Home

Achtergrond 366 x bekeken 1 reactie

Industrialisering leidt tot polarisatie

De hoge melkprijs leidt tot visioenen over sterke groei in de melkveehouderij. Maar volgens Wouter van der Weijden en Ger Roebeling is sterke groei alleen mogelijk als bedrijven industrialiseren, met grote risico's voor het imago.

Wouter van der Weijden en Ger Roebeling zijn lid van de onafhankelijk gepositioneerde Stuurgroep Technology Assessment van het ministerie van LNV, die in juli een advies aan de minister van LNV uitbracht over de melkveehouderij.

De milieugebruiksruimte voor nitraat, ammoniak en broeikasgassen is beperkt. Nitraat: reeds bij de huidige norm van 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare grasland moeten veel veehouders mest afvoeren tegen forse kosten. Als Brussel de derogatie gaat aanscherpen, dan stijgen die kosten verder. Alternatief is grond aankopen, maar ook dat is duur.

Ammoniak: daarvoor bestaan nog geen normen of quota op bedrijfsniveau, maar wel op landelijk niveau. De EU heeft voor heel Nederland een plafond vastgesteld van 128 kiloton. Het Nederlandse doel is 100 kiloton, maar de feitelijke emissie voor 2010 wordt geraamd op 126 kiloton. Dat gaat dus knellen, met name voor de melkveehouderij als grootste producent van ammoniak.

Nu staat vast dat de emissies nog verder zijn te verlagen met high tech: koeien permanent op stal houden in gesloten systemen met luchtwassers, en de mest be- en verwerken. Maar luchtwassers vergen meer elektriciteit en verhogen dus de CO2 uitstoot. Dat kan worden gecompenseerd met mest- en covergisting. Maar emissiebeperking langs deze weg vergt forse kapitaalinvesteringen. En dan is de volgende stap snel gezet: megabedrijven met een industrieel karakter.

Dan ontstaat het tweede probleem: imagoschade. Uit diverse enquêtes blijkt dat vrijwel alle Nederlandse burgers de koe in de wei willen houden. En als ’opstallers’ beginnen met gesloten megastallen, zal steeds vaker het woord bio-industrie vallen. Dat is een welhaast dodelijke term voor een sector die zich vandaag nog mag koesteren in een dier- en landschapsvriendelijk imago.

Samenvattend: na afschaffing van de quotering kan de melkproductie in Nederland alleen groeien als steeds meer bedrijven overschakelen op gesloten, grootschalige systemen. De mantra van bestuurders en banken is: de ondernemer beslist. Maar dat is kortzichtig, want de opstallers en vooral de megabedrijven bederven het imago van de hele sector.

Voor de lange termijn lijkt het veel verstandiger om ’nee’ te zeggen tegen industriële vormen van melkveehouderij en in te zetten op stapsgewijze schaalvergroting met lagere emissies en behoud van weidegang. Bijsturen is nu nog mogelijk, straks is het kwaad al geschied.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Melkveehouder

    Wouter van der Weijden en Ger Roebeling zijn zelf al flink bezig om het imago van de melkveehouderij kapot te maken . Ik wordt doodziek van die milieu facisten

Of registreer je om te kunnen reageren.