Home

Achtergrond 6 reacties

Klimaatspandoeken CO2 zijn geen boerenbedrog

In de milieudiscussies wordt alles tegenwoordig uitgedrukt in bomen. Waar blijft voedsel in dit geheel, vraagt Wynand Vogels, akkerbouwer en voorzitter commissie akkerbouw-pr van het HPA, zich af?

Hij verwerpt ook de kritiek van CLM en Natuur en Milieu dat de klimaatspandoeken van akkerbouwers boerenbedrog zijn.

Veel facetten van de akkerbouw zijn bekend. Wat wij allemaal doen, wordt door sommige groeperingen met argusogen gevolgd en zo nodig van commentaar en kritiek voorzien. Wat vrijwel niemand weet, is dat onze akkerbouwgewassen tijdens de groei verhoudingsgewijs veel CO2 gebruiken. Dit willen wij aan de burgers kenbaar maken via de zojuist gestarte klimaatspandoekencampagne, waarbij wij onder andere de suikerbiet als kampioen CO2 vangen in het zonnetje zetten!

Wij vinden het als akkerbouwers belangrijk om in Nederland voedsel te produceren, zodat consumenten ook voedsel uit eigen land kunnen kopen. Recent onderzoek bevestigt nog eens dat dit laatste ook beter is voor het klimaat. Wij gaan hier komend groeiseizoen met onze klimaatspandoekenactie zeker aandacht voor vragen.

Met stomme verbazing lees ik de kritische commentaren op onze suikerbietenspandoeken van CLM en Stichting Natuur en Milieu. Vooral laatstgenoemde drukt zich erg grof uit met haar beschuldiging van boerenbedrog.

Ze levert echter kritiek op beweringen en claims die wij helemaal niet uiten. Integendeel, wij claimen niets, maar willen graag wijzen op mogelijkheden! Daarom staat op onze spandoeken ook met koeienletters het adres van onze site www.akkerbouw.info.

CLM heeft zeker gelijk met de bewering dat akkerbouwgewassen CO2 tijdelijk vastleggen en dit jaarlijks doen. Gelukkig maar, want wij produceren voedsel en bij consumptie hiervan door mens en dier komt CO2 vrij. Daar danken wij het leven aan. Bomen leggen de CO2 langer vast, maar uiteindelijk komt bij kappen de CO2 ook weer vrij.

Echt CO2 vastleggen is alleen maar mogelijk door planten en bomen gedurende honderden, ja zelfs duizenden jaren op dezelfde plek te laten groeien. Welhaast een utopie en met de dreigende voedseltekorten bovendien niet verantwoord.
Wij hebben als landbouw de taak om onder meer voedsel te produceren voor ruim 6 miljard mensen en in de toekomst waarschijnlijk 9 mijard. Met bomen lukt dat in ieder geval niet!

En juist dat laatste mis ik steeds in de discussies over wat goed is voor het milieu. Alles wordt tegenwoordig uitgedrukt in bomen en aanleg van natuur. De jaarlijkse CO2-uitstoot van een mens kun je blijkbaar alleen maar compenseren door de aanplant van acht bomen. Wij denken dat dit in de toekomst ook op een andere manier kan.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Dan hebben we het volgende probleem Freek, want oceanen absorberen ook CO2 en 70 procent van alle zuurstof komt van algen die in de oceaan leven.

 • no-profile-image

  Peeters

  CO2 , fotosynthese en koolstofopslag
  Als de totale globale fotosynthese met 2% zou stijgen en de ademhaling van planten met 2% zou dalen, zou netto 4.8 gigaton meer koolstof in de biosfeer worden opgeslagen. Dit is bijna gelijk aan de uitstoot van koolstof door menselijke activiteiten. Het staat inmiddels vast dat de toename van de CO2-concentratie zelf zorgt voor een verschuiving van het evenwicht tussen opname en afgifte. CO2 stimuleert namelijk de fotosynthese en remt de ademhaling van planten waardoor ze harder groeien. Er zijn goede aanwijzingen dat deze groeistimulering, onder optimale water en nutriënten voorziening, 20-25% bedraagt van de antropogene netto CO2 -emissie. Additionele effecten van de CO2-verhoging zoals opwarming van de aarde en verandering van neerslag kunnen dit cijfer overigens nog wel wat verlagen. Bovendien wordt de extra groei pas een stabiele sink voor CO2 uit de atmosfeer als het extra plantmateriaal niet binnen enkele jaren weer wordt afgebroken zodat de CO2 weer vrijkomt. Het is essentieel dat de koolstof voor langere tijd (50-100 jaar) wordt vastgelegd in een stabiele voorraad bijvoorbeeld als humus in de bodem, bestaande uit afgestorven plantenresten en micro -organismen en nog weer later in de vorm van steenkool.

