Home

Achtergrond

Aandelen AVEBE meer dan enkel en alleen leveringsrechten

Aandelen AVEBE zijn, zoals uit een eerder op Agrocount.nl verschenen artikel blijkt, naar de mening van de Rechtbank van Leeuwarden meer dan enkel en alleen leveringsrechten en mogen daarom ook niet met deze rechten worden vereenzelvigd. De rechten mogen ook niet afzonderlijk, naast de aandelen, op de balans worden opgenomen. In dat geval zou fiscaalrechtelijk door AVEBE worden ‘heengekeken’.

Aandelen AVEBE hebben een nominale waarde van 500 euro en zijn niet ter beurze genoteerd. Wel mogen ze, na toestemming van het bestuur van AVEBE, worden verhandeld. Net zoals voor andere productierechten staan dan ook in de vakbladen regelmatig advertenties waarin deze aandelen worden gevraagd resp. aangeboden.

Aan aandelen AVEBE (die niet verward moeten worden met certificaten AVEBE, die slechts financiële aanspraken geven) zijn rechten verbonden, zoals stemrecht in de ledenraad en (in geval van liquidatie van de coöperatie) recht op een evenredig gedeelte van het vermogen van AVEBE.

Het belang van zowel stemrecht als aanspraak op een liquidatieoverschot is zeer beperkt. Voor de praktijk verreweg het belangrijkst is dan ook het feit dat aan een aandeel AVEBE het recht verbonden is tot de levering van een tevoren bepaalde hoeveelheid aardappelzetmeel (zetmeelequivalent) tegen een bepaalde prijs.

Het quotum zelf is eigendom van AVEBE. De individuele landbouwer zelf heeft geen contingent, maar slechts leveringsaanspraken tegenover AVEBE. Op ieder aandeel kan maximaal 30 ton aardappelen worden geleverd. Het recht valt goed te vergelijken met andere productierechten. Het was dan ook niet verwonderlijk dat belanghebbende op zijn aandelen AVEBE (en daarmee op zijn zetmeelquotum) wenste af te schrijven, zeker nu ook de zetmeelcontingentering van tijdelijke aard is. Door de wonderlijke juridische vormgeving van dit quotum (aandelen in een coöperatie) lukte dit niet.

Aandelen slijten niet, en worden ook door tijdsverloop niet minder waard. Gevolg is dat op aandelen niet kan worden afgeschreven. Belastingplichtige moest het dus over een andere boeg gooien. Daarom werd betoogd dat de aandelen moesten worden vereenzelvigd met leveringsrechten of dat deze leveringsrechten naast de aandelen afzonderlijk moesten worden geactiveerd zodat vervolgens op deze rechten afzonderlijk kon worden afgeschreven.

In het berechte geval exploiteerde belastingplichtige in maatschapsverband een akkerbouwbedrijf. Op zijn balans was onder de naam ‘zetmeelquotum’ een bedrag van ƒ 148.750 opgenomen. Dit quotum vloeide voort uit aandelen in de coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten 'AVEBE' b.a te Veendam (AVEBE).

Belastingplichtige schreef ten laste van zijn resultaat op zijn quotum jaarlijks 10% af. In het berechte jaar was dan ook een bedrag van ƒ 14.875 ten laste van het fiscaal resultaat gebracht. De inspecteur was het hier niet mee eens, en partijen belandden bij de belastingrechter in Leeuwarden.

De rechtbank was het hier niet mee eens. Aandelen AVEBE zijn naar haar mening meeromvattend dan enkel de daarin belichaamde leveringsrechten. Van vereenzelviging van aandeel en leveringsrecht kan dan ook geen sprake zijn. Ook afzonderlijke activering van de leveringsrechten is niet mogelijk, omdat AVEBE in fiscale zin niet transparant is.

Belanghebbende bleef dus met lege handen staan, terwijl nog maar afgewacht moet worden hoe lang hij de voordelen van zijn aandelen kan plukken. Ook de zetmeelquotering is immers tijdelijk. Mocht de huidige melkquotering ooit vervangen gaan worden door een systeem van fabrieksquotering, zoals wel eens bepleit wordt, dan zal de voorliggende uitspraak ongetwijfeld weer van stal worden gehaald.

S.F.J.J. Schenk (Directeur Fiscale Zaken Gibo Accountants en Adviseurs)

Lees ook Afschrijving op aandelen AVEBE niet toegestaan

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.