Home

Achtergrond

Problemen blijven bij toepassing herinvesteringsreserve

Eerder werd al melding gemaakt van het feit dat in artikel 12a Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 de ‘Regeling beëindiging veehouderijtakken’ is aangewezen als nationale regelgeving die leidt tot herstructurering van een bedrijfstak. Als gevolg daarvan kan de herinvesteringsreserve (HIR) ruim worden toegepast. De weg is helaas nog niet vrij voor een ruimhartige fiscale benadering van andere herstructureringsmaatregelen. Dat schrijft minister Bos van Financiën aan de Tweede Kamer.

Het Ministerie van Financiën lijkt daarmee, naar eigen zeggen noodgedwongen, vast te houden aan een smalle toepassing van de verruimde herinvesteringsreserve bij herstructurering. De Kamer had eerder om iets anders gevraagd. Daarnaast wil het Ministerie enkele herstructureringsmaatregelen die men voornemens was in te voeren aanmelden voor goedkeuring door Brussel.

Staatssteun
Is sprake van overheidsingrijpen (en daar vallen ook herstructureringsmaatregelen onder) dan bestaat er, zoals gezegd, recht op een fiscale faciliteit. Dat recht moet volgens Brussel worden gezien als staatssteun. En daarvoor is, zoals bekend, voorafgaande toestemming nodig. Gevolg van dit alles is onder meer dat enkele herstructureringsmaatregelen eerst ter goedkeuring aan Brussel moeten worden voorgelegd. En dat kan, zoals bekend, lang duren. Deze regelingen zien op verschillende situaties en hebben verschillende uitwerkingen. Zij zullen dus als afzonderlijke steunmaatregel worden gemeld. Maar er is meer.

Indirect overheidsingrijpen
Want behalve door direct overheidsingrijpen kan een bedrijf ook in de knel komen door indirect overheidsingrijpen. Hierbij moet worden gedacht aan milieumaatregelen, waardoor een bedrijf ter plekke niet meer kan uitbreiden. En stilstand is, zoals bekend, achteruitgang. De Tweede Kamer nam dan ook terecht vorig jaar een motie aan van de heer Slob (CU), waarin niet alleen direct, maar ook indirect overheidsingrijpen onder het ruime fiscale regime werd gebracht. Dit standpunt lag overigens in lijn met recente rechtspraak, gewezen onder het regime van de oude inkomstenbelasting. Over die motie wilde het Ministerie nadenken.

Nu gebleken is dat de Europese Commissie de toepassing van de verruimde HIR in geval van direct overheidsingrijpen al als staatssteun beschouwt, ligt het voor de hand dat een fiscale faciliteit in geval van indirect overheidsingrijpen de goedkeuring van Brussel niet zal kunnen wegdragen. Terwijl toch echt niet ontkend kan worden dat hier voor de sector een reëel probleem bestaat.

Brussel
Terwijl de EU weer werkt aan een nieuwe grondwet, vraagt men zich in Brussel wellicht af waarom het draagvlak voor de Unie in Nederland gestaag afbrokkelt. De gang van zaken rondom de fiscale behandeling van deze steunmaatregelen verklaart veel.

S.F.J.J. Schenk (Directeur Fiscale Zaken Gibo Accountants en Adviseurs)

Meer informatie De brief van de minister van Financiën

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.