Home

Achtergrond

Alles in één vergunning per 1 januari 2009

Het ministerie van Vrom werkt al enige tijd aan de omgevingsvergunning ofwel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wie nu iets wil (ver-)bouwen, oprichten of gebruiken, krijgt te maken met vergunningen en voorschriften voor wonen, ruimte en milieu met elk hun eigen criteria, procedures, ambtelijke loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. Door de Wabo moeten 25 aanvragen voor vergunningen samengaan tot één digitale aanvraag. Nu heeft Vrom de ingangsdatum van de Wabo opgeschoven naar 1 januari 2009.

De kern van de omgevingsvergunning is dat de burger voor alle vergunningen (maar ook ontheffingen en andere toestemmingsvereisten) voor wonen, ruimte, milieu, monumenten en natuur een en dezelfde procedure doorloopt. De aanvrager krijgt dan te maken met één aanvraagformulier, één loket, één bevoegd gezag en één besluit. Vrom denkt de dienstverlening aan de burger en het bedrijfsleven met de Wabo sterk te verbeteren. Dit vermindert dan de administratieve lasten met minimaal €36 miljoen per jaar naast versnelling van de procedures.

Voor de agrarische sector vallen hieronder de milieuvergunning, de sloopvergunning en de bouwvergunning, maar ook de vergunningen die worden verstrekt op basis van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Ook vallen de monumentenvergunning van het ministerie van OCW en de Mijnwetvergunning van het ministerie van EZ onder de omgevingsvergunning.

Vrom wil de omgevingsvergunning in 2008 wettelijk geregeld hebben. Daarna moeten gemeenten en provincies met de nieuwe vergunning werken. De omgevingsvergunning is onderdeel van de modernisering van de Vrom-regelgeving. Op 26 november 2007 startte de Tweede Kamer met de behandeling van de Wabo. Volgens het ministerie staan Kamer en koepelorganisaties van gemeenten en provincies achter het voorstel. Verder moeten ook de waterschappen gaan meedoen, zoals uit oudere berichten is op te maken op het zogenoemde Kennisplein over de omgevingsvergunning.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘omgevingsvergunning’

Meer informatie Kennisplein omgevingsvergunning van het ministerie van VROM

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.