Home

Achtergrond 358 x bekeken

AI-basisoverleg bij LNV

Henk Hulsbergen (PPE) doet uitgebreid verslag.

Brief minister Gerda Verburg over AI-situatie

Minister Gerda Verburg van LNV heeft de Kamer 12 december 2007 een brief gestuurd over de stand van zaken rond aviaire influenza (AI) in Europa en de getroffen maatregelen. De minister gaat in op de vogelgriepuitbraken in het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Polen en op de Europese en Nederlandse maatregelen tegen verspreiding van de vogelgriep.

lees de AI-brief van minister Gerda Verburg

Verslag Henk Hulsbergen (PPE) basisoverleg AI

Donderdag 13 december heeft op het ministerie van LNV een basisoverleg plaatsgevonden over de AI-situatie in de EU. Henk Hulsbergen (PPE) doet verslag:

In Polen zijn in week 50 drie nieuwe uitbraken vastgesteld. Het betreft een opvangcentrum voor wilde vogels in Orneta, waar een ooievaar en twee buizerds aan AI zijn overleden, en twee hobbypluimveebedrijven in Lepno. Orneta ligt 50 km ten oosten van Elblag en Lepno ligt 30 km ten zuiden van Elblag; Elblag ligt aan de Oostzeekust, ongeveer 60 km ten oosten van Gdansk. De nieuwe uitbraken liggen ongeveer 100 km ten noorden van de twee eerder besmet verklaarde legbedrijven.
Een en ander betekent dat het AI-virus op diverse plaatsen in Polen voorkomt en dat niet kan worden uitgesloten dat het virus ook elders in Polen aanwezig is.

Contacten met Nederland onderzocht
De VWA heeft onderzocht welke pluimveecontacten de laatste tijd met Polen hebben plaatsgevonden. Daarbij is vastgesteld dat er twee zendingen uit Polen naar Nederland zijn gekomen. Het gaat om een partij roofvogels die van een Poolse dierentuin naar een Nederlandse dierentuin is vervoerd en om een zending fazanten en patrijzen die als slachtpluimvee naar Nederland is gekomen. Die dieren zijn inmiddels geslacht.
Vanuit Nederland zijn 47 zendingen pluimvee naar Polen gegaan. Het betreft hoofdzakelijk transporten met eendagskuikens. Alle transporten hadden een bestemmingsadres dat buiten de buffergebieden ligt.
Daarnaast zullen er vrijwel dagelijks zendingen broedeieren vanuit Nederland door Polen vervoerd worden naar Wit-Rusland, Rusland, Oekraïne of de Baltische staten.

Er is op gewezen dat het vervoer van de broedeieren veelal plaatsvindt met Oost-Europese vrachtauto's, die niet gehouden zijn aan een dubbele reiniging en ontsmetting. Ook zal vaak onbekend zijn wat deze auto's hebben getransporteerd toen ze vanuit Oost-Europa naar Nederland kwamen. Exporteurs van broedeieren worden daarom opgeroepen om zodanige maatregelen te nemen dat een eventueel virus dat die auto's meebrengen uit Polen, niet bij de Nederlandse pluimveesector terecht kan komen. Geadviseerd wordt er op te staan dat de auto's eerst gereinigd en ontsmet worden voordat ze het bedrijf oprijden om broedeieren te laden.

Vorsttrek: aandacht voor spreeuwen nodig
Meegedeeld is voorts dat naast de reguliere voorjaars- en najaars vogeltrek er ook sprake kan zijn van vorsttrek, die op gang komt als in Noord- en Oost-Europa strenge vorst invalt en de vogels in die vorstgebieden onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bezien zal worden of bij de monitoring ook andere soorten moeten worden onderzocht dan de tot dusver gebruikelijke. Vanuit de sector is aangedrongen om hierbij aandacht te besteden aan spreeuwen. Spreeuwen komen met miljoenen stuks uit Oost-Europa, eten vrijwel alles wat van hun gading is en komen heel dicht bij menselijke activiteiten. Volgens de Chief Veterinary Officer (CVO) is AI nog nooit bij spreeuwen aangetoond maar LNV zal bezien of aan het verzoek tegemoet kan worden gekomen. Volgens SOVON zou vooral aandacht besteed moeten aan roofvogels en kraaiachtigen.

LNV heeft Polen hulp aangeboden
LNV heeft aan de Poolse autoriteiten aangeboden te helpen met de bestrijding, maar van dat aanbod is geen gebruik gemaakt. Bij LNV is niet bekend of er in Polen voldoende dodingscapaciteit aanwezig is. Wel zijn berichten ontvangen dat niet alleen de besmette bedrijven zijn geruimd maar ook enkele andere bedrijven.

Insleep van AI tegengaan
Aan de orde is voorts geweest wat in Nederland gedaan kan worden om insleep van AI te voorkomen. Daarbij is er op gewezen dat een mogelijke AI-uitbraak, gezien de huidige ILT-problemen in Nederland, voor een ILT-uitbraak wordt aangezien. Correct melden van ziektegevallen is daarom erg belangrijk.
Een andere potentieel gevaar vormen mensen die in Polen in aanraking met pluimvee zijn geweest en vervolgens op een Nederlands pluimveebedrijf komen.

Om insleep van AI te voorkomen wordt het volgende geadviseerd:
• handhaaf een strak hygiëneprotocol;
• bewaar geen voer (mais, CCM) en stro, dat bestemd is voor gebruik in pluimveestallen, in de open lucht;
• voer pluimvee niet buiten;
• laat geen personen op het bedrijf toe die de laatste 72 uur in Polen zijn geweest;
• meld verhoogde uitval aan het AID-meldnummer (0455466230);
• meld klinische verschijnselen en verminderde voer- en wateropname aan een dierenarts.

AI-uitbraken in Rusland en Saoedi-Arabië
Tenslotte is ook nieuwe AI besmetting vastgesteld in Rostov (Rusland). Rostov ligt in het district Krasnodar, aan de zee van Azov.

Verder is in Al Kharj (Saoedi-Arabië) een nieuwe besmetting vastgesteld en is een legbedrijf met 400.000 hennen geruimd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.