Home

Achtergrond 1186 x bekeken

Jongveeopfok, voeding en tochtdetectie verbeteren

Het merendeel van de Nederlandse veehouders streeft naar een zo hoog mogelijke melkproductie. Dit vergt nogal wat vakmanschap van de ondernemer om de kosten in de hand te houden als gevolg van de productiestijging bij het melkvee. Melkkoeien leveren topprestaties en worden hierdoor vergeleken met topsporters. Dit vraagt een actieve en preventieve verzorging van uw inkomstenbron. Als dit niet wordt nagestreefd, zullen problemen elkaar opvolgen waardoor het vervangingspercentage van de veestapel stijgt als gevolg van vruchtbaarheidsproblemen, een verslechterde klauwgezondheid en overige ziekten/aandoeningen.

Om de kosten van de vervanging te minimaliseren in het kader van een optimaal rendement zijn drie aandachtsgebieden van groot belang, te weten:
• Een gezonde jongveeopfok zorgt voor goed ontwikkelde vaarzen;
• Een uitgekiende voeding voor een optimale conditie van de koeien rondom het insemineren en het voorkomen van afkalfproblemen;
• Het verbeteren van de tochtdetectie en het inseminatiemanagement;

Gezonde jongveeopfok

- Verlaag de afkalfleeftijd van uw vaarzen. Immers hoe eerder een koe melk gaat geven, hoe langer ze op uw bedrijf aanwezig is, hoe meer melk ze in haar leven produceert. De opfokkosten per melkkoe en per 100 kilo melk gaan daarmee flink omlaag. Bij een verlaging van de afkalfleeftijd is hoge jeugdgroei van het jongvee noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de melkproductie in de eerste lactatie toeneemt, naarmate de vaarzen zwaarder zijn bij het afkalveren (dit gaat op tot 580 kg gewicht na afkalven).
- Verlaag de kalversterfte tot beneden de 10%. Een gezonde en passende opfok zorgt ervoor dat pinken ook goed tochtig worden en snel drachtig zijn. Bij pinken ligt de norm van het inseminatiegetal < 1,3.

Uitgekiende voeding

De basis voor een nieuwe lactatie ligt in de droogstandperiode. De omstandigheden (voeding, droogzettherapie en koecomfort) tijdens deze periode moeten optimaal zijn om te zorgen dat koeien niet in een negatieve energiebalans komen, met als gevolg melkziekte, zucht en mastitis. De biestkwaliteit zal verbeteren (dus de gezondheid v.d. kalveren) en koeien blijven niet aan de nageboorte staan.
- Verdeel de koeien in drie productiegroepen als er met een voermengwagen gevoerd wordt en er voldoende arbeid aanwezig is op het bedrijf.

Tochtdetectie en het inseminatiemanagement.

- Neem veel tijd voor tochtigheidswaarneming (3 x daags 20 min.) en overweeg de aankoop van stappentellers.
- Zorg voor een goede administratie op de ziekte/vruchtbaarheidskaart.
- Zorg voor een goede conditie (niet te schraal en ook niet te vet) van de koeien onder andere door de juiste voeding tijdens de droogstand en het begin van de lactatie.
- Denk om een goed stalklimaat met voldoende licht en lucht. Voorkom stress onder de veestapel.
- Zorg voor een goede hygiëne rondom het afkalven. Dit voorkomt de kans op het aan de nageboorte blijven staan, dus baarmoederontsteking, dus witvuilen.
- Begin bij een goede start van de lactatie pas bij 60 dagen met de eerste inseminatie.
- Let bij de stierkeuze op de volgende punten: duurzaamheid, dochtervruchtbaarheid, bevruchtend vermogen en geboortegemak.
- Maak bij probleemgevallen gebruik van een eigen stier met meer kans op drachtigheid.
- Signaleer vroegtijdig probleemgevallen door periodieke drachtcontrole door de veearts. Hierbij is snel actie ondernemen vereist om de TKT niet te laten stijgen.

En wat levert het op?

Het reduceren van het vervangingspercentage tot 30 betekent een verlaging met 10%. Op de 110 koppige melkveestapel betekent dit dat je 11 koeien minder nodig hebt om het quotum vol te melken.
Uitgaande van ca €1.100,-- opfokkosten (voer, mest, gezondheid, rente, uitval, KI, water, energie en overig) per koe leidt dit tot een kostenbesparing van 11 x €1.100 = €12.100. Let hierbij wel op de stijging van de kosten voor voer, mest, rente en energie van de afgelopen paar maanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.