Home

Achtergrond 305 x bekeken

De gemeentelijke coördinatieregeling – één vergunning voor alles?

Voor de realisering van een ruimtelijk project zijn soms talloze besluiten nodig. Vanaf 1 februari 2006 is de nieuwe gemeentelijke coördinatieregeling in werking getreden. Daardoor kunnen burgemeester en wethouders (B&W) procedures rondom vergunningverlening stroomlijnen en versnellen. Gelijktijdige terinzagelegging van de ontwerpbesluiten, vaststelling, bekendmaking, eventuele goedkeuring en ook de beroepsprocedures worden telkens gebundeld.

Het gaat om besluiten en vergunningen die in een bepaald gebied nodig zijn om ruimtelijke plannen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn bouw- en aanlegvergunningen, kapvergunningen en milieuvergunningen. De procedure is niet geschikt voor het opstellen of wijzigen van bestemmingsplannen. Wel mag de gemeente de stroomlijning toepassen bij een vrijstellingsprocedure op grond van art. 19 WRO.

Coördinatiebesluit en coördinatieverordening
Gemeenten zijn niet verplicht besluiten te stroomlijnen via de coördinatieregeling. Als zij wel hiertoe besluiten, neemt de gemeenteraad een coördinatiebesluit. Ingeval de gemeenteraad vaker met bepaalde combinaties van besluiten te maken krijgt, kan hij ook een coördinatieverordening opstellen. Behalve tijdswinst biedt deze initiatiefnemers ook van tevoren duidelijkheid. In de gemeentelijke verordening moet wel zijn bepaald voor welke categorieën van besluiten de coördinatieregeling mogelijk is. De gemeente kan in de verordening ook een terugvalregeling opnemen ingeval de coördinatie niet verloopt zoals gepland.

Gedeeltelijke coördinatie
Wanneer een plan in meerdere deelprojecten uiteenvalt, moeten soms afzonderlijke besluitvormingstrajecten doorlopen worden. Daardoor kan soms een van de vergunningen pas later worden afgerond. In dat geval kan deze vergunning later aan de gecoördineerde behandeling worden toegevoegd, of zelfs helemaal buiten de coördinatie worden gehouden.

Procedure
Op de voorbereiding van gecoördineerde besluiten is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Hierbij gelden enkele bijzonderheden. Bij een ingewikkeld besluit, kunnen B&W de termijn voorafgaand aan de terinzagelegging verlengen. B&W kunnen de kennisgeving voor de verschillende ontwerpbesluiten samenvoegen in één kennisgeving. Zij moeten voorafgaand aan de terinzagelegging het ontwerpbesluit ook elektronisch en in de Staatcourant publiceren. B&W bepalen samen met andere betrokken bestuursorganen de termijn waarbinnen zij het ontwerpbesluit toezenden aan belanghebbenden.

Ook bepalen zij samen met de andere betrokken bestuursorganen de termijn waarbinnen zij het besluit nemen. Tegen het ontwerpbesluit kan iedereen zijn zienswijzen naar voren brengen. De betrokken bestuursorganen sturen de afzonderlijke besluiten ook aan B&W. Uiteindelijk maken B&W de vaststelling van de gecoördineerde besluiten gelijktijdig bekend. Met het vervallen van de normale termijnen bij coördinatie vervallen ook de daaraan verbonden materiële gevolgen. Zo ontstaat bijvoorbeeld geen fictieve bouwvergunning wanneer B&W niet tijdig beslissen.

Koppeling met meldingsprocedure
Een bijzonder punt is de koppeling van besluiten met meldingsprocedures, zoals de meldingsplicht o.g.v. art 8.41 Wet milieubeheer. Deze melding is geen besluit, zodat formeel coördinatie niet aan de orde is. Omdat in de praktijk het overgrote deel van de bedrijven naast een bouwvergunning wat betreft milieu met deze melding kan volstaan, en er wel degelijk een inhoudelijke samenhang kan zijn, is een koppeling met deze melding wenselijk. Dit kan bijvoorbeeld door in het coördinatiebesluit te verlangen dat voor de start van de coördinatieprocedure naast de aanvragen ook de melding wordt gedaan.

Rechtsbescherming
De nieuwe coördinatieregeling heeft een afwijkende rechtsbescherming. Alle reguliere inspraak-, besluit-, bezwaar-, en beroepstermijnen worden terzijde geschoven. In de plaats daarvan staat tegen gecoördineerde besluiten alleen rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bezwaarden hoeven dus niet eerst naar de rechtbank. Zij kunnen na bezwaar volstaan met één beroep tegen een of meer van de gecoördineerde besluiten. De besluiten voor beroep worden namelijk als één besluit aangemerkt. Het besluit van de gemeenteraad om verschillende besluiten te coördineren is niet vatbaar voor beroep.

Gevolgen voor de praktijk
Vanuit de praktijk bestond al jaren de wens om een snellere en eenvoudiger procedure voor projecten. Aan deze wens komt de nieuwe coördinatieregeling inhoudelijk gedeeltelijk tegemoet. Of van deze regeling gebruik wordt gemaakt, hangt nog sterk af van de gemeenteraad die beslist of coördinatie van toepassing is. Een praktisch bezwaar bij de voortgang is dat de gemeenteraad het coördinatiebesluit moet nemen en zelf beperkt bij elkaar komt. Of de regeling een succes wordt, zal de toekomst moeten uitwijzen.

B.F.Folkerts, A&S Advocaten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.