Home

Achtergrond

Meer focussen op vaste kosten

De geplande afschaffing van de melkquotering in 2015 of eerder kan niet los worden gezien van de liberalisering van de EU-zuivelmarkt. Na de afschaffing zal de concurrentiekracht van de totale zuivelketen toenemen. Om de efficiency en de slagkracht verder te vergroten is de komende jaren een verdere concentratie en internationalisatie van de zuivelindustrie wenselijk. De merken- en marktoriëntatie van de Nederlandse zuivelindustrie is sterk ontwikkeld. De jarenlange voorsprong op dit punt levert een dempend effect op in de verwachte daling van de melkprijs.
Na afschaffing van de quotering ontstaan er andere schaarse productiefactoren. Milieu en ruimte gaan dan meer en meer de groeimogelijkheden van het individuele bedrijf bepalen.

Kengetallen die voor mij belangrijker worden wegenshet verdwijnen van het quotum zijn;
- financiering / kg melk;
- kg melk / VAK (volwaardige arbeidskracht);
- kVEM / ha (gewasopbrengst van de grond);
- kg melk / ha ; kijkend naar de intensiteit van het bedrijf (intensief/extensief);
- bewerkingskosten (loonwerk en kosten van machines);
- stuks jongvee / 10 melkkoeien (streef naar een optimale jongveebezetting);
- capaciteit van de ligboxenstal.

Saldo en kasstroom blijven belangrijke kengetallen

Verder blijven net als nu het saldo en de kasstroom belangrijk om snel een beeld te krijgen van het rendement van het bedrijf.
Een snelle saldoanalyse wordt gemaakt door melkprijs, voerkosten, voerwinst per geleverde (!) kg melk alsmede omzet en aanwas per koe te berekenen en beoordelen. Voerkosten relateren aan melkdruk per ha en grootvee-eenheden per ha. Omzet en aanwas relateren aan het aantal stuks jongvee per tien melkkoeien.
Een snelle kasstroomanalyse wordt gemaakt door het bedrijfssaldo, bruto overschot en reserveringscapaciteit per geleverde kg melk over meerdere jaren te berekenen en te vergelijken. De omvang van de historische reserveringscapaciteit (betalingscapaciteit minus betaalde rente) per kg melk geeft aan in welke mate het bedrijf in staat was de afschrijvingen te reserveren.

In vergelijking met de huidige situatie wordt er gekeken naar een vijftal peilers om te kijken of quotumaankoop rendabel is. De peilers zijn: eigen ruwvoer, ruwvoer aankoop, mestafzet, huisvesting en arbeid.
Na 2015 zal het plaatsen van mest een groter probleem zijn in de rundveehouderij. De mate waarin je als ondernemer erin slaagt om financieel gunstig mest af te zetten en voer aan te kopen bepaalt of je bedrijf na 2015 toekomstperspectief houdt.
De focus komt dus meer op vaste kosten en minder op kostprijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.