone wegennet ; de spoorwegen en de snelwegen, zij vormen een complex en fijnmazig netwerk gericht op het verbinden van sterk gegroeide bewoningsconcentraties Er is nu sprake van een Randsteden ring en daarbinnen nog een stedenring van Vinexlocaties.ingebed in het netwerk van elkaar doorkruisende infrastructuren.
  .
  De bermen dan wel oevers die daarbij horen vormen inmiddels een natuurlijk web; dat de natuur verbindt - onderling én met bewoningsconcentraties.

  En het geheel vormt een netwerk van overlappende webstructuren dat in Nederland heel dicht geweven is. Vanuit de lucht veel beter zichtbaar dan vanaf de grond, waarschijnlijk daardoor realiseren weinigen zich de impact hiervan)
  Ingebed in en zelfs direct aanhakend bij dit bestaande netwerk komen straks de EHS Natura 2000 en de Natte Natuur ten uitvoer.
  Men wil uiteindelijk "snelwegen" voor de Natuur realiseren, een term die eigenlijk meer zegt over ons technologisch denken dan over de natuur. Of zien we binnenkort een kikker voorthoppen met zijn actetas onder de arm, op weg naar zijn eerste afspraak in een wegrestaurant, nadat hij het portier van zijn groene Ferrari heeft dichtgeslagen?

  De verruigde bermen van de (spoor en snel)wegen en oevers van sloten zullen fungeren als verbindingsstrook tussen diverse "losse" elementen uit de EHS.

  De bedoeling is dat hiermee alle natuurelementen met elkaar verbonden worden. Maar
  zo worden ook de genoemde structuren verbonden.

  Met andere woorden: als steun-structuur voor de "nieuwe natuur" worden de man- made water, snel en spoorwegennetten gebruikt. Die zijn echter voor heel andere - technologische - doelen ontworpen.

  Het gevolg daarvan is dat de natuur zich niet langer ontwikkelt volgens puur natuurlijke randvoorwaarden; en wat dat zal inhouden - daar wordt zelden bij stilgestaan.

  Het betekent in ieder geval dat de natuur in Nederland niet alleen onderling wordt verbonden, maar ook rechtstreeks wordt verbonden met bijvoorbeeld de dichtbevolkte steden van Nederland.
  Het aantal mensen dat in de steden woont is inmiddels groter dan het aantal mensen in het buitengebied.
  Daarmee is veel kennis verloren gegaan. Het verlangen naar een leven in de natuur is gebleven.
  We zijn tenslotte natuurlijke wezens.

  Wee degene die daar met zorg op reageert. Het lijkt alsof die iets wezenlijks komt afpakken!
  Die moet wél tegen de natuur zijn! Die wordt door het beleid afgeschreven als vijand of als onnozele hals. En op die manier gaat nog meer kennis en inzicht verloren.
  En dat is simpelweg onverstandig. Als we elkaar als vijanden gaan zien zien we nooit het grote geheel. We hebben immers allemaal te maken met de leefomgeving; de natuurbeschermer woont zelf ook in hetzelfde zeer gecompliceerde netwerk als alle andere betrokken boeren, burgers en buitenlui..Daarom moeten we goed naar de praktijk kijken voordat we overgaan tot kostbare grootschalige ingrepen. in het landschap.

  Een inmiddels bekend voorbeeld:
  In Bodegraven is kortgeleden een niet al te groot riooloverstortgebied waar ook nog een nieuwe woonwijk in aanbouw is, door de aanleg van een nieuw gemaal aangesloten op een vrij recent aangewezen natuurgebied, dat ook voor recreatie moet gaan dienen .
  In ditzelfde riooloverstortgebied zou behalve woninguitbreiding ook nog een moeraszone moeten komen; en er loopt een spoorverbinding doorheen met ruige bermen en spoorslootjes die door de NS nauwelijks onderhouden worden, dus ruige poeltjes zijn, en die liggen minder dan 100 meter van elkaar.Een afstand die muggen en andere insekten gemakkelijk kunnen overbruggen.
  (Uit onderzoek blijkt dat muggen via ruigtes en soms gedragen door de wind die vrijwel altijd aanwezig is per nacht afstanden van 3- 5 km kunnen afleggen)

  Treinen sproeien via hun toiletten diverse soorten verontreiniging over de spoorbaan en spoorbermen. Ook in een evt. moeraszone. Momenteel worden via treinkranten als Spits en Metro veel proefpersonen gezocht voor een nieuwe vaccinfabriek aan het einde van de spoorlijn... En waar zouden deze proefpersonen op reis naar huis nu straks naar het toilet gaan? Wat betekent dat ?
  Wat gebeurt er als onverhoopt en onverwacht experimentele ziektekiemen door vogels of insekten in het natuurgebied worden opgenomen?

