Home

Achtergrond

Bij aanpak verdroging is onteigening soms nodig

Onteigening van agrarische grond is soms nodig om het probleem van verdroogde natuur aan te pakken. Tot deze conclusie kwam de Taskforce verdroging, een speciale werkgroep die zich in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), met de verdrogingsproblematiek heeft beziggehouden.

Een groot deel van Nederland heeft te kampen met verdroging. Het probleem wordt veroorzaakt door grondwaterwinning voor drinkwater en de industrie, maar vooral voor ontwatering door de landbouw. Veel plantensoorten zijn echter afhankelijk van een hoge grondwaterstand en deze tegenstelling maakte de bestrijding van verdroging tot voor kort nogal moeilijk.

Minister Veerman van LNV vindt dat boeren een schadecompensatie moeten krijgen boven de agrarische marktwaarde als de problemen van verdroging erg groot zijn. Sinds begin dit jaar zijn de provincies financieel verantwoordelijk voor het bestrijden van de verdroging, via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Het rijk draagt voor de periode 2007-2013 binnen het ILG 196 miljoen euro bij aan milieuproblemen in natuurgebieden; ruim 160 miljoen euro daarvan is bestemd voor de aanpak van verdroging.

De provincies hebben inmiddels lijsten met gebieden opgesteld, zogenaamde TOP-lijsten die met voorrang moeten worden aangepakt. In ieder geval voor 2015. Daarbij gaat het vooral om gebieden die vallen onder de Habitatrichtlijn, met name duinen, hoogveen en beekdalen. Om deze gebieden te vernatten zou een rijksbijdrage van 225 miljoen euro nodig zijn.

Meer informatie Website Investeringsbudget Landelijk Gebied

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.