Home

Achtergrond

Verduidelijking begrip ‘overheidsingrijpen’

De Eerste Kamer keurde op 18 december 2007 het belastingplan 2008 goed. Voorafgaand stelden de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de SGP vragen over de invulling van het begrip ‘overheidsingrijpen’. Staatssecretaris Jan Cees de Jager (Financiën) verschafte hierover meer duidelijkheid. Tevens moet de Belastingdienst het criterium met enige soepelheid hanteren.

De Jager is opgedragen een besluit uit te vaardigen waarin het begrip ‘overheidsingrijpen’ verder uitgelegd wordt. In het beleidsbesluit wordt dan ingegaan op de betekenis van provinciale inrichtings- of reconstructieplannen. Deze plannen houden verband met:

  • natuurontwikkeling in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur;
  • met de door de provincie aan te wijzen gebieden in de zin van de Wet Ammoniak en Veehouderij;
  • op de door het rijk aan te wijzen gebieden in de zin van de Natuurbeschermingswet.
Verder antwoordt de staatssecretaris op een vraag van de leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de SGP dat in gevallen van verkoop ter voorkoming van onteigening al vóór de formele inwerkingtreding van een besluit of regeling sprake kan zijn van overheidsingrijpen.

Al met al is dit goed nieuws voor agrarische bedrijven die op grond van regelgeving moeten verplaatsen. Als er sprake is van het fiscale begrip ‘overheidsingrijpen’ kan de verruimde herinvesteringsreserve toegepast worden. De afboekingsmogelijkheden voor een verruimde vervangingsreserve zijn dan veel groter dan bij de toepassing van de gewone herinvesteringsreserve (HIR). Zo kan bijvoorbeeld het bedrijf fors uitgebreid worden wat onder de gewone HIR nauwelijks mogelijk is. De kwalificatie van ‘overheidsingrijpen’ is daarom een begeerde status.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook verplaatsing bedrijf gemakkelijker ná 1 januari 2008

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘herinvesteringsreserve’

Meer informatie Ministerie van Financiën, 1 november 2007, AFP07-836: Nota van Wijziging en Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2008

Meer informatie Eerste Kamer, 18 december 2007: Belastingplan 2008 aangenomen en overig nieuws (met stukken 31 205 en 31 206)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.