  In de nieuwe moeraszone moeten ook wandel - en fietspaden komen.
  De onbewaakte spoorovergang op dit traject zou moeten dienen als oversteekplaats voor recreanten die van en naar het aanliggende nieuwe bezoekerscentrum voor het Groene Hart gaan.
  Voor het fraaie natuurlijke aanzicht zou die spoorovergang aan het oog onttrokken moeten worden door opgaand struikgewas.
  Heel fijn voor de nietsvermoedende bezoekers om onverwacht voor de aanstormende trein te staan en ook heel fijn voor de machinisten van de treinen. Blijkbaar wist niemand dat op dat traject de hoogste treinsnelheid is toegestaan ( 140 km per uur) .

  Maar toen bij de presentatie van de plannen de mensen uit de omgeving er ook maar iets van zeiden, werd gereageerd alsof zij vuige natuurvijanden waren.
  Volgens de planpresentatie werd met ieder belang rekening gehouden van cultuurhistorie tot purperreiger. Er werden 9 aandachtscategorieën opgenoemd, waarbij de mens onderaan st
  ond.Het verfraaien van een spoorovergang gaat blijkbaar boven de veiligheid
  Toch de echt niet van een spoorovergang af.
  De beleidsambtenaren spraken van aantasting van het plan,dat zou niet mogelijk zijn.
  Terwijl het hier toch om relevante kennis van goed opgeleide betrokken mensen gaat, die al jaren in het groen wonen, en dat heus wel willen delen. Natuurlijk is groen voor ieder belangrijk
  De mensen uit de praktijk onderhouden heel veel groen al jaar en dag. Zij kennen de waardes én de risico's en de gebruiksvoorwaardes. Zij beseffen ook heel goed dat het beleid steeds complexer wordt, en dat de samenhang op papier vaak niet duidelijk gemaakt kan worden.
  Zij wijzen dan ook als verantwoordelijke burgers oprecht op alle facetten die op het eerste oog niet zichtbaar zijn.

  We móeten allemaal samen-werken met overleg en gezond verstand, dat is de enige manier om ons land ook voor toekomstige generaties duurzaam te kunnen beheren.
  Uiteindelijk is de aanleg van de moeraszone in het riooloverstortgebied toch nog enige tijd "opgeschort"

  Maar momenteel spelen rond Bodegraven weer nieuwe plannen Voor het Voshol en de Hoogendoornlaan. Hier dreigen zelfs besluiten genomen te worden buiten het geldende bestemmingsplan om.

  Hier moet evenzeer de algehele situatie eerst goed bekeken worden, voordat tot uitwerking wordt overgegaan

  Deze locatie ligt nabij dezelfde spoorlijn van en naar de vaccinfabriek, in een nog agrarisch gebied nabij de sierteeltstreek in Boskoop/Reeuwijk. Ook hier zijn risico's die niet in kaart zijn gebracht.

  Sinds enige jaren geleden wordt vanuit de Rijnstreek en vanuit de Krimpenerwaard veelvuldig gewaarschuwd voor de effecten van natuuraanleg via de bestaande technologische infrastructuur, en met uitsluiten van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en de MER (het beleid werkt met stapstenen, waardoor de minimum oppervlakte voor de MER toets niet wordt gehaald, en de effecten voor de natuur gelijk blijven)

  Heden 5 oktober wordt wereldwijd bericht gezonden van significante veranderingen in het vogelpestvirus, niet toevallig juist nu het trekseizoen weer begint.
  Blauwtong is al ingeburgerd.
  Men hoopt op vaccins en entstoffen.

  De ervaring leert echter dat resistenties zich sneller ontwikkelen dan de industrie vaccins kan maken en aanpassen.

