Home

Achtergrond

Natuurinformatie van gebieden nu in één database

Voor het eerst staan Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten, Wetlands, de Ecologische Hoofdstructuur, Nationale Parken én Nationale Landschappen op één site. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) startte deze 'Gebiedendatabase' op 10 oktober 2007. Allerlei ecologische en administratieve informatie over beschermde natuurgebieden is via deze database beschikbaar voor alle internetsurfers.

De Gebiedendatabase bevat volgens LNV alle informatie over de beschermde natuurgebieden van Nederland: de Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), Wetlands en Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur.

Via een kaartmachine van Google Maps kan de belangstellende een gebied in Nederland aanwijzen. Vervolgens kan hij of zij aangeven welk soorten gebied zichtbaar moeten worden in een straal van 4 kilometer. Daarna is door te klikken naar informatie over het betreffende gebied. Overigens lijken de laatste doorkliks nog niet goed te werken op de dag van de lancering, 10 oktober 2007.

Op de site zijn ook de Soortendatabase en Habitattypendatabase te vinden. De laatste bevat informatie over habitattypen (natuurtypen), waarvoor de Natura 2000-gebieden zijn aangewezen. De Soortendataba kent een Effectindicator, die een indicatie geeft van de gevoeligheid van tal van soorten en habitattypen voor verschillende vormen van verstoring.

Lees ook Website milieu- en natuurcompendium

Meer informatie Nieuwe gebiedendatabase op site LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.