Home

Achtergrond 9 reacties

LTO: Teelten dreigen te verdwijnen door te strenge stikstofnormen

Handhaaf de normen voor het gebruik van stikstof in de plantaardige teelten op het huidige niveau. Strengere normen zijn niet nodig. Gebeurt dit wel dan gaan er teelten in ons land sneuvelen. Dat is de kern van een klemmend beroep, dat LTO Nederland doet op de ministers Jacqueline Cramer (VROM) en Gerda Verburg (LNV).

LTO Nederland waarschuwt in een brandbrief voor ingrijpende gevolgen als de normen tóch worden verlaagd: de teelt van aardappelen en van groenten als prei, wortelen en spruiten komen in de gevarenzone. De bloembollenteelt zou hierdoor zelfs uit het landschap kunnen verdwijnen. "De ministers dreigen hun doel voorbij te schieten. Dat kan en mag niet gebeuren”, zegt voorzitter Jaap Haanstra van de LTO-vakgroep Akkerbouw.
LTO zegt geen aanscherping van de normen voor het stikstofgebruik te accepteren, en pleit voor een stimulerende aanpak.
Met de cijfers over mineralen in de bodem en het grondwater, voor zover al beschikbaar, valt volstrekt niet aan te tonen dat de huidige normen verder omlaag zouden moeten, oordeelt de organisatie.
Volgens Haanstra worden de economische gevolgen voor de diverse teelten in akkerbouw, vollegrondsgroeten, boom- en fruitteelt onderschat. En in verwante sectoren als de toelevering en verwerking zal dit ook doorweken. De huidige normen zitten voor een fors aantal teelten al onder het landbouwkundig bemestingsadvies. Bijsturen in teelten is straks niet meer mogelijk met alle gevolgen van dien voor de opbrengst en de kwaliteit. Haanstra: ,,Wij moeten het hier juist hebben van kwaliteit. Als we daar op toe gaan geven, leveren we in en zal een deel van de productie naar het buitenland verdwijnen.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  T

  In reactie op Pius Floris zou ik willen zeggen: Laat LNV toestaan dat het kunstmest-gedeelte in de huidige N norn door de boeren opgevuld mag worden met vaste(ruige) mest om het bodemleven te stimuleren. Zet dan ook de bionorm van 170 naar 250 kg N en laat dit stuk ook invullen met vaste(stro) mest!!!!

 • no-profile-image

  m.middelveld

  De grenzeloze gewetenloosheid van industrieel producerende biobedrijven, die in het verleden hun restproduct, stront, onbeperkt over landbouwgronden kon verspreiden, slaat nu terug in grenzeloze burocratische overheidsbemoeizucht die het goedwillende bedrijven onmogelijk maakt hun producten te kunnen produceren.
  Laat de productie aub zoveel mogelijk in het goed gecontroleerde Nederland plaats vinden, zodat we niet overgeleverd zijn aan de wereldmarkt.
  Zeker zolang de overheid de kop in het zand steekt en haar burgers niet wil beschermen, door maatregelen te nemen die het mogelijk maakt, om produkten die of te veel nitraten of bestrijdingsmiddelen bevatten uit onze supermarkten te weren.

 • no-profile-image

  ziek van de milieu lobby

  De Europese commissie is samen met de milieulobby langzaam aan bezig om de landbouw in Nederland te wurgen. Op allerlei gebied worden de kelen van de boeren langzamerhand dichtgeknepen. De grond die hierdoor vrijkomt wordt "natuur" van gemaakt en de produktie van voedsel wordt naar het buitenland (Duitsland en Frankrijk) verplaatst. Zo wordt het duivelse pact tussen natuur en Europa duidelijk

 • no-profile-image

  jjmoes

  vraagje aan Pius Floris: Waarom toch gebruiken die biologische boeren zo graag kopergroen als het misloopt in de aardappelteelt, nemoden, aaltjes, fytoftora en andere kannibalistische mechanismen ten spijt?

