Home

Achtergrond

Meerderheid Eerste Kamer akkoord met soepeler ammoniakwet

De versoepeling van de Wet ammoniak en veehouderij is op 13 februari in de Eerste Kamer aangenomen. De wetswijziging omvat een versoepeling voor de veehouderij.

Zo kunnen melkveehouders bij kwetsbare natuurgebieden uitbreiden tot 200 koeien (nu 110), exclusief jongvee. De minimumgrens voor te beschermen natuurgebieden wordt opgetrokken van 10 naar 50 hectare. Het aantal veehouderijen dat nu binnen de 250 meterzone rond te beschermen natuur ligt, daalt hierdoor met 38 procent. Binnen deze zone mag slechts worden uitgebreid tot een bepaald emissieplafond; nieuwe bedrijven mogen zich er niet vestigen.

Landbouwminister Cees Veerman en staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) bestreden dat de natuur door de wetswijziging achteruitgaat, zoals de oppositie betoogde. De tegenstanders van nu wezen erop dat zij meer belang hechten aan bescherming van de natuur. De versoepeling leidt er volgens hen toe, dat de natuur minder snel vooruit gaat dan mogelijk was geweest onder de geldende wet die strenge eisen stelt aan de ammoniakuitstoot. Volgens Veerman leiden de natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet onder de versoepelde ammoniakregels. Kritiek van sommigen dat ’intern salderen’ strijdig zou zijn met Europese richtlijnen, wees Van Geel van de hand. Uitgangspunt bij de ammoniakuitstoot is het hele bedrijf en niet de individuele stal, aldus de staatssecretaris.

De Tweede Kamer nam gisteren een motie aan van Bas van der Vlies (SGP), waarin de regering wordt gevraagd het toetsingskader ammoniak wettelijk steviger te verankeren. Het kader geeft aan wat mogelijkheden zijn voor veehouderijen rond gebieden die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het uitgewerkte kader moet in maart klaar zijn.
Bron: Agd / Agrocount

Lees ook Overzicht te verwachten wijzigingen milieuwetgeving 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.