  Grasland als koolstofbuffer

  Graslanden zijn van cruciaal belang voor een bestendige opslag van koolstof als humus. Het grasland areaal is op wereldschaal ca 1800 Mha en groeit jaarlijks aanzienlijk met 4-8 Mha, voornamelijk door ontbossing. Graslanden kunnen zeer grote hoeveelheden koolstof opslaan in de bodem en zijn daardoor interessant als demper voor de atmosferische CO2 toename. De totale hoeveelheid bovengrondse en ondergrondse koolstof in graslanden is per eenheid oppervlakte zelfs groter dan in tropische regenwouden. Door verdubbeling van de CO2 concentratie, nam de som van de bovengrondse koolstof in het gras en in de levende wortelbiomassa aan het eind van het jaar toe met 18% tot 22%. Dit is ongeveer de helft van de toename in fotosynthese. Hieruit kan geconcludeerd worden dat ongeveer de helft van de extra vastgelegde koolstof niet in de plant blijft maar naar de microbiële- en organische bodemfractie wordt getransporteerd.

  Van de fotosynthese bleek bij 350 vpm CO2 ongeveer een derde deel in de microbiële of organische koolstof van de bodem te verdwijnen. Deze fractie is afkomstig van dode wortels en stoppels en voor een deel uit excudaten die door de wortels werden uitgescheiden.

  De extra flux van organisch materiaal naar de bodemfractie, als gevolg van een dubbele CO2 concentratie, was ongeveer 2500 kg/ha. Deze fractie bestaande uit dode plantenresten en wortelexudaten wordt voor een groot gedeelte gebruikt als substraat voor de bodemflora en fauna. Daarbij komt vervolgens weer CO2 vrij. Uit metingen bleek echter dat de bodemrespiratie bij de behandeling met een dubbele CO2 concentratie 10% lager was dan bij de lage CO2 behandeling ondanks een groter aanbod van substraat. Blijkbaar verteren plantenresten die bij hoog CO2 zijn gevormd minder goed. De metingen zijn overigens uiterst gecompliceert en over de absolute hoeveelheid bodemademhaling bestaat nog grote onzekerheid. Tegen de achtergrond van de hoeveelheid koolstof, in de vorm van humus, die aan het begin van de proef aanwezig was (320.000 kg per ha) resulteert de CO2 verdubbeling in een toename van de organische stof met 0.5-1%.


  http://www.plant-dynamics.nl/index.php?page=7

 • no-profile-image

  een critische lezer

  Boerenbedrog uhh eerder boerenslim, maar meer ook niet.
  Beter is hier hypocriet.
  Vogels pleit terecht voor producten van eigen bodem.
  Maar over de walgelijke exporttransporten van zoogdieren naar het buitenland praat hij ff niet.
  Het buitenland moet onze rotzooi gewoon vreten.
  Zij hoeven geen producten van eigen bodem?
  Selectief denken heet zoiets.
  Als het zo uitkomt dan haalt ook vogelaar alles uit de kast om goed voor de dag te komen.
  De uitstoot van co2 door de tomeloos uitdijende mensenmassa kan voorkomen worden door .....te voorkomen dat er meer mensen komen
  Simpel toch Vogelaar?
  Surf even naar www.overbevolking.nl , dan snapt ook Vogels en co. het wel.
  Voor eigen parochie preken
  (met passie) is simpel wijnand.
  Ook al bent u dan geen vos......mens pas op je bomen.
  Beter één boom op het land dan van suikerbieten dromen.

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Herstel: 70 procent van alle geproduceerde zuurstof komt van plankton.

 • no-profile-image

  Freek

  Zo te zien hebbeb we in ieder geval één voorstander gevonden voor het inpolderen van de Noordzee in de vorige reactie (of zou hij daar ook weer tegen zijn?). Maar als de milieunet'ter alle CO2 via boompjes wil compenseren dan denk ik dat de stille oceaan er ook nog aan moet gaan geloven.....

 • no-profile-image

  Erik van Erne, stichting Milieunet

  Wynand Vogels geeft het eigenlijk in zijn artikel zelf al aan: akkerbouwgewassen nemen inderdaad CO2 op. Of de suikerbiet inderdaad de kampioen is, vraag ik mij af. Op welk onderzoek is die uitspraak gebaseerd is, wordt nergens vermeld.

  De opgenomen CO2 komt weer vrij bij verwerking of consumptie en daarmee leveren akkerbouwgewassen nou niet echt een bijdrage aan het verminderen van de hoeveelheid CO2. Ik geef het toe: dat zegt u ook niet, maar de indruk wordt wel gewekt.

  Bomen aanplanten is zeker niet zaligmakend. Als we de klimaatproblemen echt willen aanpakken dan is dit wel een handig lijstje:

  1. zoveel mogelijk besparen: wat je niet verbruikt hoeft niet te worden opgewekt !
  2. duurzame energie opwekking kleinschalig: dus ieders huis !
  3. duurzame energieopwekking grootschalig: alle overheidsgebouwen en grote infrastructurele werken benutten als nieuwe energiecentrale !
  4. in elk geval 100% groene stroom afnemen !
  5. alles wat wordt verbruikt heeft veel energie gekost: koop op maat in, gooi minder weg, hergebruik, scheiden, recyclen, composteren, enz.
  6. eventueel kun je overwegen om te compenseren door aanplant van bomen cq aankoop van CO2 credits: van elke euro gaat slechts 0,58 naar compensatie, 0,42 gaat op aan kosten. Je compenseert dus alleen CO2, geen andere broeikasgassen die natuurlijk ook vrijkomen.

  Zie ook www.andersbekekenblog.nl

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.