Home

Achtergrond

Kabinet neemt rekenmethodiek Commissie Pachtnormen over

Het kabinet neemt de rekenmethodiek van de Commissie Pachtnormen voor de hoogst toelaatbare pachtprijs op in het Pachtnormenbesluit. De uitkomst van de berekeningen zullen jaarlijks uiterlijk op 31 oktober worden gepubliceerd in de staatscourant. Dat heeft minister Veerman van Landbouw middels het rapport Kabinetsstandpunt Commissie Pachtnormen bekend gemaakt.

Eind vorig jaar werd de Commissie Pachtnormen ingesteld om een rekenmethodiek te ontwikkelen voor het vaststellen van pachtnormen. Aanleiding hiervoor was het feit dat bij de door de minister voorgestane wijzigingen van het Pachtnormenbesluit geen overeenstemming kon worden bereikt over de wijziging van de pachtprijs.

Tot doel kreeg de Commissie pacht als aantrekkelijk instrument voor de landbouw te behouden. Hierbij moest rekening worden gehouden met de belangen van zowel de pachter en verpachter. Verder moest het agrarisch opbrengend vermogen als uitgangpunt worden genomen. Het kabinet meent dat de rekenmethodiek die de Commissie Pachtnormen in haar in april uitgekomen rapport voorstelt, een goede basis vormt om dit opbrengend vermogen van de gepachte grond in de maximaal toelaatbare pachtprijs tot uitdrukking te laten komen via de beloning van grond.

Een deel van deze berekende grondbeloning moet de pachter evenwel kunnen reserveren voor het gedeeltelijk afdekken van het bedrijfsrisico bij bijvoorbeeld de tegenvallende bedrijfsinkomsten. Dit risico ligt nu nog geheel bij de pachter. Door de pachter een beperkt deel (1 procent) van de berekende grondbeloning te laten reserveren wordt bijgedragen aan de continuïteit van het bedrijf. Het is volgens het kabinet namelijk ook in het belang van de verpachter dat de pachter de pacht duurzaam kan blijven voldoen.

De toepassing van de voorgestelde rekenmethodiek leidt tot een aantal veranderingen. De pachtprijs is voortaan een weerspiegeling op de verdiencapaciteit van de landbouw. Dit is een antwoord op de veelgehoorde klacht van verpachters dat dure grond te goedkoop blijft en goedkope grond te duur. De pachtprijs zal zo meer een weerspiegeling van de werkelijke agrarische opbrengstwaarde worden. De rekenmethodiek kan verder naast pachtprijsverhoging ook leiden tot pachtprijsverlaging. Hierbij wordt uitgegaan van gemiddelde cijfers om te grote schommelingen in de pachtprijs te voorkomen.

De Commissie Pachtnormen stelde voor de nieuwe rekenmethodiek in één keer in te voeren, maar het kabinet wil te grote verhogingen van de pachtprijs voorkomen. Ze stelt daarom een maximum verhoging in van 25 procent. Een verhoging van bijvoorbeeld 46 procent komt dan geleidelijker tot stand. Er zullen geen normen voor natuurpacht komen. Immers natuurpacht is gewoon pacht waarbij extra bepalingen ten aanzien van de instandhouding van natuur of landschap gelden voor zover deze samenhangen met de mogelijkheden voor het gebruik van de grond.

De rekenmethodiek heeft vooral betrekking op de vaststelling van pachtprijzen voor los zand. Het kabinet heeft het LEI opdracht gegeven voor tuinland op basis van een vergelijkbare rekenmethodiek een pachtnorm en regionale veranderpercentages te berekenen. Ten aanzien van bedrijfsgebouwen kiest het kabinet ervoor om de jaarlijkse aanpassing van de pachtprijs te koppelen aan de stijging van het prijspeil volgens de Consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens over de voorgaande vijf jaar.

Ten aanzien van agrarische woningen wil het kabinet het agrarisch puntenstelsel moderniseren en aan laten sluiten bij het woningwaarderingsstelsel met behoud van een aftrek vanwege het agrarisch gebruik van de woning. De Fruitteelttoeslag blijft gehandhaafd. Alleen het vaste bedrag wordt veranderd van maximaal 680,67 euro naar een maximum van 10 procent van de waarde van de opstand op het moment van het aangaan van de pachtovereenkomst.

Lees ook Nieuwe pachtnormen geleidelijk ingevoerd
Meer informatie Het volledige Kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie Pachtnormen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.