Home

Achtergrond

Wijn wijst motie af maar versoepelt regeling wel

Percelen kleiner dan 5 hectare die in erfpacht worden uitgegeven behouden niet de fiscale faciliteiten van de Natuurschoonwet (NSW). De motie om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurd was in de Eerste Kamer aangenomen, maar werd vervolgen door staatssecretaris Wijn van Financiën afgewezen.

Wijn brengt wel twee versoepelingen aan in het Belastingplan 2006. De eerste houdt in dat in de NSW een onderscheid wordt gemaakt tussen vormen van erfpacht waarbij de economische eigendom berust bij de grondeigenaar en die waarbij de economische eigendom overgaat op de erfpachter. De eerste variant is mogelijk met behoud van de fiscale faciliteiten. De tweede wordt gelijkgesteld met een verkoop waarmee recht wordt gedaan aan de economische realiteit.

De tweede versoepeling moet de cultuur – historische waarde van landgoederen vergemakkelijken. Kleine percelen die een verbondenheid hebben met een landgoed kunnen onder de werkingssfeer van de NSW terecht komen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat bij een landgoed met daarop een aan dat landgoed verbonden buitenhuis , dat buitenhuis in erfpacht kan worden uitgegeven, en toch onder de NSW kan blijven.

Wijn is van mening dat met het pakket aan maatregelen dat nu ligt, voor de NSW een goed evenwicht is gevonden tussen het belang van het behoud van natuur – en cultuurhistorische waarden en het belang van de bestrijding van oneigenlijk gebruik van de faciliteiten. Volgens de staatssecretaris komt dit ook de houdbaarheid van de NSW ten goede.

De bedoeling van de NSW is een financiële lastenverlichting te geven aan landgoedeigenaren om deze beter in staat te stellen hun landgoed in stand te houden. De NSW werd volgens Wijn echter meer en meer gebruikt als instrument voor belastingbesparing en estateplanning. Hierdoor kwamen de belastingfaciliteiten van de NSW niet of nauwelijks meer ten goede aan de doelen waarvoor ze bestemd zijn.

Meer informatie Brief Wijn aan Eerste Kamer over motie Natuurschoonwet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.