 • no-profile-image

  Pius Floris

  De brief van LTO aan de Minister van Landbouw maakt weer eens duidelijk hoe moeilijk het is om veranderingen door te voeren in de Agrarische sector. Je zou mogen verwachten dat het bestuur van LTO er juist zit om de Agrarische sector te helpen om veranderingen te stimuleren. Zeker als het gaat om veranderingen die de uitstoot van CO2 te beperken. Het LTO bestuur zou de aanscherping van de normen juist moeten stimuleren om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. In het rapport "telen met toekomst" staat uitgebreid beschreven dat de productie van 1 kilo kunstmest omgerekend ruim 2 m3 aardgas kost (69megajoule) Als de agrarische sector minder kunstmest zou willen gebruiken is dat een positieve bijdrage aan het milieu. Adviseurs en telers weten niet dat er legio mogelijkheden zijn om te werken binnen de aangescherpte bemestingsnorm. Het is goed mogelijk om op de volle grond de gebruikelijke Nederlandse topkwaliteit planten te kweken en daarbij binnen de nitraatnorm te blijven. Om dit doel te bereiken zijn slechts twee dingen nodig. Op de eerste plaats is het nodig dat het belang van een goede bodembiologie door de vakmensen en adviseurs wordt onderkend. Daarnaast is een kleine investering nodig in de kwaliteit van de grond. Een kleine uitleg hierover. De omzetting van Ammonium naar Nitriet en vervolgens naar het makkelijk uitspoelbare Nitraat verloopt voor een groot deel via bacteriële omzetting. Aan de andere kant kan Nitraat weer worden omgezet in Nitriet en vervolgens Ammonium door weer andere bacteriën. (hoe zou anders verklaard kunnen worden dat de meest productieve ecosystemen in de wereld een organische stofproductie van ruim 30 ton per ha kunnen halen zonder één korrel meststof?) Om de arme zandgronden om te vormen in een rijke en bufferende zandgrond is het noodzakelijk dat er voldoende organische stof wordt aangevoerd. Van de grond kan men nu eenmaal niets “lenen”, dus de organische stof die wordt weggenomen moet worden aangevuld. Compost is hiervoor bijzonder geschikt. Planten kunnen op zichzelf niets met organische stof. De organische stof in de bodem wordt volledig gebruikt als voedsel voor het bodemleven. Als er weinig tot geen bodemleven is, dan wordt de organische stof dus maar zeer beperkt omgezet. Dat brengt ons bij het bodemleven. Compost wordt hoofdzakelijk omgezet door daarvoor geschikte schimmels en bacteriën. Deze organismen zijn een welkome aanvulling in arme gronden. Dit zijn echter niet de organismen die nodig zijn om met name stikstof in de grond te binden. Hiervoor zijn weer andere gespecialiseerde bacteriën nodig. Bacterieleven in stalmest is vele malen effectiever in het vrijmaken van stikstof dan compost. Dat is op dode en arme zandgronden zeker het geval. Dan de plantenwortels. Alle planten betalen gemiddeld 30% belasting in de vorm van de bladsuikers die via de opnamewortels weglekken in de grond. Deze zg. exudaten bieden op hun beurt weer voedsel voor vele soorten bacteriën die van deze “belastingsuikers” afhankelijk zijn. Deze nuttige (noodzakelijke) bacteriën zitten slechts zeer spaarzaam in de arme zandgrond, niet in compost, niet in stalmest en zeer zeker niet in drijfmest. Deze nuttige bacteriën omvatten drie groepen; de stikstofbinders, de fosfaatvrijmakers en de hormoonproducerende bacteriën. Het zijn juist deze belangrijke wortelbacteriën of Rhizobacteriën die de kostbare mineralen bij de plant houden of bij de plant brengen. Bacterien hebben water nodig om te groeien. Als dit water wordt gebonden door zouten (uit de huidige giften kunstmest) dan kunnen de bacteriën er niets meer mee. Daarmee komen we al tot de kern van het probleem. Door het gebruik van snel vrijkomende kunstmest op de arme zandgrond gaat een groot deel van het nuttige bodemleven verloren. Daardoor neemt de bodemvruchtbaarheid sterk af en spoelt stikstof steeds sneller uit. De oplossing zit dus in het gebruik van andere vormen van bemesting. Dan zijn er nog de belangrijke mycorrhiza’s. Mycorrhiza betekent “wortelschimmel” Deze schimmel groeit van nature op alle vaste planten in de hele wereld. In de natuur is er werkelijk geen enkele vaste plant te vinden die het zonder deze schimmels moet stellen. De sporen (of zaden) van deze schimmels worden onder de grond gevormd aan de uiteinden van de schimmeldraden die tot in de opnamewortels groeien. Door de manier van bodembewerking, uitputting van de grond en de overdaad aan kunstmest en fosfaat, komen er slechts zeer weinig mycorrhiza’s voor in de arme zandgrond. De mycorrhiza’s vormen rond de opnamewortels een zeer dicht netwerk van zeer dunne schimmeldraden. Deze zijn ongeveer 3 micron dik. Zij worden enkele centimeters lang en vormen direct rond de wortels een opnamemilieu voor mineralen en water. Als het fosfaatgetal in de grond erg hoog is dan hebben mycorrhiza-zaden moeite om aan de wortels van planten te kiemen. Door het voortschrijdend inzicht is het nu echter goed mogelijk om ondanks het hoge fosfaatgehalte toch een kieming te krijgen. Als de wortels vervolgens de symbiose met mycorrhiza’s aangaan, dan neemt de opnamecapaciteit gemiddeld 700% toe. Dus de mineralenbenutting ook! De schimmeldraden halen zelfs mineralen uit de zandkorrels en transporteren deze naar de plant in ruil voor een beetje suiker. Daarnaast is al lang aangetoond dat nematoden die het op de wortels hebben gemunt niet door dit dichte netwerk van schimmeldraden kunnen komen. Zij worden zelfs gewurgd en opgegeten voordat zij de plantenwortels kunnen bereiken. De mycorrhiza-zaden kunnen zeer goed overleven in de bodem als de methoden van bodembewerking een beetje worden aangepast. In combinatie met deze vorm van plantengroei hoeft er in de eerstkomende tien jaar echt geen fosfaat aan de bodem te worden toegevoegd.

