Home

Achtergrond

Tot aanwijzing door provincie worden alle gebieden zeer kwetsbaar beschouwd

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) zal worden gewijzigd. Onlangs is daartoe een wetsvoorstel ingediend. De Wav beoogt kwetsbare, voor verzuring gevoelige natuurgebieden te beschermen tegen de neerslag van ammoniak afkomstig van veehouderijen. Bij het verlenen van de milieuvergunning is de wet het toetsingskader om te beoordelen of de aangevraagde ammoniakuitstoot toelaatbaar is.

Op grond van de huidige wet geldt voor bedrijven die in kwetsbare gebieden liggen of in een zone van 250 meter daaromheen een ammoniakemissie plafond. Belangrijkste wijziging in de nieuwe wet is dat niet de kwetsbare gebieden van belang zijn maar de zeer kwetsbare gebieden. De zeer kwetsbare gebieden zijn dus een deelverzameling van de huidige kwetsbare gebieden. Het areaal beschermd gebied zal daardoor naar schatting afnemen met 41.000 ha tot 313.000 ha. Het aantal bedrijven dat nog te maken heeft met een emissieplafond zal afnemen van 7.300 bedrijven tot 4.450 bedrijven.

Provinciale staten dienen op basis van een aantal in de wet gegeven afwegingsaspecten vast te stellen welke van de huidige kwetsbare gebieden als zeer kwetsbaar gebied moeten worden aangemerkt. Totdat het besluit van provinciale staten is genomen dienen de huidige kwetsbare gebieden te worden beschermd als waren het zeer kwetsbare gebieden. Het is daarom zaak dat provinciebesturen haast maken met het vaststellen van de kaarten.

In ieder geval Vogel- en Habitatrichtlijngebieden binnen de ecologische hoofdstructuur en kwetsbare gebieden groter dan 2.000 ha in concentratiegebieden en groter dan 1.000 hectare daarbuiten dienen te worden aangemerkt als kwetsbaar gebied. Voor gebieden kleiner dan 50 hectare geldt dat ze niet worden aangewezen tenzij het extreem gevoelige en waardevolle natuur betreft.

Een andere wijziging betreft de versterking van de uitzonderingspositie die melkveerundveehouderijen in de huidige wet al hebben. Melkrundveehouderijen die in zeer kwetsbare gebieden liggen of in een zone van 250 meter daaromheen mogen uitbreiden tot een bedrijfomvang van 200 melkkoeien en 140 stuks vrouwelijk jongvee. Detail daarbij is dat bedrijven die nu een melkrundveetak en een intensieve tak hebben, ook mogen uitbreiden tot deze aantallen als ze het bedrijf ‘ontmengen’. De huidige Wav staat dat niet toe.

Voor gebieden die aangewezen of aangemeld zijn als Vogel- en Habitatrichtlijngebied, de zogenaamde speciale beschermingszones (SBZ), geldt een aanvullend toetsingskader op grond van de Natuurbeschermingswet. Bedrijven die een significant negatief effect op de natuurkwaliteit van een SBZ kunnen veroorzaken dienen een vergunning aan te vragen bij de provincie. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat daarbij gebieden op een veel grotere afstand dan 250 m in de beoordeling moeten worden betrokken. Het aantal bedrijven dat geen ontwikkelingsmogelijkheden heeft als gevolg van de nabijheid van een SBZ, is daardoor waarschijnlijk veel groter dan het aantal bedrijven dat te maken heeft met een emissieplafond op grond van de Wav. De wet biedt geen oplossing op punten waar de oplossing het hardst nodig is.

ing. Lambert Polinder (Polinder Advies)

Meer informatie Wetsvoorstel, advies Raad van State en rapport

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.