Home

Achtergrond

LNV beleid voor 2007

Het kabinet heeft de voornemens voor het nieuwe kalenderjaar gepresenteerd. In de brochure LNV-beleid 2007 staan de hoofdlijnen weergegeven van de plannen op de beleidsterreinen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hieronder volgen enkele punten uit deze hoofdlijnen.

De glastuinbouw moet fors investeren in innovatieve energiesystemen. Daarom is in de jaren 2007, 2008 en 2009 telkens 35 miljoen euro beschikbaar om de glastuinbouw te ondersteunen bij de (gedeeltelijke) overstap naar niet-fossiele brandstoffen. Daarnaast kunnen bedrijven die investeren in innovatieve energiebesparingsmaatregelen gebruik maken van het bestaand fiscaal instrumentarium. Dit zal naar verwachting 105 miljoen euro beslaan.

De Investeringsregeling Jonge Agrariërs wordt gecontinueerd. Hiermee worden jonge agrariërs geholpen die na een bedrijfsovername willen investeren in kwaliteitsverbetering, innovatie, dierenwelzijn en milieu. Vanuit het Rijk en Europa wordt de subsidieregeling voor ongeveer 3 miljoen euro gevuld. Ook enkele provincies dragen bij.

Volgens de laatste berekeningen zal de administratieve lastendruk in 2007 met 37% zijn teruggebracht. Dat is 12% meer dan de oorspronkelijke doelstelling van 25%. De aanpak krijgt nu een meer kwalitatief karakter, zodat lastendruk niet alleen objectief (minder regels), maar ook subjectief (in de beleving van publieksgroepen) kan dalen. Dit gebeurt onder andere door het verbeteren van de dienstverlening en door het verder reduceren van de handhavings- en inspectiedruk.

In Nederland gelden gebruiksnormen voor het toedienen van mest. LNV bepaalt daarbij op welke momenten en onder welke omstandigheden mest mag worden uitgereden. Het mestbeleid wordt in 2007 geëvalueerd. Nederland heeft eind 2005 van de Europese Commissie een derogatiebeschikking ontvangen voor de Nitraatrichtlijn. Uit deze derogatie vloeien onderzoeks- en monitoringsverplichtingen voort. Voor deze en andere EU-verplichtingen wordt in de periode 2007-2009 in totaal 24 miljoen euro aan de LNV-begroting toegevoegd.

De veehouderij wordt met fiscale en financiële instrumenten gestimuleerd om maatregelen te nemen ter verbetering van dierenwelzijn en milieu. Hiervoor is een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) ontwikkeld, die vanaf 1 januari 2007 gebruikt kan worden. Als ondernemers voldoen aan de 'maatlat' kunnen ze in aanmerking komen voor onder andere de Milieuinvesteringsaftrek (MIA), de Willekeurige afschrijving (VAMIL).

Meer informatie Brochure LNV-beleid in 2007

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.