Home

Achtergrond 150 x bekeken

LEI ontwikkelt hulpmiddel om aan vergunningseisen te kunnen voldoen

Bosbouwers en agrariërs die nieuwe projecten willen opstarten, kunnen gebruik maken van de Checklist gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998. Zo kan de initiatiefnemer in een vroegtijdig stadium bekijken welke vergunningseisen bij het project komen kijken.

De natuurbeschermingswet van 1998 is oktober 2005 gewijzigd. De uitgangspunten van het gebiedsbeleid van de Europese Vogel - en Habitatrichtlijn zijn daarmee verankerd in de nationale wetgeving. De checklist is één van de hulpmiddelen die het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitbrengt om de inwerkingtreding van de gewijzigde Natuurbeschermingswet zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het is een praktische checklist ontwikkelt door het Landbouw Economisch Instituut (LEI), het is geen officieel format en er staat geen uitleg van ecologische en juridische aspecten in. Het is uitsluitend een hulpmiddel. De checklist richt zich op de uitgangspunten van gebiedsbescherming. Voor soortenbescherming is de Flora - en Faunawet van toepassing.

Het hulpmiddel beschrijft de fasen die een ondernemer moet doorlopen bij het vergunningenproces van de gewijzigde natuurbeschermingswet. Het geeft een beeld van de stappen die horen bij projecten en plannen die invloed hebben op een Natura 2000 gebied. Het laat zien welke gegevens moeten worden aangeleverd en biedt inzicht in de voorbereidingen voor de vergunningprocedure. Natura 2000 is een samenhangend Europees Netwerk van beschermde gebieden. Deze zijn aangewezen op basis van de Vogel - en Habitatrichtlijn.

In het vergunningentraject speelt het voorzorgsbeginsel een belangrijke rol. Dat zijn alle aspecten die met een project samenhangen, zowel op zichzelf als in combinatie met andere projecten. Deze mogen de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Pas als hier zekerheid over is, volgt toestemming.

Meer informatie Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998
Meer informatie Hulpmiddelen natuurwetgeving op site ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
Meer informatie De volledige Checklist gewijzigde natuurbeschermingswet 1998 van het LEI

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.