 • no-profile-image

  T J P Leenheer

  dit stikstof advies of voorschrift is ontoelaatbaar,de minister moet toch eens over de gevolgen nadenken.

 • no-profile-image

  jjmoes

  De landbouw is voor de dames niet van belang,
  ze plakken liever elke boer achter het behang.
  't Is nu in de baas zijn tijd even rennen
  in China, of spaarlampjes : moet ook wennen
  maar zet mijn paard maar op de gang.

 • no-profile-image

  Pius Floris

  Antwoord voor JJ.Moes op Urk.
  Geachte Hr. Moes.

  Uw vraag is bijzonder interessant. Ik weet niet of dit de juiste plaats is om te discussieren over dit onderwerp maar ik ben wel blij dat u de tijd heeft genomen om mijn reactie te lezen.
  Het gaat mij echt niet om de biologische boeren. Die hebben zo hun eigen aanpak op het gebied van teelten. Ik denk dat zowel gangbare als biologische boeren heel veel van elkaar kunnen leren. Het is heel normaal dat de Nederlandse landbouw op het huidige productieniveau wilt blijven werken. Het probleem is dat er op dit moment gewoon te veel kostbare stikstof uitspoelt. Daar heeft niemand wat aan. Een groot deel van de door u geschetste problemen komt juist voort uit de hoeveelheid stikstof die gegeven wordt. Waar ik voor pleit is dat er VEEL meer aandacht komt voor het belang van een gezonde bodem. Daardoor worden veel van de problemen juist voorkomen. Een gezonde bodem zorgt ervoor dat stikstof beter gebonden blijft. Dat scheelt veel kosten. We moeten met elkaar erkennen dat de cultuur van 100 jaar kunstmest en bestrijdingsmiddelen naast een hoge productie ook zijn nadelen heeft. Door aandacht te schenken aan het belang van een gezonde bodem wordt de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen minder. Kunstmest draagt nu eenmaal niet bij aan een gezonde bodem. Dat is een oud gegeven. Laat ik uw voorbeeld van de nematoden nemen. In een gezonde bodem leven ongeveer 700 soorten aaltjes, vele honderden soorten bacteriën en vele andere organismen. Deze leven van en door elkaar. Ze vreten elkaar doorlopend op. Onder de grond is het 24 uur per dag oorlog! (Google maar eens naar: bodemvoedselweb) Als er overlast is van bepaalde aaltjes wordt de grond ontsmet. Het grootste deel van het bodemleven gaat dan dood. Na verloop van tijd gaat het bodemleven zich weer ontwikkelen. De organismen zullen op zoek gaan naar voedsel. Zij vinden dan te weinig voedsel en sterven weer af. De enige organismen die dan nog te eten hebben zijn de aaltjes die de wortels vreten want zij hebben voldoende voedsel aan de nieuwe planten die worden gezaaid of gepoot. Het is prima om een overlast aan aaltjes de das om te doen maar zorg daarna voor een herstel van de bodem. Ik weet dat er nog een lange weg moet worden gegaan om het besef van een gezonde bodem tot ieder te laten doordringen. Ik troost mij maar met de gedachten dat het ruim 20 jaar heeft geduurd voordat de Nederlandse landbouwers gewend waren aan kunstmest. Met een moderne versie van de kennis van bodembiologie zal het ook wel zo lang duren. Met vriendelijke groet. pfloris@planthealthcare.com

 • no-profile-image

  Han van Riel

  Via deze weg van productie inkrimping met als excuus "Milieu maatregel" zou de regering wel eens 2 modieuse vliegen in 1 x vangen. Een deel van de boeren zal gedwongen opstappen en de niet meer te verbouwen producten komen via de zo geprezen Wereldhandel binnen. Niet te vergeten de maatregel moet wel gecontroleerd worden, dus Werkgelegenheid.
  Nog meer ambtenaren aan de keukentafel om mee te eten.
  Krijgen we dan steeds minder wel denkende regenten in Den Haag of zijn ze kortzichtig en / of hebben ze geen verstand van zaken?
  Een derde mogelijkheid is Manipulatie door de handel niet ondenkbaar. Ik wil omkoping niet gebruiken hiervoor moet je beide handelaar zijn.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.