Home

Achtergrond 288 x bekeken

Tweede Kamer akkoord met aanscherping mestbeleid

De Tweede Kamer steunt in grote lijnen het voorgestelde mestbeleid zoals het ministerie van LNV dit presenteerde in het rapport ‘Evaluatie Meststoffenwet 2007’. De regeringspartij CDA vraagt wel dat het kabinet de meting van het nitraatgehalte in het grondwater op grotere diepte laat doen dan is voorgesteld. Er komen nu scherpere normen op het terrein van nitraat om aan de normen van het meerjarenbeleid van de Europese Unie te voldoen.

De meststoffenwet is sinds 1 januari 2006 in overeenstemming gebracht met de Europese Nitraatrichtlijn. In het Derde Actieprogramma Nitraatrichtlijn is het beleid tot en met 2009 vastgelegd, inclusief milieudoelen. Afhankelijk van de resultaten van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 vult het ministerie de richtlijnen verder in. De afgelopen jaren dalen de gehaltes aan stikstof en fosfaat in het grond- en oppervlaktewater. Hierbij worden op zand- en lössgronden de normen voor nitraat nog lang niet gehaald. Concrete maatregelen voor op de zand- en lössgronden zijn:

  • • de werkingscoëfficiënt voor drijfmest wordt in 2008 verhoogd van 60 naar 65 procent;
  • • de stikstofgebruiksnormen voor consumptieaardappelen op zandgronden worden per 1 januari 2009 verlaagd ten opzichte van de norm van 2006;
  • • de stikstofgebruiksnormen voor maïs op bedrijven zonder derogatie, broccoli en Chinese kool op zand- en lössgronden worden per 1 januari 2009 verlaagd ten opzichte van de norm van 2006;
  • • de stikstofgebruiksnorm voor wintertarwe op lössgronden wordt per 1 januari 2009 verlaagd ten opzichte van de norm van 2006.
In de bijlage van de brief staan voor genoemde gewassen de gebruiksnormen zoals deze per 1 januari 2009 gelden voor zand- en lössgrond. De stikstofgebruiksnormen voor akker- en tuinbouwgewassen op kleigronden worden vastgesteld op 105 procent van het bemestingsadvies in 2008 en gaan naar 100 procent in 2009.

Voor fosfaat gelden in 2009 dezelfde normen als in 2008, als Brussel dat goedkeurt. De mogelijkheid om de fosfaatnormen in Nederland te differentiëren wordt nog niet gebruikt. De concrete invulling ervan moet nog onderzocht worden. Een evenwichtsbemesting voor fosfaat staat voor 2015 op de rol.

Per 1 januari 2008 vervalt het onderscheid tussen concentratie- en niet-concentratiegebieden in het stelsel van dierenrechten. Het onderscheid in varkensrechten en pluimveerechten blijft. De beoogde opheffing van de dierrechten (mestrechten) in 2015 wordt niet naar voren gehaald.

De minister van LNV voerde gesprekken met de Europese Commissie over de nadere invulling van het Derde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn. Vanaf 2010 start het Vierde Actieprogramma. Hierover vinden in het voorjaar van 2008 gesprekken plaats met de Europese Commissie, net als over de verlenging van de derogatie (soepelere gebruiksnormen voor mest).

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘meststoffenwet’

Meer informatie LNV over het mestbeleid en het rapport ‘Evaluatie Meststoffenwet 2007’, 3 december 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.