Home

Achtergrond 232 x bekeken

Waar niets groeit, wordt niets geoogst

Het behalen van rendement uit agrarische grond wordt een steeds grotere uitdaging. De grondprijzen stijgen en de opbrengsten voor producten waren tot voor kort dalende. Het is niet bepaald makkelijk om als veehouder een goed rendement uit grond te behalen. Agrarische grond waaruit rendement moet worden behaald, mag volgens verschillende gerenommeerde financiële instellingen niet meer kosten dan €20.000 tot maximaal €25.000 per ha. Er is echter een ‘run’ op grond gaande, die daardoor voor ongeveer het dubbele wordt verkocht. Bedragen van €30.000, €40.000 of soms wel €50.000 per ha. lijken tot de orde van de dag te behoren. Er is dus weinig sprake van een rendementsvisie op het gebied van agrarische doeleinden. Deze aankopen van grond moeten beschouwd worden als een vastlegging van het vermogen, en niet als aankopen ten behoeve van het rendement op het bedrijf.
Deze prijzen zijn niet marktconform gezien de agrarische gebruiksdoeleinden. De oorzaken van de enorme prijsstijgingen worden o.a. door overheden gecreëerd.
 Natuurontwikkeling
 Woningbouw
 Mestproblematiek

Natuurontwikkeling

Veel agrarisch ondernemers in Twente gaan gebukt onder natuurdoelstellingen van overheden. Vele hectaren goede landbouwgrond worden onttrokken aan de landbouw, vervolgens worden de gronden verschraald en verwaarloosd en komen deze gronden onder de noemer ‘natuur’. Vervolgens worden de gronden rondom de ‘nieuwe’ natuur aangemerkt als ‘gevoelig’. Agrarisch ondernemers worden geconfronteerd met nieuwe bemestingsnormen en normen voor stankuitstoot, een belemmering voor de bedrijfsvoering. Overheden komen dan tot de conclusie dat de bedrijven rondom de ‘nieuwe’ natuur, zich daar niet hadden mogen bevinden. Dan worden er ontwikkelingsgebieden aangewezen waar de bedrijven die een bedreiging voor de natuur vormen zich opnieuw kunnen vestigen. In de ontwikkelingsgebieden is de grond vele malen duurder omdat daar kansen liggen voor ondernemers.
Kortom natuurontwikkeling zorgt voor krapte op de grondmarkt, en in ontwikkelingsgebieden is een kunstmatig prijsopdrijvend effect waarneembaar.

Woningbouw

De reusachtige woningbouw projecten leggen beslag op een aanzienlijk areaal landbouwgrond. De gevolgen voor de grondmarkt in de betreffende regio’s behoeven geen verdere uitleg.

Mestproblematiek

Door een opgelegde beperking in bemesting is er op veel bedrijven een behoefte ontstaan aan meer grond. Deze grond kan vervolgens gebruikt worden voor de bedrijfsvoering en biedt ruimte voor plaatsing van mest. Ook deze ‘kunstmatige’ vraag naar grond heeft een prijsopdrijvend effect.

Hoe kan ik als ondernemer het rendement op grond verbeteren?

Om rendement te behalen uit grond zijn de volgende factoren van belang;
 Bodemvruchtbaarheid
 Plaatsing van mest
 Opbrengsten gewassen
 Optimale benutting
Bodemvruchtbaarheid is van groot belang voor de prestaties die de grond kan leveren, de prestaties zijn bepalend voor het rendement. Neem maatregelen om de bodemvruchtbaarheid te bevorderen. Houdt met de bewerking van het land rekening met de structuur van de grond.
 Laat de grond goed drogen voordat land bewerkt wordt;
 Zaai na mais een vanggewas dat stikstof bindt/vasthoudt. Een vanggewas zorgt ook voor meer organische stof. Die bevordert de vruchtbaarheid;
 Laat de grond eens per 4 jaar bemonsteren en wees op de hoogte van de toestand in de grond. Dan kun je sturen door bemesting;
 Houdt rekening met bandenspanning, minder dan 1 bar is wenselijk.

Plaatsing van mest is een bepalende factor geworden voor het rendement van grond. Zorg voor een optimale benutting van de bemestingsruimte. Voor een melkveehouder kan dat door deel te nemen aan de Bedrijfsspecifieke Excretie.

Opbrengsten van gewassen zijn van groot belang voor een bepaling van het rendement. Besteed aandacht aan de teelt van gewassen, zorg voor tijdige onkruidbestrijding, bepaal nauwkeurig het juiste oogstmoment. Wees nauwkeurig met de opslag en bewaring van de oogst.

Ten slotte moet het areaal optimaal benut worden.
 Zaai dus geen dubbele rijen en laat geen hoekjes liggen. Waar niets groeit wordt niets geoogst!;
 Sta open voor onderlinge kavelruil ten behoeve van optimalisering van perceelsgroottes. Verken de mogelijkheden in je omgeving met betrekking tot ruil, aankoop, en andere ontwikkelingen op het gebied van grond.

Ontwikkel je eigen visie, als ondernemer, op deze belangrijke materie!

Of registreer je om te kunnen reageren.