Home

Achtergrond 395 x bekeken

Nieuwe regels en prijzen voor de pacht

De ministeries van LNV en van Justitie zetten in hun gezamenlijk persbericht op 31 augustus 2007 de regels uiteen van de nieuwe pachtregelgeving per 1 september 2007. Dit kan gevolgen hebben voor pachters en verpachters van land, agrarische woningen en bedrijfsgebouwen. Ook is het Pachtprijzenbesluit 2007 (10 juli 2007) gepubliceerd in Staatscourant (30 augustus 2007).

De pachtwetgeving is geliberaliseerd en overgebracht naar het Burgerlijk Wetboek. Ook de regels voor de pachtprijzen veranderen. In het Pachtprijzenbesluit 2007 is vastgesteld hoe de hoogst toelaatbare pachtprijs wordt bepaald. In de Regeling pachtprijzen staan de nieuwe pachtprijzen genoemd. Hiermee is een einde gekomen aan een zorgvuldig proces van afstemming tussen pachters en verpachters over het waarborgen van de wederzijdse belangen in het nieuwe pachtrecht, zo berichtten de genoemde ministeries.

Pachtrecht

Pachters en verpachters van land, agrarische woningen en bedrijfsgebouwen moeten zich houden aan de pachtwet. De oude pachtwet was onoverzichtelijk en niet erg flexibel. Ook waren de huidige regelingen gebaseerd op verouderde wetten. Er is geen bijzonder overgangsrecht; de nieuwe regels treden onmiddellijk in werking.

Pachtrecht naar Burgerlijk Wetboek

De Pachtwet uit 1958, en gewijzigd in 1995, vervalt. Het pachtrecht is technisch helemaal herzien en voor het grootste deel overgebracht naar het Burgerlijk Wetboek. De nieuwe regeling lost verder enkele belangrijke knelpunten van de huidige praktijk op.

Pacht los land geliberaliseerd

De belangrijkste wijziging is dat de pacht van los land (land zonder gebouwen) wordt geliberaliseerd. Op pacht van los land voor een periode van zes jaar of korter is het dwingende pachtrecht op het gebied van pachtprijsbeheersing, bescherming pachter ter zake continuïteit overeenkomst en voorkeursrecht niet van toepassing. Op een pachtovereenkomst van los land voor een periode langer dan zes jaar is het pachtprijsbeheersingssysteem wel van toepassing. Anders dan onder het oude recht, waar eenzelfde verpachter eenzelfde stuk land slechts voor een aaneengesloten periode van twaalf jaar kan verpachten zonder dat het dwingende recht van toepassing is, wordt het nu mogelijk dat hetzelfde stuk land meerdere malen tussen dezelfde partijen wordt verpacht. Door eenzelfde stuk los land dus telkens voor zes jaar of korter te verpachten wordt de pachtpijsbeheersing nooit van toepassing.

Voorkeursrecht

Een andere wijziging heeft betrekking op het voorkeursrecht. Wanneer de verpachter de grond wil verkopen heeft de pachter een voorkeursrecht. De plicht van de verpachter om de pachter bij voorkeur in de gelegenheid te stellen het verpachte te kopen geldt niet als de verpachter overgaat tot vervreemding aan een 'veilige' nieuwe verpachter. Deze 'veilige' verpachter moet afstand doen van zijn bevoegdheid de pachtovereenkomst op te zeggen op de grond dat hij het dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Van belang is hier dat de nieuwe regeling de pachter voldoende garantie biedt dat de pachtrelatie in stand zal blijven.

Pachtrecht materieel nagenoeg ongewijzigd

Voor het overige blijft het pachtrecht materieel nagenoeg ongewijzigd. De verpachter verbindt zich land en/of gebouwen ter beschikking te stellen aan de pachter, die een pachtprijs betaalt, voor de uitoefening van de landbouw. Met daarbij de voorwaarde dat het om bedrijfsmatige uitoefening van de landbouw moet gaan. Hobbyboeren vallen dus niet meer onder de pachtbescherming. De pachtovereenkomst geldt voor twaalf jaar (land met gebouwen) of voor zes jaar (los land). Verlenging vindt telkens met zes jaar plaats.

Pacht eindigt niet op 65ste verjaardag

Continuïteitsbescherming: de pacht kan alleen op in de wet in artikel 370 opgesomde gronden worden opgezegd (slechte bedrijfsvoering pachter, verpachter heeft verpachte dringend nodig voor eigen gebruik, redelijke afweging van belangen pachter en verpachter, redelijk aanbod nieuw pachtcontract en bestemming niet tot de landbouw in het algemeen belang). De pacht kan niet meer worden beëindigd omdat de pachter 65 jaar wordt.

Pachtprijsbescherming

Pachtprijsbescherming: in het Pachtprijzenbesluit 2007 en de Regeling pachtprijzen worden regels vastgesteld voor de hoogst toelaatbare pachtprijs.

Lees ook Informatiemiddag Nieuwe Pachtwet
Meer informatie Download op het digitale LNV Loket de brochure Pacht, nieuwe regels en prijzen 2007
Meer informatie Download op de site van de Staatscourant Pachtprijzenbesluit 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.