Home

Achtergrond

Grond als statussymbool

De grondprijs kent grote regionale verschillen. Mede onder invloed van mestwetgeving, de geplande afschaffing van de melkquotering en toenemende belangstelling vanuit de akkerbouw stijgt de grondprijs. Hierdoor is het van belang om zorgvuldig met de grond om te gaan om het hoogste rendement te behalen per ha, in gebruik zijnde, cultuurgrond.

Het nieuwe mestbeleid is van groot belang voor het rendement van de grond. Als je als rundveehouder voldoet aan de derogatienorm (minimaal 70% grasland en maximaal 30% overige voedergewassen) brengt dit extra mestplaatsingsruimte (250 kg stikstof i.p.v. 170 kg) op eigen grond met zich mee. Derogatie gaat overigens alleen op voor graasdiermest.

• Bemest de grond aan de hand van een bemestingsplan (= verplicht bij deelname aan derogatie). Volg hierbij ook het bemestingsadvies voor met name stikstof, zwavel, fosfor en kali. Stem de hoeveelheid mest per gift af op de behoefte van grond en gewas. Voor optimale groei is een goede en passende bemesting nodig! ;
• Bouw eventueel extra mestopslagruimte, zodat op het juiste tijdstip bemest kan worden.

Eind aan de weidegang

Het efficiëntst is om te stoppen met weiden van het het vee. De mest kan dan homogeen en passend worden aangewend per ha. Tevens heb je geen beweidingsverliezen door vertrapping e.d. Schakel hiervoor bij het melkvee over op summerfeeding.
• Pas hiervoor ook het ras aan, kies voor een ras dat geschikt is voor uitsluitend maaien;
• Maai het grasland frequent, zodat geen sneden voorkomen zwaarder dan
Een constant rantsoen het gehele jaar door met een constante melkgift. Door het vee op stal te houden is een maaipercentage van ruim 500% te behalen bij 3.500 kg d.s./ha/snede.

Toch beweiden? Dan wel optimaal!

Wie toch kiest voor beweiding (bijvoorbeeld als gevolg van maatschappelijke overwegingen, want de burger ziet graag de koe in de wei en er is een premie op weidemelk) dan gelden andere aanbeveleingen:
• weid melkvee intensief om (max 4 dgn per perceel);
• wissel maaien en weiden af.
• Bloot het grasland na twee keer weiden;

Tips voor graslandbeheer

En dan nog algemene zaken rond graslandbeheer:
• Beregen actief in tijden van extreme droogte (zomer 2006!) . Dat voorkomt dat percelen groeivertraging oplopen of zelfs afsterven.
• Let goed op de ontwikkeling van onkruiden in de gewas. Zorg voor een tijdige en passende onkruidbestrijding. Indien mogelijk preventief!
• Zorg voor een goede ontwatering met behulp van sloten of drainage, zodat bij overmatige regenval het perceel snel weer begaanbaar is.
• Bestrijd de komst van mollen in de herfst en controleer regelmatig op aaanwezigheid van emelten en rouwvlieglarven.
• Houd het graslandgebruik bij met een graslandgebruikskalender, zodat de juiste tijdstippen van maaien, weiden of zaaien zijn te bepalen en dit achteraf goed is terug te zien.
• Beperk het aantal stuks jongvee tot een minimum. Hoe lager het vervangingspercentage, hoe lager het aantal benodigde stuks jongvee, des te meer rendement er uit de grond kan worden gehaald.
• Zorg voor een passend ruwvoeraanbod. Bij een overschot kan worden overwogen om een deel v.d. grond te verhuren of voedergewassen verbouwen voor de verkoop (koolzaad, ccm, mks). Bij een tekort aan ruwvoer kan dit worden aangekocht of extra grond huren/pachten/kopen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar het huren of pachten om de ruwvoerkosten variabel te houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.