Home

Achtergrond 243 x bekeken

Achterstand implementeren IPPC-richtlijn volgens minister VROM

Een grote minderheid van bedrijven zal nog niet voldoen aan de IPPC richtlijn, volgens Cramer, minister van VROM, in een brief aan de Tweede Kamer. De IPPC is de Europese doelstelling voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Integrated Pollution Prevention and Control) door industriële activiteiten en de intensieve veehouderij. Voor de intensieve veehouderij worden geen cijfers genoemd, maar wordt wel gerapporteerd over grote knelpunten.

Instrument voor het bereiken van genoemde doelstellingen is de milieuvergunning, inclusief voorschriften en toezicht. Om een milieuvergunning te krijgen dienen bedrijven de beste beschikbare technieken te gebruiken om milieuverontreiniging tegen te gaan rekening houdend met economische en technische haalbaarheid. Hiervoor kan men terugvallen op Europese referentiedocumenten.

De VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat hebben onlangs een gezamenlijk onderzoek afgerond naar de implementatie van de IPPC-richtlijn in milieu- en lozingsvergunningen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Afhankelijk van het bevoegd gezag blijkt slechts 54% tot 77% van de vergunningen te voldoen aan de eisen uit de richtlijn, zoals met een steekproef bepaald is. Het is derhalve niet mogelijk de einddatum van 30 oktober 2007 te halen.

Met name is er een knelpunt voor de intensieve veehouderij. Oorzaak was de wens van de sector en de tweede kamer om de eisen voor bestaande stallen te versoepelen bij de wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij. Risico’s zijn het niet halen van de potentiële milieuwinst, milieuorganisaties en omwonenden die bezwaren kunnen indienen tegen betrokken bedrijven en dat Nederland in gebreke kan worden gesteld door de Europese commissie.

VROM onderneemt reeds actie. Zo heeft het ministerie de informatievoorziening aan overheden over lastige onderdelen van de richtlijn via de website van InfoMil verder verbeterd en zet Rijkswaterstaat meer capaciteit en expertise in voor het actualiseren van de vergunningen. Rijkswaterstaat houdt ook de registratie van bedrijven en vergunningen bij, hetgeen sturen op de voortgang vergemakkelijkt. Bij waterschappen en provincies vinden vergelijkbare acties plaats. De VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat intensiveren hun gezamenlijke inspanningen naar de betrokken overheden. Vanaf 2008 wordt het bevoegd gezag geïnspecteerd uitgaande van een interventiestrategie die nu door de gezamenlijke inspecties wordt ontwikkeld.

De inwerkingtreding van de wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij is een verduidelijking van het toetsingskader voor de vergunningsverlening.

Lees ook Ontwerpbesluit wijziging Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
Meer informatie Kamerbrief “Achterstand inmplementatie IPPC-richtlijn”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.