Home

Achtergrond

Overgangstermijn aanpassing stallen verlengd

De overgangstermijn voor aanpassing van bestaande stallen is verlengd van 1 januari 2008 tot 2010 en voor kleine bedrijven/neventakken tot 1 januari 2013. Voor IPPC-bedrijven loopt de overgangstermijn voor bestaande stallen uiterlijk op 30 oktober 2007 af. Dat heeft staatssecretaris Van Geel middels een brief duidelijk gemaakt.

Er geldt een uitzondering voor IPPC-bedrijven waar opfokhennen, vleeskuikens en ouderdieren van vleeskuikens worden gehouden, hiervoor geldt 2010 als overgangstermijn. Bestaande GroenLabel stallen die niet aan de eisen van de AMvB Huisvesting voldoen hoeven ook niet aangepast te worden, ook niet als een bedrijf onder de IPPC-richtlijn valt.

Wat de pluimveesector betreft zijn de maximale emissiewaarden voor ouderdieren van vleeskuikens versoepeld waardoor een goedkoper stalsysteem beschikbaar is gekomen. Wat de varkenssector betreft zijn de maximale emissiegrenswaarden voor vleesvarkens en biggenopfok versoepeld. De brief van de staatssecretaris was een reactie op de zorgen die zijn geuit door de vakbonden voor pluimveehouders en varkenshouders op de manier waarop invulling wordt gegeven aan de IPPC-richtlijn.

Op 1 december 2005 is een wijziging van de Wet milieubeheer van kracht geworden. Het alara-beginsel uit de Wet milieubeheer is 1 december 2005 vervangen door het begrip 'best beschikbare techniek'. Ook is in de bevoegdheid opgenomen voor gemeenten om een vergunning in te trekken wanneer niet aan 'best beschikbare techniek' wordt voldaan. Het bevoegd gezag moet ervoor zorgen dat de vergunning van inrichtingen die onder de IPPC-richtlijn vallen, vóór 31 oktober 2007 in overeenstemming zijn met de eisen van de IPPC-Richtlijn. Van Geel meent dat er inmiddels voldoende deskundigheid en kennis is bij de overheden om de IPPC-richtlijn toe te passen.

In het kader van de behandeling van het wetsvoorstel geurhinder en veehouderij heeft Van Geel aangegeven bereid te zijn om 'interne saldering' mogelijk te maken. Hierbij kan een deel van de stallen een verdergaande techniek worden toegepast dan op grond van de emissiegrenswaarden uit de AMvB Huisvesting, terwijl de overige stallen niet worden aangepast. Wel moet tenminste dezelfde reductie worden bereikt als wanneer de bestaande stallen worden aangepast overeenkomstig de emissiewaarden uit de AMvB Huisvesting. Door wijziging van het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (AMvB Huisvesting) wil van Geel interne saldering mogelijk maken. Door toepassing van verdergaande emissiereducerende maatregelen wordt niet alleen de emissie van ammoniak maar ook die van geur en stof verlaagd.

ing. M. van Beers (Hendrix UTD)

Meer informatie Brief van Geel op site ministerie van VROM

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.