Home

Achtergrond

Geen saldering voor ammoniak bij Natura 2000-gebieden

De ammoniak-emissieruimte van stoppende bedrijven bij Natura 2000-gebieden komt voorlopig niet beschikbaar voor de overblijvende bedrijven. Dat staat in het toetsingskader ammoniak.

In dat toetsingskader, hebben LNV, provincies, gemeenten en LTO Nederland vastgelegd wat de mogelijkheden zijn voor veehouders bij Natura 2000-gebieden. Dit geldt totdat de beheerplannen voor deze gebieden klaar zijn. Dat duurt voor de meeste gebieden nog wel enige jaren. In die plannen kan men terugkomen op het salderingsverbod. Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden die zijn beschermd door de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Eerder was al bepaald dat melkveehouders kunnen uitbreiden als ze grondgebonden zijn. Dat is nu verduidelijkt: de veehouders moeten dan hun koeien weiden en mogen de stikstofnorm van 250 kilo dierlijke mest per hectare (bij derogatie) niet overschrijden. Eind vorig jaar was al vastgelegd dat bedrijven bij Natura 2000 gebieden mogen uitbreiden tot maximaal 5 procent van de ’kritische depositiewaarde’, de hoeveelheid stikstof die het gebied zonder schade kan verdragen.

Het Toetsingskader in het kort:
• Bedrijven hebben de mogelijkheid om tot maximaal 5% van de kritische depositiewaarde uit te breiden. De kritische depositiewaarde is een getal dat weergeeft hoeveel stikstof het natuurgebied kan 'hebben' zonder dat het er op termijn op achteruit gaat. Door gebruik van deze grens treden geen nadelige gevolgen voor de natuur op. Voor bedrijven in de buurt van het Natura 2000-gebied is die grens sneller bereikt dan voor bedrijven die verder van het natuurgebied afliggen. Uiteraard is het ook afhankelijk van de gevoeligheid van het natuurgebied.
• Melkveehouders kunnen uitbreiden als ze lokaal grondgebonden zijn. Dat wil zeggen dat een rundveebedrijf de koeien buiten laat lopen en de norm van 250 kilo stikstof per hectare (bij derogatie) niet overschrijdt.
• Overdracht van emissieruimte van stoppende bedrijven (salderen) wordt in het toetsingskader niet mogelijk gemaakt. In de beheerplannen kan dit opnieuw worden afgewogen.
• De komende drie jaar worden beheerplannen gemaakt voor de Natura 2000-gebieden. Omdat rond de Peel zowel een hoge concentratie ammoniak in de lucht is én het natuurgebied erg gevoelig is, wordt als eerste het beheerplan voor de Peel gemaakt. Dit plan is in september 2007 klaar. Voor de Natura 2000-gebieden in de Gelderse Vallei zijn de beheerplannen in mei 2008 gereed. Partijen hebben afgesproken op korte termijn andere melkveebedrijven rond Natura 2000-gebieden te inventariseren.
• Het toetsingskader treedt in maart na publicatie in werking. De belangrijkste delen worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Meer informatie Aanwijzing Natura 2000-gebieden
Lees ook Overzicht te verwachten wijzigingen milieuwetgeving 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.