  Dát ervoeren onze voorouders die zeer langdurig te maken hadden met ziektes zonder vaccinatiemogelijkheden. Zij kozen voor preventie, zoals de aanleg van waterleidingen en riolering en bouwbesluiten. Later kwamen daar bergbezinkbassins voor riooloverstorten en rioolwaterzuiveringen bij. Ook het landschap is gesaneerd door het boven alles stromend houden van het vele water, want stilstaand water is een beruchte basis voor ontwikkeling en overdracht van ziektekiemen en de verspreiders daarvan ontwikkelen zich vaak in datzelfde stilstaande water en in de omringende ruigtes.

  Saneringsmaatregelen hebben de volks- en diergezondheid veel verder vooruit geholpen dan welk vaccinatie programma ook. Onder epidemiologen en sociaal geneeskundigen is dit algemeen bekend.Het wordt echter vergeten door de huidige generaties die geen risico's meer ervaren "aan den lijve"

  Toch zullen wij met inzet van alle kennis tot een integraal beleid moeten komen.
  Immers door alle stapelingseffecten te vergeten, verandert Nederland niet in een duurzaam groen land maar in een cocktail van uitlaatgassen, gifstoffen en vacccins waarmee de insektenwereld gescheiden moet worden gehouden van die van de zoogdieren.
  En of dat nu zo natuurlijk is?
  Deze gifstoffen hopen zich namelijk op in het milieu; dus ook in de voedselketen.
  En wat betreft de vaccins: de ervaring leert dat de resistentie altijd voorloopt op vaccin- ontwikkeling, áls men er al in slaagt om een doeltreffend en houdbaar vaccin te ontwikkelen.
  Dat is namelijk een zeer kostbare en ook riskante operatie
  De maatschappelijke kosten worden dan ook snel een veelvoud van de de inrichtingskosten.

  Tot slot: in wezen is dit een bewustzijns vraag.
  Het besef dat wij allen leven in een vruchtbaar doch nat laagland, is wel aanwezig, maar dat dit soort leefomgeving over de hele wereld bekend staat als ongezond leefklimaat is geheel uit het zicht geraakt. Dat Zuid Holland tot de dichtsbevolkte én meest vervuilde gebieden van West Europa en de wereld behoort wordt nauwelijks beseft. .
  Het streven bij de aanleg van natuurgebieden is dat alle natuurgebieden worden verbonden.
  Het streven bij de aanleg van spoor en snelwegen is dat bewoonde gebieden met elkaar worden verbonden. Ergo: natuurgebieden worden verbonden met bewoonde gebieden, en zijn zeer nauw verbonden met verkeer en vervoer van goederen en diensten.
  Ieder die iets van epidemiologie afweet, weet ook dat ziektes juist via verkeersstromen worden overgebracht.
  Maar wie denkt aan de mogelijkheden van verspreiding van ziektes via de spoorlijn die proefpersonen uit een vaccinproduktie-faciliteit vervoert?
  Ook dit is een "poort" naar buiten....

 • no-profile-image

  Grensboerke

  De leden van de tweede kamer begrijpen nog altijd niet hoe de verhouding is tussen agrariers die moeten `samenwerken` met ambtenaren van provincie.
  Dit is van de kant van de ambtenaren een groot machtsspelletje waar de agrarier niet goed van wordt.
  Eis op eis wordt er gesteld en ze weten altijd wel weer een manier te vinden om de agrarier onder druk te zetten. Dus van die zogenaamde vrijwilligheid geloof ik helemaal niets. Wat als deze agrarier nog eens wil uitbreiden en hij eens bestemmingsplan gewijzigd wil zien. Vergeet het maar zonder vernatting.

  Deze maatregel is even arrogant als het onttrekken van landbouwgrond op grote schaal voor natuur. Achter een paar ideologen aanlopen en niet de grote mensenmassa vragen wat die `mooie natuur` vinden.

 • no-profile-image

  Hendrikus

  Nog meer landbouwgrond ontrekken voor natuur,als ik denk aan voedsel tekort [graan,dure mais ] Er is al zoveel natuur

 • no-profile-image

  José

  WEER NATUUR TEN KOSTE VAN LANDBOUW.!!!!!!!!!!!!!!!
  compensatie moeten we nog maar zien.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.