Home

Achtergrond 262 x bekeken

Versoepeling correctieverplichting gegevens werknemers

Werkgevers doen sinds 1 januari 2006 één gecombineerde aangifte voor de loonheffing en premies werknemersverzekeringen. De gecombineerde aangifte is een belangrijke gegevensbron voor instellingen als de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Het is daarom van groot belang dat de gegevens actueel en correct zijn. Een werkgever gebruikt voor de aanpassing van werknemersgegevens de zogeheten correctieberichten.

In bepaalde situaties zijn correcties op individueel werknemersniveau echter niet eenvoudig te maken en dat kan dan gepaard gaan met onevenredig hoge lasten voor de werkgever. Dit kan zich onder meer voordoen als de belastingdienst steekproefsgewijs de loonadministratie van de werkgever controleert en fouten constateert. In dat geval kan een correctieverplichting op werknemersniveau leiden tot zware administratieve lasten voor de werkgever.

Die administratieve lasten kunnen onevenredig zijn ten opzichte van de eventuele belangen van werknemers bij een juiste verwerking in de polisadministratie. De staatssecretaris vindt dit niet wenselijk en heeft de belastingdienst een beleidsbesluit laten uitbrengen, waarin staat aangegeven in welke gevallen en onder welke voorwaarden correctieberichten op werknemersniveau achterwege kunnen blijven.

Het gaat om de volgende gevallen:

 • de inspecteur heft over 2006 of latere jaren loonheffing na via eindheffing;
 • het betreft loonbestanddelen (of tariefsverschillen) die niet of moeilijk individualiseerbaar zijn en zich daarom in het geval van naheffing van loonheffing zouden lenen voor naheffing via eindheffing.
 • Het beleidsbesluit stelt daarbij twee voorwaarden:

  1. De werkgever moet aan de inspecteur aannemelijk maken dat er geen onevenredig nadelige effecten optreden voor de eventuele uitkeringsrechten werknemersverzekeringen van de betrokken werknemers. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • relatief geringe loonvoordelen of relatief geringe tariefsverschillen in meerdere loontijdvakken;
 • loonbestanddelen van werknemers met een loon dat op jaarbasis meer bedraagt dan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximum van de grondslag voor de bijdrage Zorgverzekeringswet;
 • loonbetalingen aan anonieme werknemers waarbij niet bekend is wie het betreft en wat die persoon aan loon heeft genoten.
 • 2. De werkgever betaalt het bedrag aan premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet dat hij verschuldigd zou zijn als voor die loonbestanddelen correctie op werknemersniveau zou plaatsvinden. De belastingdienst legt hiervoor een naheffingsaanslag op.

  Verder bevat het beleidsbesluit een (goedkeurende) overgangsregeling voor het niet verhalen van nageheven loonheffing die betrekking heeft op de jaren vóór 2006. Dat houdt in dat het voordeel dat ontstaat door het niet verhalen van de nageheven loonheffing over de jaren vóór 2006 geen gevolgen heeft voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet in 2006 en 2007. Deze goedkeuring heeft echter alleen betrekking op gevallen waarin de loonheffing via de eindheffing werd nageheven.

  Voor situaties waarin de werkgever na 31 december 2007 het besluit neemt om eerder nageheven loonheffing niet op de werknemer te verhalen, is de overgangsregeling echter niet meer mogelijk. Voor die gevallen kan in voorkomende gevallen de goedkeuring betreffende correctieberichten van toepassing zijn.

  Het besluit treedt in werking op de tweede dag na plaatsing in het Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 2006. Degenen die het hele besluit willen lezen kunnen op onderstaande link klikken.

  Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

  Meer informatie Loonheffingen, correctieverplichting
  Meer informatie Het volledige besluit

  Administrator

  Of registreer je om te kunnen reageren.