Home

Achtergrond

Natuurschoonwet 1928 (NSW) bijgewerkt

De verkrijger van een NSW-landgoed krijgt nu bij een te laat ingediend verzoek na verkrijging toch een deel van de belastingfaciliteiten voor de NSW. Nu kan de verkrijger ook de faciliteiten krijgen als het landgoed pas na verkrijging gerangschikt wordt volgens de NSW, eventueel na verwerving in gedeeltes binnen een half jaar. Voorgaande regelingen zijn onderdeel van het Besluit nr. CPP2007/205M van 11 oktober 2007, waarmee het ministerie van Financiën de Natuurschoonwet 1928 (NSW) weer bij de tijd hoopt te brengen.

De NSW geeft fiscale faciliteiten voor de verkrijgers van NSW-landgoederen. Dat zijn landgoederen die volgens de NSW gerangschikt zijn. Rangschikking gebeurt onder voorwaarden van het Rangschikkingsbesluit NSW. Op de faciliteiten kan gedurende 25 jaar na de verkrijging of de inbreng worden teruggekomen. In het nieuwe beleidsbesluit behandelt het ministerie de NSW-faciliteiten in het successierecht, het schenkingsrecht, het recht van overgang en de overdrachtsbelasting.

Overdracht van het landgoed

Een NSW-landgoed verliest zijn status na overdracht van (een gedeelte van) het landgoed, tenzij de verkrijger binnen 6 maanden een verzoek om handhaving van de rangschikking doet. Bij verzoek na 6 maanden volgt invordering van belastingen die zonder NSW-rangschikking verschuldigd zouden zijn.

Nu keurt het ministerie goed dat een deel van deze invordering achterwege kan blijven als binnen 5 jaar toch nog een verzoek tot rangschikking ingediend wordt. Dan betaalt de verkrijger slechts belasting terug evenredig met de tijd dat het landgoed buiten de rangschikking is gebleven tot een maximum van €1.000 per verstreken jaar per middel per verkrijger per belastingclaim. Ook moet het landgoed tijdens de periode van onttrekking het karakter als NSW-landgoed behouden hebben en toegankelijk voor het publiek zijn gebleven. Verdere uitleg is te vinden op de site van het ministerie.

Verkrijging nog niet gerangschikte landgoederen

Voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 9a van de NSW moet de verkregen onroerende zaak ten tijde van de verkrijging zijn gerangschikt. Ook is deze vrijstelling mogelijk als een verzoek tot rangschikking gedaan is, dat bij de overdracht correct is kenbaar gemaakt. Uiteraard moet naderhand rangschikking volgen.

Verkrijging in gedeeltes

Een enkele verkrijging kan op zich onvoldoende zijn voor rangschikking. Dit is bijvoorbeeld het geval als de onroerende zaak een te kleine oppervlakte heeft. Pas na de samenvoeging met andere onroerende zaken ontstaat een rangschikkingswaardig landgoed. De vrijstelling kon niet op eerste verkrijging(en) worden toegepast. Nu keurt de staatssecretaris goed dat de vrijstelling van overdrachtsbelasting ook geldt als het te rangschikken landgoed in gedeeltes verkregen wordt binnen 6 maanden. Uiteraard gelden voor de procedure weer voorwaarden en moet er daadwerkelijk rangschikking volgen.

Landgoedrechtspersonen

De verkrijging van een landgoed door een rechtspersoon kan zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting als deze hoofdzakelijk de instandhouding van een of meer landgoederen ten doel heeft en houdt naar het oordeel van de minister van Financiën. De rechtspersoon kan tot het moment van de verkrijging een verzoek doen om te worden aangemerkt als landgoedrechtspersoon. De doelstelling moet uitdrukkelijk in de statuten staan. De feitelijke activiteiten moeten hiermee in overeenstemming zijn. De beoordeling vindt onder meer plaats op basis van de waarde van de bezittingen van die rechtspersoon. De werkzaamheden van het lichaam moeten voor minstens 70 % bestaan uit het instandhouden van de landgoederen. Dit percentage wordt verlaagd naar 50 als de overige bezittingen hiervoor inkomsten opleveren en ook hoofdzakelijk daarvoor gebruikt worden.

Overdracht landgoed gevolgd door kwijtschelding koopsom

De faciliteiten van de NSW zijn niet van toepassing bij de overdracht van een NSW-landgoed, gevolgd door kwijtschelding van de koopsom. In dat geval bestaat de verkrijging (de schenking) niet uit een landgoed. Over de kwijtschelding is schenkingsrecht verschuldigd omdat er geen landgoed is geschonken. Dit is anders als de kwijtschelding deel uitmaakt van hetzelfde samenstel van rechtshandelingen in verband met de overdracht van het landgoed.

Herrekening van recht bij gedeeltelijk verlies NSW-status

Bij verkrijging van een NSW-landgoed krachtens erfrecht of schenking blijft invordering van successie- of schenkingsrecht of recht van overgang (gedeeltelijk) achterwege (artikel 7 van de NSW). Binnen 25 jaar na het overlijden of de schenking kan de buiten invordering gebleven belasting (gedeeltelijk) worden ingevorderd (artikel 8 van de NSW).

Als het gehele landgoed zijn status als landgoed heeft verloren, wordt het hele bedrag ingevorderd, inclusief invorderingsrente. Bij een gedeeltelijk statusverlies moest het recht worden herrekend. De herrekening leidde niet tot teruggaaf. Bij gedeeltelijk statusverlies van een relatief klein gedeelte van het NSW-landgoed kon door waardestijging een onevenredig groot deel van het buiten invordering gebleven bedrag alsnog worden ingevorderd, wat niet beoogd was.

Het ministerie keurt goed dat bij gedeeltelijk statusverlies (op verzoek) slechts een evenredig gedeelte van het recht dat op grond van artikel 7 van de NSW buiten invordering is gebleven, wordt ingevorderd. Het evenredige gedeelte wordt volgens de volgende breuk berekend: teller is gelijk aan de waarde van het onttrokken gedeelte van het landgoed en de noemer is gelijk aan de waarde van het gehele landgoed. Voor teller en noemer gelden daarbij de waarden op het moment van onttrekking.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘natuurschoonwet’

Meer informatie Besluit ministerie van Financiën, 11 oktober 2007, nr. CPP2007/205M, Stcrt. nr. 202

Meer informatie Natuurschoonwet 1928 op Wetten.overheid.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.