Home

Achtergrond 233 x bekeken

Duurzaam gebruik middelen dichterbij

Het Europees Parlement boog zich dinsdag over de nieuwe Europese gewasbeschermingsrichtlijn. LTO-Nederland, voorstander van een geharmoniseerd Europees gewasbeschermingsbeleid, plaatst kantekeningen bij de Europese regels.

In de zomer van 2006 lanceerde de Europese Commissie twee voorstellen voor een nieuw beleid voor gewasbescherming. Het ging hierbij om een richtlijn voor het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een nieuwe verordening voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Beide voorstellen zitten nu in de Europese besluitvormingsprocedure. Het Europese Parlement heeft hier dinsdag voor de eerste maal (na eerste lezing) plenair over gestemd.

LTO Nederland is een warm pleitbezorger van een geharmoniseerd Europees gewasbeschermingsbeleid. Nederland is in Europa een van de koplopers; boeren en tuinders zijn er de afgelopen jaren in geslaagd de milieubelasting spectaculair terug te dringen door het gebruik van geïntegreerde teeltmethoden en een adequaat emissiebeleid.

De voorgestelde richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wil dit beleid Europees uitrollen. Toch dreigde dit dossier de afgelopen maanden de verkeerde kant op te gaan. De Milieucommissie van het Europese Parlement wilde:
– spuitvrije zones langs sloten van minimaal tien meter breed;
– alleen doelstellingen formuleren om het gebruik (kilogrammen) van middelen te verminderen in plaats van de risico’s (bijvoorbeeld de milieubelasting);
– als uitsmijter een heffing op gewasbeschermingsmiddelen om nieuw beleid te financieren.
Het Europese Parlement heeft deze voorstellen afgelopen dinsdag tot onze tevredenheid weer teruggedraaid.

Een andere belangrijke pijler onder een geharmoniseerd Europees gewasbeschermingsbeleid is het creëren van één interne markt voor gewasbeschermingsmiddelen. Europa zou hiertoe in drie klimaatzones worden verdeeld. De toelatingen zouden dan per zone worden gerealiseerd. Het Europees Parlement heeft echter de zonale toelating naar de prullenmand verwezen. Men is van mening dat elk land zelf moet kunnen beslissen over het wel of niet toelaten van een middel en de voorwaarden waaronder. Daarmee zijn we dus weer terug bij af.

Het Europees Parlement besloot in Straatsburg dinsdag óók tot een forse aanscherping van de goedkeuringscriteria voor actieve stoffen. De voorgestelde aanscherping is zodanig dat het merendeel van de ruim 300 nu in Europa toegelaten stoffen niet aan deze criteria kan voldoen. Het betreft hier vooral de insectiden en in mindere mate de fungiciden.

Bij ongewijzigd invoeren van dit beleid lopen veel (kleine) teelten gevaar en worden de stimuleringsmaatregelen voor kleine toepassingen die het Parlement goedkeurde weer grotendeels teniet gedaan. Dat zou niet alleen desastreus zijn voor de Europese boer en tuinder maar zet ook de Europese voedselvoorziening onder grote druk. Dat kan vervolgens leiden tot import uit derde landen waar het niveau van voedselveiligheid vaak een stuk lager is. Daarmee schiet het voorgestelde beleid zijn doel ver voorbij.

Daar waar de Europese regelgeving over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zich dus in de goede richting beweegt, blijft de toelating en de interne markt van gewasbeschermingsmiddelen een zorgenkindje. Het pleit is echter nog lang niet beslecht. De bal ligt nu bij de Raad van Landbouwministers, waarna de voorstellen opnieuw door het Europees Parlement zullen worden behandeld (tweede lezing).

De inzet van LTO Nederland zal daarbij vooral gericht zijn op het realiseren van één interne middelenmarkt en een voldoende breed middelenpakket om teelten voor Nederland en Europa te behouden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.