Home

Achtergrond 245 x bekeken

LNV antwoordt op 5000 reacties Natura 2000

Het inspraaktraject voor de eerste 111 gebieden van Natura 2000 leverde 5.000 verschillende reacties op afkomstig van ondernemers, overheden, belangenorganisaties en particulieren. De minister van LNV bracht hierop de Nota van Antwoord uit op 23 november 2007. Deze nota is het uitgangspunt voor de definitieve aanwijzing van de betrokken gebieden. Besluiten hierover volgen in de loop van 2008.

Volgens het persbericht van het ministerie van LNV hebben veel insprekers de indruk dat met de aanwijzing onomkeerbare besluiten worden genomen, zonder dat ze de gevolgen daarvan voldoende kunnen overzien. In de Nota van Antwoord zegt de minister dat de gevolgen voor individuen duidelijk worden in de beheersplannen of bij de aanvraag van vergunningen. Hiervoor is het belangrijk dat er aanwijzingsbesluiten komen. Daarin staan dan de instandhoudingsdoelstellingen en de exacte grenzen.

De implementatie van Natura 2000 in Nederland verloopt in fasen. De eerste fase was het aanwijzen van Vogelrichtlijnengebieden en het aanmelden van Habitatsrichtlijngebieden. De tweede fase was het formuleren van instandhoudingdoelstellingen (juli 2005). Hierop gaven veel overheden en maatschappelijke organisaties hun reactie. In juni 2006 is vervolgens het Natura 2000 doelendocument vastgesteld. De derde fase betreft het publiceren van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden.

De eerste tranche van 111 ontwerpbesluiten kwam in januari-februari 2007 ter inzage. In mei-juni 2007 gebeurde hetzelfde met de zeven ontwerpbesluiten voor het Waddengebied. In totaal moeten er 162 Natura 2000 gebieden komen. De Nota van Antwoord vormt vervolgens het uitgangspunt voor de definitieve aanwijzing. De definitieve besluiten van de eerste 111 gebieden worden in de loop van 2008 gepubliceerd. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen tegen die besluiten in beroep bij de Raad van State.

De aanwijzing van Natura 2000-gebieden vloeit voort uit de Natuurbeschermingswet 1998 die sinds oktober 2005 van kracht is. De Natura 2000-gebieden zijn gebieden met in nationaal én Europees opzicht bijzondere natuur. Het is de bedoeling om in de Natura 2000 gebieden ruim 1,1 miljoen hectare internationaal belangrijke natuur in Nederland te beschermen.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘Natura 2000’

Meer informatie Persbericht van het LNV over de Nota van Antwoord Natura 2000, 23 november 2007

Meer informatie Nota van Antwoord inspraakprocedure Natura 2000 van het ministerie van LNV op 23 november 2007.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.