Home

Achtergrond 230 x bekeken

Regeling beëindiging veehouderijtakken aangewezen als overheidsingrijpen

Veel boeren en tuinders moeten verkassen. Sommige ondernemers overkomt dat zelfs twee of drie keer in hun werkzame bestaan. Als er verkast moet worden is het in fiscaal opzicht van het grootste belang of dit verkassen het gevolg is van ingrijpen van de overheid. Is dat het geval dan is het fiscale regime veel gunstiger.

Met name kan in zo’n geval een herinvesteringsreserve (HIR) worden gevormd, die naar de nieuwe onderneming mag worden meegenomen. Ook zijn de aanwendingsmogelijkheden van de aldus gevormde HIR ruimer. Uitbreiding van de onderneming is mogelijk (meer hectares, meer quotum).

Ook wordt de afboeking van ‘kort afschrijfbaar’ naar ‘lang afschrijfbaar’ is deze situatie toegestaan, wat een belangrijk fiscaal voordeel oplevert. Wordt vrijwillig verplaatst dan is de fiscus veel minder ‘gul’. Voordat de ondernemer het doorheeft moet er worden afgerekend met de belastingdienst. Slechts het netto resterende bedrag kan dan worden geherinvesteerd.

Maar wat valt nu precies onder overheidsingrijpen? Soms is dat wel duidelijk. Hieronder valt in ieder geval onteigening, minnelijke onteigening en aankoop ter voorkoming van onteigening. Verder valt ook onder het begrip overheidsingrijpen de bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) aangewezen regelgeving (nationaal of Europees) die tot een herstructurering van een bedrijfstak leidt.

Een voor de sector heel belangrijke maatregel op dit punt is de Regeling beëindiging veehouderijtakken. Met behulp van deze regeling hebben veel ondernemers hun onderneming geheel of gedeeltelijk gestaakt, vaak om daarna elders door te gaan. Voor hen was het heel belangrijk of de voornoemde beëindigingsmaatregel als Overheidsingrijpen aangemerkt kon worden.

Probleem bij de Regeling beëindiging veehouderijtakken was de vraag naar de mogelijkheid van (verboden) Staatssteun. De Europese Commissie concludeerde in januari 2006 dat de beëindigingsregeling weliswaar moest worden aangemerkt als staatssteun, maar de Commissie verleende wel haar goedkeuring aan deze steunmaatregel. Daarmee was de kou uit de lucht. Niets stond er meer aan in de weg om de regeling aan te wijzen als een regeling tot herstructurering van een bedrijfstak, in dit geval dus de veehouderij.

Het heeft na de Brusselse goedkeuring weliswaar nog een jaar geduurd, maar nu is het dan zover. Bij Koninklijk Besluit van 8 maart 2007 is in het Uitvoeringsbesluit IB 2001 een nieuwe bepaling - artikel 12a – opgenomen, waarin wordt aangegeven dat de Regeling beëindiging veehouderijtakken een vorm van regelgeving is die leidt tot herstructurering van een bedrijfstak.

Gevolg daarvan is dat wie aan deze regeling meedoet te maken heeft met een vorm van overheidsingrijpen, met alle gevolgen van dien. Belangrijk is ook de ruime terugwerkende kracht van de goedkeuring. Het aangepaste Uitvoeringsbesluit IB 2001 is namelijk op 9 maart 2007, maar met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2001 (!) in werking getreden.

Ondernemers die in de afgelopen jaren hun onderneming hebben gestaakt met gebruikmaking van de Beëindigingsregeling, en daarna elders zijn doorgegaan, kunnen alsnog een beroep op de goedkeuring doen. Ook als de eerdere aanslag onherroepelijk vaststaat. Een briefje richting fiscus volstaat. Voor wie echter helemaal is gestopt met ondernemen biedt de tegemoetkoming geen soelaas. Maar voor ‘doorzetters’ is dit besluit een welkome tegemoetkoming!

Het Uitvoeringsbesluit IB 2001 is uitgebreid met een nieuw artikel 12a. Daarin is geregeld dat de Regeling beëindiging veehouderijtakken is aangewezen als regelgeving die leidt tot herstructurering van een bedrijfstak als bedoeld in art. 3.64, lid 4, Wet IB 2001. Er is daarmee sprake van overheidsingrijpen in de zin van art. 3.64. Dit betekent dat winst, behaald door staking van de onderneming als gevolg van de toepassing van de Regeling beëindiging veehouderijtakken, kan worden doorgeschoven. De aanwijzing geschiedt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2001.

S.F.J.J. Schenk (Directeur Fiscale Zaken Gibo Accountants en Adviseurs)

Lees ook Verruimde HIR mogelijk bij RBV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.