Home

Achtergrond

Regelingen rondom bedrijfsopvolging

Bij de bedrijfsopvolging hebben de jonge en oude generatie ondernemers te maken met vele regelingen. Verschillende regelingen hebben de intentie de overname stimuleren, andere kunnen tot afrekenen met de overheid of overige gerechtigden leiden. Het LEI biedt een uiteenzetting van regelingen in haar rapport over de dynamiek in agrarische ondernemingen.

Landbouwregelingen (tuinbouw is verder inbegrepen in het begrip landbouw)

1) Subsidieregeling jonge agrariërs
Agrariërs jonger dan 40 jaar kunnen subsidie krijgen over investeringen in de eerste 3 jaar van vestiging (start of overname) van hun bedrijf. Toetreden tot een maatschap en daar middelen inbrengen wordt nog niet gezien als vestiging. De jonge ondernemer moet eigendom, pacht of erfpacht verwerven over (een deel van) het onroerend goed, eventueel via aandelen van een besloten vennootschap.

2) Kaderregeling kennis en advies, doelgroep jonge agrariërs
De openstelling geeft financiële ondersteuning voor het opstellen van een ondernemingsplan door ondernemers die zich voor de eerste keer vestigen op een agrarisch bedrijf. Deze regeling maakte in 2005 deel uit van het ‘Openstellingsbesluit ondernemingsgerichte subdidies 2005’. Toen was het zich daadwerkelijk vestigen geen vereiste om de subsidie te ontvangen.

3) Borgstellingsfond
Dit fonds verleent garantie op financieringen voor de stichting, overname, verbetering of instandhouding van landbouwbedrijven. Regelingen zijn vastgelegd in het Besluit Borgstellingsfonds. Voor jonge agrariërs zijn enkele voorwaarden aangepast.

4) Bedrijfstoeslagregeling
In de regelingen rond het stelsel van bedrijfstoeslagen staan ook bepalingen voor starters. Er kunnen toeslagrechten vastgesteld worden voor jonge agrariërs uit de nationale reserve.

Fiscale regelingen voor ondernemers

Het LEI gaat in haar overzicht eerst in op het begrip ‘ondernemer’. Bij de start van een onderneming moet ook een rechtsvorm gekozen worden. Dat kan in de vorm van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon (bv en nv). Natuurlijke personen zijn de eenmanszaak, maatschap, vof, man-vrouwfirma of commanditaire vennootschap (cv). De Belastingdienst beoordeelt of iemand ondernemer is voor de inkomstenbelasting aan de hand van criteria als winstgevendheid, zelfstandigheid, kapitaal, tijdsbesteding, ondernemersrisico en aansprakelijkheid. Wie wil profiteren van fiscale voordelen voor de ondernemer, moet bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor de schulden van zijn deel van de onderneming. Voor de omzetbelasting liggen criteria voor het ondernemerschap weer anders. De rechtsvorm maakt in elk geval niet uit.

Een aantal fiscale regelingen zijn:

1) Zelfstandigenaftrek
Agrocount.nl schreef in september over het urencriterium om van ondernemersfaciliteiten van de fiscus gebruik te kunnen maken.

2) Startersaftrek
Een starter moet recht hebben op zelfstandigenaftrek, is de laatste 5 jaar eenmaal geen ondernemer geweest en heeft daarin maximaal twee keer zelfstandigenaftrek toegepast. Als hij een keer geen ondernemer was in die 5 jaar, hoeft hij niet te voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.

3) Willekeurig afschrijven
In jaren dat de ondernemer startersaftrek genoot, mag hij ook willekeurig afschrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen waarin hij geïnvesteerd heeft. Dit kan liquiditeitsvoordelen opleveren.

4) Leningen aan startende ondernemers
Iemand die aan startende ondernemers leent, kan onder voorwaarden profiteren van fiscale voordelen. Hiermee kan de beginnende ondernemer mogelijk gemakkelijker kapitaal vinden voor de start of overname.

5) Doorschuiffaciliteit
Onder bepaalde voorwaarden kan geruisloos doorgeschoven worden als de onderneming overgaat in andere handen of als de onderneming van rechtsvorm verandert.

6) Vrijstelling overdrachtsbelasting
Bij overdracht van de ouder in rechte lijn aan kind, kleinkind of hun echtgenoten geldt een vrijstelling van deze belasting. Ook bij verandering van rechtsvorm van de onderneming kunnen ondernemers hiervan gebruik maken. De inbrengers moeten bijvoorbeeld in dezelfde mate bij de onderneming betrokken blijven.

7) Vrijstelling successie- en schenkingsrecht
Een deel van het successie- of schenkingsrecht kan de bedrijfsopvolger laten opnemen in een conserverende aanslag, ook onder voorwaarden natuurlijk. Voor een definitieve vrijstelling moet de opvolger in elk geval het bedrijf minimaal 5 jaar voortzetten.

De beschrijvingen hebben betrekking op de situatie tot aan 2005. Voor de bedrijfsopvolging moet u er tevens aan denken dat mogelijk andere erfgenamen ook hun deel krijgen of dat die de opvolgers de voordelige voorwaarden gunnen. Waar de fiscus soms welwillend is voor overname tegen een lage prijs (bijvoorbeeld een lage boekwaarde), hoeven eventuele andere erfgenamen dat niet te zijn. Agrocount.nl schreef op 2 oktober over het onderzoek van de aantallen agrarische bedrijven in de verschillende rechtsvormen uit dit LEI-rapport: ‘Meer nieuwe bedrijven, minder maatschappen’.

Lees ook Zoekresultaten op Agrocount.nl met trefwoord ‘bedrijfsopvolging’

Lees ook Agrocount Studiemiddag ‘Bedrijfsopvolging in de agrarische sector’

Lees ook Vrijstellingen overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht binnen familie

Meer informatie LEI-rapport: Dynamiek in bedrijven; schatting aantal starters, bedrijfsovernemers en –beëindigingen in de land en tuinbouw

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.