Home

Achtergrond 396 x bekeken

Jaarrekening kleine bv’s eenvoudiger

Bedrijven in de categorie ‘kleine rechtspersonen’ (waar de meeste agrarische bv’s onder vallen) mogen bij het opstellen van de commerciële jaarrekening volstaan met de waardering van activa en passiva naar waarderinggrondslagen voor de aangifte vennootschapsbelasting over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2007. Dit staat in het wetsvoorstel Jaarrekening kleine rechtspersonen volgens fiscale grondslagen dat minister Hirsch Ballin van Justitie recent indiende. De balans en winst- en verliesrekening zullen daardoor (vrijwel) gelijk zijn aan de in de aangifte vennootschapsbelasting opgenomen balans en winst- en verliesrekening. Een kostbare omzetting van de commerciële cijfers naar de fiscale cijfers door de accountant of boekhouder is dan niet meer nodig.

Verder streeft het ministerie ernaar om uiteindelijk te komen tot een gecombineerd document, waarmee de ondernemer zowel aan zijn deponeringsplicht voor de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel als aan zijn aangifteplicht voor de vennootschapsbelasting kan voldoen. Voor kleine rechtspersonen binnen het bank- en verzekeringswezen en pensioenfondsen is het wetsvoorstel niet van toepassing.

Een kleine rechtspersoon (hierna bv) blijft echter vrij om een afzonderlijke jaarrekening met jaarverslag op commerciële grondslag te blijven opstellen. Ook blijft de vrijheid bestaan om bij de keuze voor fiscale waarderingsgrondslagen nog aanvullende informatie te verstrekken voor bijvoorbeeld minderheidsaandeelhouders over ingehouden winsten of verliezen van deelnemingen.

Wanneer een bv van de faciliteit van dit wetsvoorstel gebruik maakt en daarnaast ook van fiscale faciliteiten als willekeurige afschrijving en/of fiscale herinvesteringsreserve, zal de bv in de toelichting nadere informatie moeten opnemen over toepassing van deze fiscale faciliteiten.

Dat de jaarrekening volgens fiscale waarderingsgrondslagen wordt opgesteld, neemt niet weg dat de winst- en verliesrekening ook een post winstbelasting moet bevatten. De aandeelhouders zijn immers geïnteresseerd in de winst na aftrek van belasting. De post winstbelasting is niet per definitie slechts gebaseerd op een opgelegde definitieve belastingaanslag. Het verslag moet ook een opgelegde voorlopige aanslag of een nog te verwachten aanslag respectievelijk terugbetaling specificeren.
1. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan €4.400.000;
2. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan €8.800.000;
3. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 50. Verreweg het grootste aantal ‘agrarische bv’s’ valt in deze categorie.

De bedoeling is dat het wetsvoorstel snel in werking treedt, waardoor het bedrijfsleven zo snel mogelijk kan profiteren van de administratieve lastenverlichting. De inwerkingtreding is op de dag na uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en is van toepassing op jaarrekeningen en jaarverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2007.

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Geschreven op persoonlijke titel.

Lees ook Vereenvoudiging aangifte vennootschapsbelasting en jaarrekening!

Meer informatie Aanhangige wetgeving Tweede Kamer , scroll naar 31136

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.